Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Vi skulle vara tvungna att anställa flera tusen personer" - Skärgårdsstiftelse vill se noggrannare värderingar av fastigheter, omöjligt säger Skatteförvaltningen

Från 2019
Havsklippor i soligt väder.
Bild: Yle/Nora Engström

Skatteförvaltningen försvarar sitt förfarande gällande fastighetsskatten i skärgården och uppger att schablonmässiga sätt att räkna ut skatten är ett måste.

Åbolands skärgårdsstiftelse ger inte mycket för en process som lutar sig på att fastighetsägare själva ska söka ändring.

Beskattaren borde självmant utreda skärgårdsfastigheternas verkliga beskattningsvärde så att fastighetsägare inte skulle vara tvungna att söka ändring, anser Åbolands Skärgårdsstiftelse.

Men vid Skatteförvaltningen håller man fast vid att det skulle vara på tok för arbetsdrygt att samla in fastighetsskatter om man inte tillämpade schablonmässiga räknesätt.

Åbolands skärgårdsstiftelse har som syfte att försöka motverka avfolkningen av skärgården.

- De höjda fastighetsskatterna kan bidra till avfolkningen och därför har vi engagerat oss, säger Bertil Zetter som är styrelsemedlem.

Frågan blev aktuell i början av 2019 då flera fastighetsägare i skärgården fick sina fastighetsbeskattningsbeslut och märkte att fastighetsskatten höjts, för en del med flera hundratals procent. Orsaken var att Skatteförvaltningen granskat sina uppgifter om markområden i skärgården och kommit fram till att en del mark beskattats på felaktiga grunder.

Orsaken var att Skatteförvaltningen omvärderat beskattningsvärdena. Åbolands skärgårdsstiftelse anser att Skatteförvaltningen har fastställt beskattningsvärdena på ett lagstridigt sätt. Enligt Zetter är värderingslagen tydlig.

- Medan lagen klart säger att det är fastighetens beskaffenheter som ska vara avgörande, så har Skatteförvaltningen tillämpat schablonmässiga områdespriser som leder till alltför hög fastighetsskatt, och till en lagstridig fastighetsskatt enligt vår åsikt.

Skatteförvaltningen: Schabloner behövs för att kunna beskatta alla Finlands fastigheter

Enligt Skatteförvaltningens överinspektör Jukka Backlund används schablonmässiga räknesätt eftersom arbetsbördan skulle vara övermäktig om man inte gjorde det. Det är enligt Backlund ett nödvändigt tillvägagångssätt för att kunna samla in fastighetsskatten då det i Finland finns 1,6 miljoner fastigheter att beskatta.

- I praktiken är det helt omöjligt att vi skulle se på varenda fastighet skilt och beakta specifika egenskaper.

- Med över 1,6 miljoner fastigheter skulle vi få anställa flera tusen inspektörer. Vi kan ju inte göra undantag för vissa grupper av skatteskyldiga. Alla ska ha samma möjligheter och beskattas på samma sätt.

Bertil Zetter sväljer inte Skatteförvaltningens hänvisning till arbetsbördan.

- Lagen är helt entydig. Det är fastighetens användningsändamål, byggrätt, läge och så vidare som ska vara grund för fastställande av beskattningsvärde och ingenting annat. Inte kan beskattaren säga att det är jobbigt för dem att göra som lagen säger, och göra på något annat sätt. Det att man har mycket jobb har nog sällan gett någon rätt att inte följa lag.

Vidare anser Zetter att Skatteförvaltningen gjort en feltolkning av paragraf 29 i värderingslagen.

- Det finns en rätt i värderingslagen som styr frågan för Skatteförvaltningen att fastställa vissa grunder, men den rätten gäller bara byggnadsmark, inte annan mark. Det är intressant att i Skatteförvaltningens egen anvisning har man tydligen missat det här. För där skriver man att den här paragrafen är ett bemyndigande för Skatteförvaltningen att fastställa grunderna för beskattningsvärde för all mark, det är intressant att notera. Men de facto är det så att rätten att själv så att säga hitta på värden gäller bara byggnadsmark, inte annan mark.

Kanadagäss vid Kopparnäs strand
Bild: YLE / Linus Westerlund

Från Skatteförvaltningens sida håller man med när det gäller tolkningen av just den lagparagrafen.

- När det gäller mark som saknar byggrätt så är det så som Skärgårdsstiftelsen säger, att det inte egentligen är frågan om byggnadsmark. Skatteförvaltningen har inte heller med stöd av bemyndigande i värderingslagen 29 § 4 mom. fastställt något värde för något annat än byggnadsmark, uppger Backlund.

Ibland tillämpas de kommunspecifika värderingsanvisningarna och tomtpriskartorna i alla fall.

- Eftersom Skatteförvaltningen inte alltid har färdiga uppgifter om till exempel att ett visst markområde saknar byggnadsrätt, är vi därför i utgångsläget i praktiken tvungna att tillämpa oss av de kommunspecifika värderingsanvisningarna och tomtpriskartorna.

- Detta alltså om vi inte har pålitlig utredning vare sig över uppgifter om att fastigheten inte ens med stöd av en dispens får bebyggas, eller markens värde i övrigt.

I de situationer där Skatteförvaltningen har uppgifter om att fastigheten inte får bebyggas, men utredning över värdet i övrigt saknas, räknas beskattningsvärdet ut så att marken värderas till 20 procent av områdespriset på byggnadsmarken i området.

- Det här baserar sig på vedertagen beskattningspraxis, som det står om i följande anvisning; beskattningsvärde på fastighet vid fastighetsbeskattningen, kapitel 2.6.15. I anvisningen framgår det också att om kunden har utredning på markens värde, så kan man om utredningen är pålitlig tillämpa sig av det värdet, uppger Backlund för Skatteförvaltningens del.

Hus i skärgård.
Bildtext Avsaknad av byggrätt påverkar beskattningsvärdet.
Bild: Yle/ Nora Engström

När är beskattningsvärdet noll? Avlägset läge och avsaknad av byggrätt räcker inte

Flera av fastigheterna som fått höjda fastighetsskatter i år ligger långt ut i skärgårdshavet och har ingen bebyggelse.

Vad anser ni från Skärgårdsstiftelsens sida att skulle vara ett korrekt sätt att värdera till exempel holmar som ligger ganska långt ut och inte har någon byggnadsrätt?

- De ska värderas utgående från det som står i värderingslagen: användningsändamål, byggrätt, läge, trafikförbindelserna och lämplighet för byggande ska vara avgörande. Och då bör Skatteförvaltningen utreda de här frågorna, säger Bertil Zetter.

- Det är ganska lätt att göra för det finns generalplaner som är fastställda och tillgängliga. Det är väldigt lätt att se hur fastigheternas områden är hanterade i planen. Man ser om de är skyddsbetecknade eller avsedda för byggrätt.

Zetter skulle helst se att utskärsholmar där man inte kan bygga inte beskattades alls.

- Enligt min åsikt har de utskärsholmar som inte har byggrätt inget marknadsvärde överhuvudtaget. Det finns ingen anledning att överhuvudtaget beskatta dem. Eller man kan säga så att eftersom deras värde är noll så ska det inte heller bli någon fastighetsskatt för dem. På samma sätt som impediment i anslutning till jordbruk. Impedimentens värde är också noll, men det är enligt lag.

Enligt Backlund är det med tanke på beskattningen relevant ifall en fastighet saknar byggrätt.

- Det påverkar vilket värde som tillämpas på området i fråga, men det innebär inte att det är undantaget fastighetsskatter.

- Fastighetsskattelagen anger en uttömmande uppräkning på de fastigheter för vilka fastighetsskatt inte fastställs. I denna uppräkning ingår inte till exempel mark som saknar byggrätt.

Klippor i skärgården
Bild: Yle

Backlund lyfter fram att fastighetsägarna getts möjlighet att korrigera fastighetsuppgifter före fastställandet av beskattningen om det funnits fel i uppgifterna och att flertalet fastighetsvärden också har korrigerats.

Zetter uttrycker också en oro för att alla fastighetsägare kanske inte har samma förutsättningar att vara på hugget när det gäller att kolla upp skatten som fastställts för ens fastigheter. För en del har skillnader mellan första skattebeskedet och skatten efter en rättelseansökan varit stora.

- Det är ju faktiskt så att det finns säkert väldigt, väldigt många fastighetsägare som inte förmår eller inte förstår, eller inte har möjlighet att söka ändring. Då blir det inte av att söka ändring och då blir fastighetsskatten helt fel fastställd. Och det är dessutom olagligt att förfara på det sättet, säger Zetter.

Enligt Backlund har man försökt göra det möjligast enkelt att söka ändring på så vis att man inte kräver varken byråkratspråk eller vissa exakta format.

- Ett rättelseyrkande kan vara helt fritt formulerat. Man kan använda sina egna ord och helt vardagligt språk.

- De behöver inte vara exakt juridiskt utformade, utan vi försöker läsa ut vad som menas och gör på basen av det ett beslutförslag till skatterättelsenämnden, säger Backlund.

Diskussion om artikeln