Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg gav skog i utbyte mot Horsbäckmarker - politikerna fick inte veta om miljonoffert

Från 2019
Granskog.
Bildtext Skog i Norrby i Ekenäs lockar. En person har diskuterat med Raseborgs tekniska direktör och gett anbud på flera skogsområden. Bilden är inte från Norrby.
Bild: Nora Engström / Yle

En person och hens bolag har sedan sommaren velat köpa skogsområden i Norrby i Snappertuna av Raseborgs stad. Stadsstyrelsen beslutade ändå ge delvis samma skogar i Norrby i utbyte mot marker i Horsbäck.

Summan som den hugade köparen har erbjudit staden för fem skogsområden i Norrbytrakten är hela 1,5 miljoner euro.
Problemet är att stadsstyrelsen inte fick veta om offerten innan de fattade beslut om markbytet Horsbäck-Norrby.

Frågan är om staden därför valde ett ekonomiskt sämre alternativ.

Stadsdirektören i Raseborg, Ragnar Lundqvist medger att allt inte har gått rätt till. Ärendet måste nu behandlas på nytt.

Intresserad köpare var i kontakt med stadens tjänstemän

Personen har lämnat in tre olika anbud under perioden juli-november 2019.

Ledande tjänstemän i Raseborg har varit medvetna om anbuden.

Diskussioner har förts mellan anbudsgivaren och Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl, men man har låtit bli att informera medlemmarna i Raseborgs stadsstyrelse.

Nu ska beslutet om markbyte och markaffär i Horsbäck-Norrby omprövas.

Det var Miikka Soivio (Saml) som krävde (11.11) att ärendet utreds och behandlas på nytt.

Vad handlade markbytet Horsbäck-Norrby om?

Anbudsgivaren vill freda skogen

Anbudsgivaren har allt som allt lämnat in tre anbud till Raseborgs stad.

Däremellan har anbudsgivaren haft kontakt med stadens tjänstemän bland annat per e-post för att kunna justera sina anbud till att motsvara stadens önskemål. Det här framgår ur de e-postmeddelanden som Yle Västnyland har tagit del av.

Anbudsgivaren vill köpa skogsområdena för att freda dem.

Bud nummer ett

Det första anbudet kom i juli, men drogs sedan tillbaka säger Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Anbudsgivaren skriver i ett e-postmeddelande till tekniska direktören i mitten av september:

"Efter att noggrant ha tänkt igenom den feedback ni vänligen delade med er gällande anbudet har jag kommit fram till att det skulle vara bäst att ta en liten timeout. På så vis kan jag ta tid och göra ändringar i anbudet så att det bättre tar i beaktande de aspekter ni lyfte fram. Jag ber härmed alltså om att vi tar tilläggstid med att behandla anbudet, och att det alltså inte skulle behandlas ännu på ert nästa möte."

Bud nummer två

I det andra anbudet från början av oktober (8.10) erbjuds staden en miljon euro för ungefär 160 hektar skog.

Anbudsgivaren skriver att det handlar om ett ändrat anbud "som uppföljning på den diskussion vi fört".

Raseborgs stadsdirektör uppger att oktoberofferten omfattade tre områden i Norrbyområdet. På ett av dem fanns ett område som också skulle ha givits i gengäld för Horsbäckmarkerna.

Det är oklart vad som hände med det här anbudet men ett par veckor senare (21.10) beslutade stadsstyrelsen om markbytet Horsbäck-Norrby.

Bud nummer tre

Det tredje och nyaste anbudet kom först i november (1.11). Det inbegriper totalt fem områden varav tre enligt stadsdirektören ingår i den tänkta markbytesaffären Horsbäck-Norrby.

I sitt sista anbud erbjuder personen genom sitt bolag 1,5 miljoner euro för de fem skogsområdena i Norrbyområdet.

Personen anser att affären skulle vara lönsam för Raseborgs stad eftersom samtliga anbud är "avsevärt högre än en skogsvärdering för de respektive områdena för att reflektera stadens syn att områdena på lång sikt kunde ha ett värde som överskrider skogsvärdet".

Det låter med andra ord som om staden låtit förstå att skogsområdena i framtiden kan ha värde också som något annat än som skogsbruksmark.

De fem områden som personen vill köpa är tillsammans 250 hektar land och sju hektar vatten.

En granstockshög med tallar mot klar himmel i bakgrunden.
Bildtext Personen som vill köpa upptill 250 hektar skog skriver i sitt anbud att raseborgarna förlorar ett rekreationsvärde och en ekologisk tillgång om ifrågavarande fastigheter slutavverkas så som staden har planerat.
Bild: Pia Santonen / Yle

Anbudsgivaren förutsätter att skogen inte har avverkats utan finns kvar om hen får köpa områdena.

Stadsstyrelsen valde markbyte som staden förlorar på?

Eftersom det inte handlar om exakt samma område som i markbytet Horsbäck-Norrby, är det svårt att säga om staden skulle förlora ekonomiskt på det jämfört med en situation där staden skulle ha valt att sälja till anbudsgivaren i Norrby.

Inför markbytet Horsbäck-Norrby hade staden låtit värdera skogen och priserna byggde på den värderingen.

Om det stämmer att anbudsgivaren - som hen säger - bjuder betydligt över värderat skogspris, skulle staden sannolikt har förlorat betydande summor på markbytet Horsbäck-Norrby.

Stadsdirektören: Staden har inga regler för sådana här situationer

Vad händer nu, stadsdirektör Ragnar Lundqvist?

- Vi har fått en begäran om omprövning och denna skall behandlas i stadsstyrelsen.

Men Lundqvist säger att staden inte har några regler för hur man ska göra i sådana här fall.

- Det är troligtvis första gången Raseborgs stad har fått ett anbud av det här slaget.

- I stadens markpolitiska program finns inget skrivet om försäljning av råmark, enbart om byten som är strategiska. Av denna orsak bör det markpolitiska programmet uppdateras och behandlas i stadsstyrelsen och i stadsfullmäktige.

Först efter det kan anbudet sedan behandlas på nytt i stadsstyrelsen.

Hur utreds ansvarsfrågan om beredningen - enligt uppgifter i Etelä-Uusimaa 17.11 - inte nämnde offerten för styrelsen som skulle fatta beslut om markbytet?

- Man borde ha nämnt detta och eftersom det inte gjordes då torde ansvaret ligga på beredaren och föredragande.

Beredare i ärendet till stadsstyrelsen 21.10 var en av tjänstemännen på tekniska avdelningen. Föredragande i stadsstyrelsen är stadsdirektören.

Lundqvist påminner också att den som blir ägare till markområden i princip kan göra vad hen vill med det så länge det inte strider mot vad planen för området tillåter.

- Hur det sedan skulle gå efter en eventuell markaffär är inget staden kan påverka. Trots att det i anbudet finns beskrivet att man har för avsikt att freda områdena kan en ny ägare göra vad hen vill inom de ramar som plan och lagar föreskriver.

Artikeln bygger på e-postkorrespondens med Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist samt offerter som anbudsgivaren har skickat per e-post till staden. Yle Västnyland fick dem via Lundqvist. Anbudsgivarens namn och namnet på hens företag var övertäckta.

Tidningen Etelä-Uusimaa (på finska) var först med nyheten om det andra anbudet för skogsmarker i Norrbyområdet.

Diskussion om artikeln