Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Minderåriga som har sex mot ersättning finns i Finland - i vilken utsträckning vet vi inte, visar ny nordisk rapport

Från 2019
Flicka använder sin smarttelefon.
Bildtext Det är svårt att beskriva de unga som har sex mot ersättning, fenomenet kan exempelvis inte förklaras av socioekonomiska bakgrunder.
Bild: Picjumbo/Viktor Hanacek

Människors första erfarenheter av att sälja sex sker redan i tonåren, berättar en ny nordisk rapport. Det betyder att det också i Finland finns minderåriga som säljer sex mot ersättning, men vi vet inte hur omfattande fenomenet är.

I dag publicerades en rapport som kartlägger vad myndigheter och olika aktörer i de nordiska länderna vet om unga människors erfarenhet av sex mot ersättning.

Man har strävat efter att samla den data som finns tillgänglig och analysera och problematisera den kunskap som finns.

Sammantaget är det ett fenomen som det finns väldigt lite forskning om. Unga som säljer sex ses som ett existerande, men marginellt fenomen.

Forskarna varnar för att tro att det enbart handlar om utsatta unga, det kan även hända unga som till synes har det "bra ställt".

De flesta unga som gick med på att ha sex i utbyte mot annat gjorde det för att de behövde pengar, eller på grund av ångest eller psykiskt illamående.

En del uppgav även att de gjorde det för att det kändes spännande.

Att köpa sex av en minderårig är olagligt i alla nordiska länder.

Prostitutionen har flyttat ut på internet. Den första kontakten med en sexköpare sker inte på en webbsajt för sexuella tjänster, utan som kontakt på sociala medier.

Unga i sårbara situationer löper större risk att dras in i denna värld än andra.

Debuterar i tonåren

Forskning visar att människors första erfarenheter av att sälja sex sker i tonåren. Omständigheterna, hur ofta man säljer och motiven bakom varierar.

Tidigare forskning visar dock att sex mot ersättning eller kompensation sällan uppfattas som ”prostitution” av de unga.

I Ungdomsbarometern som Institutet för hälsa och välfärd THL gjorde år 2017, uppgav tre procent av åttonde- och niondeklassarna att de blivit tillfrågade om att ha sex mot ersättning.

Den grupp som överlägset mest råkade ut för sådana erbjudanden, var unga i institutionell vård som gick i åttan eller nian. Där hade nitton procent tillfrågats.

Det finns arenor där de unga och de som är intresserade av unga möts, som exempelvis shoppingcenter eller ställen på stan

― Forskare Minna Seikkula

Forskare Minna Seikkula vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har varit med och sammanställt den nordiska rapporten för Finlands del.

Hon understryker att vi vet mycket lite om fenomenet, men bland dem som jobbar med unga och som möter unga börjar det här bli ett välkänt tema.

Att ha sex mot ersättning innebär att man i utbyte mot exempelvis pengar, rusmedel, skjuts till stan, kläder, teknik, någonstans att bo, går med på att ha sex med någon.

Man kompenseras alltså för att man ställer upp på att ha sex med en vuxen.

Seikkula poängterar att "sex mot ersättning" kan innebära och betyda väldigt olika saker för olika individer, och hon varnar för att inte stämpla de unga som eventuellt har haft sex mot ersättning.

- Jag vet inte ens vad de rätta termerna här borde vara, men vi bör vara väldigt försiktiga då vi talar om att unga har sex mot ersättning, så att vi inte skuldbelägger de unga, säger Seikkula.

Sexköparna är problemet, inte de unga

I rapporten har man bland annat intervjuat Exit ry som är en förening som hjälper människor ur prostitution.

De påpekar att även om vi kallar det sex mot ersättning, handlar det alltid om sexuellt utnyttjande då minderåriga personer är inblandade.

Flera av dem som Seikkula intervjuat lyfte fram att i debatten om unga som har sex mot ersättning är det de ungas beteende som problematiseras.

Det ger fel signaler till de unga. Det är sexköparnas beteende som borde problematiseras, det är de som begår en olaglig handling.

Det är aldrig ett barns fel om en vuxen köper sex, oavsett omständigheterna, påpekar man på Exit.

Organisationen Pro-Tukipiste, som hjälper och stöder personer i prostitution, säger i rapporten att det är mycket svårt att ge någon uppskattning om hur många unga som säljer sex.

Ännu svårare är det att uppskatta hur många minderåriga som gör det.

Pro-Tukipiste kan enbart referera till de siffror de har, som grundar sig på klientkontakter.

Kauppakeskus Tripla.
Bildtext Där unga spenderar sin tid, exempelvis i köpcentrum, dit söker sig även sådana vuxna som är intresserade av unga. Online söker vuxna upp minderåriga via sociala medier som Instagram och Whatsapp.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Motsvarande siffror bland vuxna

I en tidigare Finsex-rapport från 2015 gjord av Befolkningsförbundet, uppgav drygt en procent av de tillfrågade kvinnorna att de någon gång gått med på att sälja sex mot ersättning.

De tillfrågade här var alltså vuxna, hur läget är bland minderåriga framkommer inte i denna rapport.

Något fler män än kvinnor uppgav att de gått med på att sälja sex, vilket förbryllade forskarna en aning.

Forskarna tror att detta kan bero på att män och kvinnor tolkar begreppet "sex mot ersättning" på olika sätt.

Män verkar ha tolkat begreppet vidare än kvinnorna. De kan exempelvis ha ansett att eftersom de dragit ekonomiska fördelar av att ha sex med någon, så har de haft sex mot ersättning.

I den nya forskningen påtalar dock Pro-tukipiste att fenomenet sugardejting är en ny gråzon där många har sex mot ersättning trots att det heter att man "enbart säljer sitt sällskap".

De tror därför att antalet unga involverade i prostitution kan vara långt fler än vi tror.

Det vanliga är en ung flicka eller kvinna som säljer sitt sällskap till en äldre, välbeställd man.

Klassbakgrunder spelar ingen roll

En ungdomsarbetare som intervjuats säger att där unga håller till, där finns det också vuxna män som är intresserade av deras sällskap.

Hen konstaterar att även om de flesta möten sker på nätet, finns det också fysiska platser där unga möter sexköpare.

I den finländska rapporten har man fokuserat på huvudstadsregionen, och då nämns Helsingfors järnvägsstation och köpcentret Kampen som sådana mötesplatser.

- Det finns arenor där de unga och de som är intresserade av unga möts, som exempelvis shoppingcenter eller ställen på stan, säger Seikkula.

Online närmar sig vuxna intresserade av unga ofta på sociala medier, till exempel Instagram eller Whatsapp.

En del av den yrkesexpertis som Seikkula intervjuat, påtalade även att det finns ett samband mellan den rådande konsumtionskulturen och behovet att sälja sex mot ersättning.

Befolkningsförbundet sade en intervjuad att det av unga i dag förväntas att de ska ha Iphone, de rätta prylarna, kläderna, skorna och så vidare.

Att ha sex mot kompensation kan då bli en lösning på problemet.

Unga personers ben.
Bildtext Det är mycket viktigt att inte skuldbelägga eller stämpla de unga i debatten om sex mot ersättning. Vi måste vara försiktiga med vilka ord vi använder och inse att den unga kanske inte ser på saken på samma sätt som vuxna gör, säger Seikkula.
Bild: YLE/ Katarina Andersson

Många frågor, få svar

Även polisen har intervjuats, och de säger att det är svårt att karaktärisera de unga som har sex mot ersättning, eftersom fenomenet inte kan förklaras av till exempel klassbakgrund.

Forskarna är eniga om att denna sammanställning av unga som säljer sex i Norden genererar många frågor.

Hur omfattande är egentligen fenomenet? Hur väl lyckas man fånga upp dessa unga?

Seikkula konstaterar att avsaknaden av forskningsbaserad kunskap är en utmaning då man ska försöka bilda sig en uppfattning om omfattningen av fenomenet.

- I Finland har vi inte ens någon etablerad samhällsdiskussion om detta. Då den diskussionen tar fart är det viktigt att vi väljer våra ord med omsorg för att inte stämpla våra unga, säger Seikkula.

Diskussion om artikeln