Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Enkät bland anställda på TE-byråerna: Aktiveringsmodellen är inte ändamålsenlig - jobben och arbetstagarna möts inte

Från 2019
Arbetskraftsbyrå
Bild: Lehtikuva

En majoritet av de personer som arbetar på arbetskrafts- och näringsbyråerna (TE-byråer) vill slopa den så kallade aktiveringsmodellen.

Det här visar en enkät som ingår i en delrapport där aktiveringsmodellen utvärderas av personer som arbetar med TE-tjänster.

Av de svarande ansåg 62 procent att aktiveringsmodellen borde slopas.

Bara var tionde ansåg att aktiveringsmodellen hjälper arbetslösa att hitta jobb. Bara 4 procent bedömde att aktiveringsmodellen hjälper arbetsgivare att hitta arbetskraft som motsvarar behoven.

Vidare ansåg 84 procent av de svarande att aktiveringsmodellen är frustrerande för de arbetslösa i och med att det inte hittas utbildning eller arbete.

I enkäten ombads de tillfrågade ange ändamålsenligheten med aktiveringsmodellen som sysselsättningsfrämjande metod.
På skalan 0-10 låg medelsvaren på 3,5.

Enkäten besvarades under februari-mars av 755 anställda på de regionala arbets- och näringsbyråerna.

Hårt motstånd mot hela modellen

Lagen om aktiveringsmodellen för arbetslösa trädde i kraft för ett drygt år sedan trots hår motstånd från fackföreningar och oppositionspartierna.

Regeringen har kommit med korrigeringar i lagen sedan dess.

Centralförbundet för arbetslösa tror inte att förändringarna leder till nämnvärda förbättringar för de arbetslösa, förbundets målsättning är att aktiveringsmodellen slopas i sin helhet.

Mindre än 30 procent av arbetslöshetskassornas medlemmar lyckades uppfylla aktiveringsmodellens krav i fjol.

Modellen innebär att en arbetslös person antingen måste arbeta 18 timmar eller delta i sysselsättande verksamhet, exempelvis utbildningar och workshops, i fem dagar under en 65 dagars period.

Om den arbetslösa inte uppfyller kraven, skärs dagpenningen ner med fem procent.

Diskussion om artikeln