Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mehiläinen handhar den lilla kommunen Siikalatvas alla social- och hälsovårdstjänster - hela sektorn nu under myndighetsövervakning

Från 2019
En bild på ett par äldre händer som äter mat med gaffel och kniv.
Bild: Mostphotos / Sandnes1970

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har satt kommunen Siikalatvas social- och hälsovårdstjänster i sin helhet under övervakning. Det är första gången som verket övervakar hela social- och hälsovårdssektorn i en enskild kommun.

Orsaken till detta exceptionella beslut, som fattades i slutet av mars 2019, är att kommunen lagstridigt lagt ut alla tjänster inom social- och hälsovården på entreprenad till den privata vårdjätten Mehiläinen.

Bland annat har beredning och beslut gällande specialvård av personer med intellektuell funktionsnedsättning överförts till Mehiläinens anställda - trots att det är fråga om uppgifter som i Finland hör till en tjänsteinnehavare, såsom socialarbetare.

I Siikalatva i Norra Österbotten har det uppdagats även många andra oklarheter. Enligt den övervakande myndigheten har det förekommit allvarliga och långvariga brister i anordnandet och övervakningen av kommunens social- och hälsovårdstjänster.

Mehiläinen har ansvarat för tjänsterna inom social- och hälsovården i kommunen sedan 2017. Avtalet är tioårigt.

Tiotals påpekanden om missförhållanden

I Siikalatva är fem Mehiläinenenheter verksamma; en stor del av dem står eller har stått under Regionförvaltningsverkets övervakning.

Verket har delgett kommunen eller Mehiläinen ett tiotal övervaknings- och besvärsbeslut efter att Mehiläinen tog sig an skötseln av kommunens social- och hälsovårdstjänster.

I utslagen har både kommunen och Mehiläinen uppmanats att rätta till uppdagade missförhållanden.

Äldreboenden under lupp

Äldreomsorgen är den centrala punkten i den utkontrakterade verksamheten. Regionförvaltningsverket har dock ingripit också i missförhållanden i kommunala vårdhem.

Särskilt mycket klagomål har det kommit om Mehiläinens servicecenter Pihlajisto - det är samma äldreboendeenhet som Yle rapporterade om i januari då det gällde problem i Mehiläinens enheter runt om i Finland.

Verket upptäckte redan för några år sedan att det fanns för få vårdare på hemmet, särskilt om nätterna, vilket utgjorde en risk för klienternas säkerhet.

Dessutom hade de äldres självbestämmanderätt begränsats felaktigt då de tidvis hade bundits fast i rullstolar med höftbälte utan läkarbeslut eller godkännande av anhörig.

Regionförvaltningsverket och kommunen har fortsatt med övervakningen av Pihlajisto genom upprepade kontrollbesök. Några större brister har inte uppdagats på sistone.

Kommundirektören: Vi har åtgärdat bristerna

Regionförvaltningen har inte fått tillräcklig redovisning för hur och i vilken omfattning kommunen övervakar Mehiläinens verksamhet.

Nu har Siikalatva tid fram till medlet av maj att redogöra för Regionförvaltningsverket hur kommunen förbättrat sin verksamhet.

Kommundirektör Pauli Piilma säger att man rättat till alla påtalade brister. Enligt honom har läget delvis berott på personalbrist - det har varit svårt att få yrkesfolk till kommunen.

Nu har man dock lyckats besätta tjänsterna och antalet socialarbetare har ökat från två till tre.

En ny kommunal tjänst för socialhandläggare har inrättats, och med den vill man försäkra sig om att uppgifter som hör till tjänsteansvarsfältet sköts av kommunen.

En vikarie har anställts för ledande läkaren, övervakningsbesökens antal har mångdubblats och kommunens plan för egenövervakning har godkänts.

Piilma erkänner dock att kommunen inte på alla punkter begripit innebörden av tjänsteansvarsparagrafen.

En kommun kan inte avsäga sig alla ärenden

En kommun kan trots en helhetsutkontraktering inte avsäga sig alla ärenden som hör till social- och hälsovården. Kommunen är i alla lägen ansvarig för att tjänsterna anordnas ändamålsenligt.

Därtill hör utövandet av den offentliga makten till kommunen. Det är fråga om beslut som gäller en persons förnåner, rättigheter och skyldigheter, bland annat beviljandet av socialförmåner samt tvångsvård.

Också beredning och framläggande av beslut kan sortera inom det offentliga maktutövandets sfär om de på ett betydande sätt inverkar på beslutsfattandet, något som Regionförvaltningsverket anser att har skett i Siikalatva.

Mehiläinens anställda har berett och lagt fram beslut gällande specialvård av personer med intellektuell funktionsnedsättning för kommunens ledande ämbetsman, som undertecknat dokumenten. Dylika uppgifter hör till kommunen.

Siikalatvas ledande socialarbetare har motiverat saken med att hen inte haft tid att fördjupa sig i allt och inte heller kunskap om huruvida det vidtas begränsande åtgärder i kommunens enhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Mehiläinen har vidare slutit avtal med anhörigvårdare, trots att avtalen borde slutas mellan anhörigvårdaren och kommunen.

Det har också rått oklarheter i kommunen om vilka av den ledande läkarens uppgifter som omfattas av tjänsteansvaret.

"En representant för ett företag kan inte styra en ämbetsman att fatta rätt beslut"

Regionsförvaltningsverkets jurist Heli Kajava belyser övervakningsbeslutet:

– Det har gjorts flera kommunala utkontrakteringar inom vårt område, men ingen annanstans har det kommit fram problem i samma utsträckning som i Siikalatva. Vanligtvis har vi fått ordning på sakerna redan i början, men i Siikalatvas fall har det kommit in klagomål om många olika saker under en lång tid, säger Kajava.

Regionförvaltningsverkets ståndpunkt är att beslut som en tjänsteman i Siikalatva fattar inverkar på Mehiläinens vinst. Beslutens självständighet kan äventyras om de bereds av Mehiläinens anställda.

Mehiläinen har med andra ord kunnat gagnas av att dess representanter berett ärenden som egentligen hör till Siikalatvas kommunala tjänstemän.

Kajava säger att kommunen till alla delar inte förstått sin roll vid övervakningen. Det har varit oklart för kommuninvånarna vilkendera aktör den anställda jobbar för.

– Jag vet inte vilka diskussioner som förts där så att dylikt tillåtits. Kommunens knappa resurser kan ligga i bakgrunden, men om man börjar slarva med rollerna får klientens bästa inte äventyras på grund av besluten. Generellt sagt kan en representant för ett företag inte styra en kommunal tjänsteman till att fatta “rätt” beslut.

Siikalatva har sparat pengar på arrangemanget

För Siikalahtis del har målsättningen att spara pengar genom utkontraktering lyckats.

Kommunens bokslut för i fjol visar att sparmålsättningarna på 1,5-2 miljoner euro årligen lyckades under åren 2017-18.

Samarbetsförhandlingar inleddes i kommunen kort efter att Mehiläinen tog över kommandot. De resulterade i flera uppsägningar.

Vid Mehiläinen säger man att kommunen sparat grovt taget tio procent av sina årliga social- och hälsovårdspengar med hjälp av dem. Dessutom uppges tillgången till tjänster ha förbättrats.

Enligt Mehiläinen har det kommit huvudsakligen positiv feedback av kommuninvånarna.

Texten är en bearbetad översättning av artikeln Pikkukunta aloitti yhteistyön Mehiläisen kanssa, ja alkoi valitusten kierre – viranomainen otti ensimmäistä kertaa kunnan kaikki sote-palvelut valvontaansa av Riku Roslund/Yle Uutise. Svensk text: Ann-Lis Fredriksson

Diskussion om artikeln