Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Cyklister i Borgå ska få mera svängrum - ett körfält på Mannerheimgatans bro blir cykelled

Från 2019
Uppdaterad 06.05.2019 16:05.
Bilar på Mannerheimgatans bro
Bildtext Körfältet längst till vänster föreslås bli cykelled.
Bild: Yle/Stefan Härus

Borgå stad kommer att gå in för en lång rad trafikexperiment under sommaren.

Tanken är att förbättra både omständigheter och säkerhet för bland annat fotgängare och cyklister i stadens centrum.

Bland de sex trafikexperimenten finns bland annat ett försök med cykelled längs Västra Mannerheimleden och på Mannerheimgatans bro.

Ett annat experiment är genomfartsförbud för bilar på Biskopsgatan på sträckan Lundagatan-Mannerheimgatan samt förbättrad framkomlighet för cyklister på Ågatan.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar trafikexperimenten på sitt möte nästa vecka.

Cykelled på Mannerheimgatans bro

Som det nu är har cyklisterna två alternativ att välja mellan då de ska ta sig över ån in till centrum västerifrån längs Västra Mannerheimleden.

På sträckan Näse gård-Krämaretorget är det ena alternativet körfältet för bilar. Det andra alternativet är att välja trottoaren, vilket inte är tillåtet.

Ett tryggare sätt är att ta sig in till Krämaretorget från Näse gård är via gångbron, vilket förlänger sträckan med det dubbla jämfört med bilisternas körsträcka.

Förslaget är att förvandla det södra körfältet till en cykelled. Cykelleden skulle avgränsas med en trafikdelare.

De bilister som har för avsikt att svänga till höger vid Runebergsgatan skulle utnyttja cykelleden för gruppering först i ändan av Mannerheimgatans bro.

Bilar på Mannerheimgatans bro
Bildtext Som det är nu cyklar man på trottoaren som på bilden eller bland bilarna i de tre körfälten.
Bild: Yle/Stefan Härus

Ett körfält - lägre hastigheter

Försöket skulle förbättra omständigheterna för cyklister och fotgängare till det bättre och skulle lugna ner biltrafiken och sänka hastigheterna eftersom antalet körfält skulle bli färre.

Eftersom bron är i statens ägo krävs det tillstånd av Närings-, trafik- och miljöcentralen om trafikexperimentet ska bli verklighet.

NTM-centralen har i preliminära diskussioner med Borgå stad förhållit sig positiv till försöket.

Biskopsgatan i Borgå
Bildtext Cyklisterna ska få två cykelleder i kanterna av Biskopsgatan på sträckan mellan Mannerheimgatan och Lundagatan.
Bild: Yle/Stefan Härus

Genomfart på Biskopsgatan förbjuds

För cyklister är det knepigt att cykla från Mannerheimgatan till Borgå torg. Cykelled saknas och Biskopsgatan är enkelriktad.

För cyklister som cyklar från Domkyrkan i Gamla stan mot centrum är Biskopsgatan den naturliga inkörsporten till torget.

Det här innebär att många cyklister cyklar på trottoarerna eller emot trafiken.

För att kunna förenkla cyklandet i centrum och förkorta avstånden i centrum för cyklister är förslaget att bygga två separata körfält i båda riktningarna för cyklister på Biskopsgatan, på sträckan Mannerheimgatan-Lundagatan.

För att samtidigt decimera trafiken på Biskopsgatan, skulle genomfart förbjudas från Stadshusgatan till Mannerheimgatan.

Enbart bussar och bilar från parkeringar och gårdar på sträckan Stadshusgatan-Mannerheimgatan skulle få köra på nämnda sträcka.

Eftersom trafiken skulle bli mindre är följden att ett körfält räcker, vilket skulle bereda plats för de två cykellederna.

Ågatan i Borgå
Bildtext På Ågatan ska cyklisterna förvisas från den led till höger som de nu delar med fotgängare till körbanan till vänster.
Bild: Yle/Stefan Härus

Trångt för cyklister – farligt för fotgängare

På Ågatan mellan Mannerheimgatans bro och Alexandersgatans bro samsas cyklister och fotgängare på en för dem anvisad led.

Leden löper mellan caféerna på åstranden och Ågatan.

Eftersom åstranden är en populär plats att flanera på under sommartid, är leden ofta full av fotgängare och cyklister som försöker samsas om den smala leden.

Cyklisterna upplever att de inte kommer fram tillräckligt snabbt och fotgängarna känner sig otrygga bland cyklisterna.

En lösning skulle vara att flytta över cyklisterna till gatan. Trafiken på Ågatan är liten och hastighetsbegräsningen 30 kilometer i timmen, vilket skulle möjliggöra detta.

Att bygga en regelrätt cykelled är inte möjligt eftersom det finns parkeringsplatser längs Ågatan. Det kräver så kallat ”dörröppningsutrymme”.

Inte vill staden heller minska på möjligheterna att parkera på Ågatan.

Man cyklar på citycykel i Helsingfors.
Bildtext 60 citycyklar kommer att synas i stadsbilden i Borgå under sommaren 2019.
Bild: Yle/ Frida Lönnroos

Cykelfickor och citycyklar

Andra trafikexperiment som Borgå stad ska testa under sommaren är också ett genomfartsförbud på Kyrkogatan på sträckan Krämaregatan-Prästgatan.

Likaså ska man experimentera med så kallade cykelfickor – det vill säga förbättra bilisternas observationsförmåga av cyklister då de samsas om samma körfält.

Staden ska också placera ut 60 citycyklar i staden under juni månad.

Trafikexperimenten ska genomföras med så låga kostnader som möjligt – till största delen enbart med hjälp av trafikmärken och målade anvisningar på gatorna.

Borgå stad väntar sig också feedback av fotgängare, cyklister och bilister både under den tid experimenten pågår och efter det att de upphört.

Feedback kan lämnas in till exempel via Team Borgå-applikationen.

Diskussion om artikeln