Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors och Esbo vill inte tillåta insyn i alla kommunala bolag – motsätter sig en bred utvidgning av offentlighetslagen

Från 2019
Vad har du rätt att veta om myndigheternas verksamhet? - Spela upp på Arenan

Vem ska få tillgång till det som händer i statligt eller kommunalt ägda bolag? I dag omfattas de inte av offentlighetslagen, men i framtiden kan det bli annorlunda. Både Esbo och Helsingfors är för öppenhet men vill inte att offentlighetslagen gäller för alla kommunala bolag.

Det är 2016. Västmetrobygget är igång, men redan försenat. Automatiseringen har skrotats och budgeten har sprungit iväg. Yle försöker begära ut dokument från västmetrobolaget, men möter tystnad: bolaget omfattas inte av offentlighetslagen, enligt vilken man har rätt att begära ut myndighetshandlingar.

Bolag lyder under aktiebolagslagen, och har därmed ingen skyldighet att lämna ut dokument åt journalister eller andra intresserade.

Situationen uppfattas som problematisk: ska politiker och allmänhet inte ha tillgång till information om ett stort skattefinansierat projekt?

- Som fullmäktigeledamot var jag ganska frustrerad för några år sedan, jag hade inte tillräckligt med information för att kunna besvara Esbobornas frågor. Inga siffror eller något, säger Pia Kauma (Saml).

En kvinna står i ett kontorslandskap och ser in i kameran. Hon ser glad ut. Hon är städigt klädd.
Bildtext Pia Kauma satt i Esbo stadsfullmäktige medan västmetron byggdes - och var mycket frustrerad.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Sommaren 2019 publiceras en utredning som Justitieministeriet låtit göra. Kommunerna får frågan om lagen kan utvidgas så att den omfattar också statligt och kommunalt ägda bolag.

Både Esbo och Helsingfors betonar vikten av transparens i kommunala dotterbolag, men ingendera stöder alternativet att offentlighetslagen gäller för alla kommunala bolag.

Tre förslag till ny offentlighetslag

"Gäller inte bara dokument från bolag, utan helt vanliga myndighetshandlingar är svåra att få ut för stadsbor"

Såväl Helsingfors fullmäktigeledamot Veronika Honkasalo (VF) som Esbos fullmäktigeledamöter Anders Portin (SFP) och Pia Kauma (Saml) anser det eftersträvansvärt med ökad öppenhet – det är tillgång till information är grundbulten i ett demokratiskt samhälle.

- I Helsingfors är invånarna vana vid att det är svårt att påverka beslutsfattandet, om man inte heller har lätt tillgång till dokument så blir det ännu svårare, säger Honkasalo.

- Och det gäller inte bara dokument från bolag, utan helt vanliga myndighetshandlingar är svåra att få ut för stadsbor.

- Det gäller inte bara bolag som västmetrobolaget utan också till exempel renovering av skolor eller när det byggs nytt i Esbo. Ofta läser man bara i tidningarna hur saker och ting går. Det inte bra för mig som beslutsfattare och det är inte bra för Esboborna, säger Pia Kauma.

Vilka myndighetshandlingar är offentliga?

”Ingen annan kommer att gräva 25 kilometer tunnel och bygga en metro”

En oro som lyfts fram när det gäller en eventuell utvidgning av offentlighetslagen är konkurrensläget.

Ska konkurrerande, privata bolag kunna begära ut dokumentation från kommunalt ägda bolag och snedvrida konkurrensen?

Anders Portin ser inte att det är ett problem.

- Merparten av de kommunala bolagen är sådana som till exempel bygger bostäder. De konkurrerar inte på den öppna marknaden. I västmetrons fall finns det till exempel ingen risk att någon annan firma gräver en 25 kilometer lång tunnel och bygger metro.

- Sedan finns det de som delvis eller helt verkar på den öppna marknaden. Det är en sak som man i lagberedningen måste utreda, kan inte olika regler gälla för olika kommunala bolag, säger Portin.

En man står i ett kontorslandskap och ser in i kameran. Han ser allvarlig ut. Han har på sig en kragskjorta och en kavajrock.
Bildtext Anders Portin anser att olika regler kan gälla olika typer av bolag.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Men både Helsingfors och Esbo pekar i sina utlåtanden på risker med att utvidga lagstiftningen och efterlyser mera grundliga utredningar av konsekvenserna.

- En risk är att företag inte vill delta i offentliga upphandlingar. Om bara ett fåtal företag vill fortsätta med projekt eller delta i offentliga upphandlingar så är det en risk för skattebetalarna: då stiger nämligen priserna. Det är den huvudsakliga orsaken till att vi i Esbo inte var så positiva till en ny lagstiftning, säger Kauma.

"Två damer satt och övervakade så att jag inte fotade dokumenten, det var nästan absurt"

Både Helsingfors och Esbo efterlyser en utredning av andra metoder för att garantera öppenhet. I dag upplevs det i Helsingfors som krångligt att få ut information. Kauma pekar på att beslutsfattarna inte heller får information i tid – om alls.

- Jag är ganska ofta irriterad på att jag i tidningarna får läsa vad vi ska fatta beslut om på morgondagens möte, säger Kauma.

Det verkar inte vara bara invånarna som har svårt att få ut offentlig information – också Anders Portin har stött på problem.

- Det pågår som bäst en delgerenalplan i norra och mellersta Esbo. Jag har försökt få ut utlåtanden och anmälningar som har gjorts i tidigare utkast, men inte har jag fått dem. Till sist fick jag komma på plats och läsa dem, med två damer som satt och övervakade så att jag inte fotade dokumenten. Det var nästan absurt.

Hur kommer man åt problemen med öppenhet och transparens, om inte genom en utvidgad lagstiftning?

- I fallet västmetron så bytte man ju vd, det är en sak man kan göra. Ville Saksi är jättebra, han är tydlig och öppen, säger Anders Portin, och fortsätter: Det andra är kommunikation, och det är en sak jag tycker att Esbo har lärt sig i och med Västmetron, beslut kommer snabbare ut än tidigare.

"Man måste våga kräva dokument"

Det tredje, säger Portin, är utbildning. Esbo erbjuder utbildning för de som är med i koncernsektionen eller i olika bolags styrelser.

- Det är också fråga om ägarstyrning. Man måste våga kräva dokument och siffror när det gäller viktiga ärenden som vi ska fatta beslut om. Jag är inte säker på att alla fullmäktigeledamöter vet vilka deras rättigheter till information är. Ofta är det inte förbjudet att ge det, man måste bara våga fråga, säger Pia Kauma.

- Man hör ganska ofta politiker säga att vi ska lita på tjänstemän och vi ska inte kräva för mycket. Men då undrar jag, varför sitter vi här? Det är viktigt att veta sina rättigheter, säger Veronika Honkasalo.

En kvinna står i ett kontorslandskap. Hon ser in i kameran och ser glad ut. Hon är städigt klädd.
Bildtext Veronika Honkasalo tycker inte att politikerna ska vara okritiska till tjänstemännen.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Helsingfors och Esbo: Ja till ökad öppenhet, men ministeriets utredning är bristfällig

Helsingfors stad har i sitt utlåtande, godkänt av stadsstyrelsen den 16 september, konstaterat att man är för ökad öppenhet, men att man ställer sig kritiskt till Justitieministeriets utredning. Dels har man inte i tillräckligt hög grad kartlagt nuläget i kommunerna och dels finns det i utredningen inte några andra alternativ till ökad öppenhet nämnda.

Helsingfors anser också att de tre alternativen som Justitieministeriet lagt fram har utmaningar och innebär negativa konsekvenser som inte i tillräckligt hög grad uppmärksammats.

Esbos utlåtande från den 30 september konstaterar också att staden ser transparens och öppenhet i all offentlig verksamhet som viktig. Esbo anser däremot, precis som Helsingfors, att man inte fäst tillräcklig uppmärksamhet vid de negativa följderna av Justitieministeriets tre förslag till lagändring.

Också Esbo efterlyser alternativa metoder för att öka öppenheten.