Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den nya regeringen ska förnya gruvlagen - gruvindustrin ska kunna fortsätta verka i Finland samtidigt som miljöskyddet förbättras

Från 2019
Uppdaterad 11.12.2019 05:45.
Berörda tycker till om gruvlagen - Spela upp på Arenan

Den nya regeringen ska bland annat jobba fram en ny lagstiftning för gruvindustrin. Tanken är att kommuner och invånare ska få bättre möjlighet att påverka.

Henrik Wiik är delägare i ett retreatföretag som snart kommer att ligga på bara en kilometers avstånd från en gruva i Nedervetil i Kronoby. Enligt honom har invånare i dag små påverkningsmöjligheter.

Den andra delägaren Ulla-Beth Mäki-Jussila säger till Spotlights redaktör att hon har stora förväntningar på den nya gruvlagen.

- Det som jag har läst tycker jag att låter bra. Det är ju staten, kommunen och markägarna som ska ha mera att säga till om, säger Mäki-Jussila.

Det finns ett stort tryck på att få gruvlagen reviderad. Klimatförändringen kräver snabba åtgärder och det ökar behovet av metaller.

Övergången till elbilar ökar behovet av råvaror markant

Prospekteringarna är många i Finland. Bolag är på jakt efter metaller som snart behövs för tillverkning av batterier till elbilar. Hit hör litium, kobolt och nickel som finns i vår berggrund.

Redan nu utvinner gruvbolag metallmalmer som aldrig förr i den finländska gruvdriftens historia, uppger Arbets- och näringsministeriet.

Arbets- och näringsministeriet har som mål att överlämna en regeringsproposition om en ny gruvlagstiftning till riksdagen nästa år.

Riikka Aaltonen är den enda gruvexperter vid Arbets- och näringsministeriet
Bildtext Gruvöverinspektör Riikka Aaltonen är i dag den enda som enbart jobbar med gruvfrågor vid Arbets- och näringsministeriet. Snart anställs också en jurist för att hjälpa till med exakt hur lagparagraferna ska formuleras.
Bild: Yle/Carmela Walder

Ministeriet är i startgroparna med att tillsätta en arbetsgrupp och ska också anställa en jurist för att skriva lagtexten.

- Det exakta innehållet kan jag inte uttala mig om ännu, säger gruvöverinspektör Riikka Aaltonen som för tillfället är den enda som arbetar specifikt med gruvfrågor vid ministeriet.

Regeringsprogrammet slår fast att kommunerna ska få mera att säga till om

I regeringsprogrammet finns riktlinjer för hur gruvlagstiftningen ska förnyas. Den regering som Sanna Marin leder följer det regeringsprogram som Antti Rinne förhandlade fram för sin regering i våras.

Utgångspunkten i regeringsprogrammet är att höja nivån på miljöskyddet, men att samtidigt göra det möjligt att idka gruvdrift i Finland också framöver.

Kommuner och invånare ska enligt regeringsprogrammet få bättre möjligheter att påverka var gruvor öppnas. Kommunerna ska genom planläggning kunna besluta om gruvdrift på eget område.

I regeringsprogrammet står också att “ställningen för fastighets- och markägare i gruvområdet och gruvans verkningsområde ska förbättras”.

Planerade gruvors konsekvenser på miljön ska beaktas så tidigt som möjligt.

Arbets- och näringsministeriet ska dessutom utreda om det finns ett behov att begränsa malmletning i naturskyddsområden.

I nuläget görs 40 procent av alla provborrningar på naturskyddsområden, trots att kriterierna för att starta gruvdrift på naturskyddsområden är ytterst strikta redan i dag.

Miljö- och gruvtillstånd ska gå hand i hand

Då gruvlagstiftningen ses över betyder det i praktiken att också miljölagstiftningen påverkas eftersom gruvindustrin har en väldigt stor påverkan på miljön.

- Ett gruvtillstånd är ju ett tillstånd för att utnyttja mineralerna, medan miljötillståndet definierar hur verksamheten kan bedrivas, säger gruvöverinspektör Riikka Aaltonen.

Redan nu kan företag ansöka om gruvtillstånd och miljötillstånd parallellt. Målet med att förnya lagstiftningen är bland annat att olika tillstånd ska samverka bättre.

Medborgarinitiativ kräver också lagändringar

Samtidigt som Arbets- och näringsministeriet bereder en revidering av gruvlagstiftningen behandlar riksdagen ett medborgarinitiativ som kräver att gruvlagen skrivs om.

Bakom medborgarinitiativet finns några medborgarorganisationer som är mot gruvdrift i naturskyddsområden, bland annat i Heinävesi.

Behandlingen i riksdagen har kommit så långt att plenum har skickat ärendet vidare till ekonomiutskottet som redan har hört några experter.

kansanedustaja juhana vartiainen
Bildtext Enligt ekonomiutskottets ordförande Juhana Vartiainen (Samlingspartiet) tar utskottet medborgarinitiativet på allvar och fortsätter höra experter fram till jul.
Bild: Jari Pussinen / YLE

Vid Arbets- och näringsministeriet säger gruvöverinspektör Riikka Aaltonen att medborgarinitiativet till sitt innehåll ganska långt är inne på samma linje som regeringsprogrammet.

- Målet i regeringsrogrammet och i medborgarinitiativet är väldigt långt likadant att man vill ha ett miljömässigt hållbart men ekonomiskt och socialt vettig gruvdrift.

Enligt Aaltonen kunde behandlingen av medborgarinitiativet i något skede kombineras med beredningen av en ny lagstiftning för gruvindustrin, men det är upp till riksdagen om så sker.

Talvivaara-olyckan har redan lett till förändringar

Den nuvarande gruvlagen är från år 2011. Den har tillämpats en del, men främst inom guldvaskning och prospektering.

Redan den nuvarande lagen utgår från behovet av att ta hänsyn inte bara till gruvindustrin, utan också till kommunernas och markägarnas intressen.

- Det finns olika åsikter om hur det har fungerat i praktiken. Det ska vi granska och sedan förbättra. Allting går alltid att förbättra, säger gruvöverinspektör Riikka Aaltonen.

Aaltonen understryker att det i lagen är en stor skillnad mellan att få prospektera och att få inleda gruvdrift. Vid pospektering undersöker företaget berggrunden för att få veta vilka metaller där finns.

- Det är väldigt viktigt att hålla isär prospektering som är forskning och gruvdrift som är en aktivitet som märkbart förändrar miljön.

Gruvdrift är inte en automatisk följd av prospektering. Det är enligt Aaltonen ytterst få prospekteringar som slutar i gruvdrift.

Gruvindustrin har under de senaste åren gjort många förbättringar och kraven har blivit betydligt strängare än tidigare, säger Riikka Aaltonen.

Många förbättringar är följder av Talvivaara, där bassängerna började läcka och gifterna spred sig i vattendragen.

Miljölagstiftningen har enligt Aaltonen setts över, tolkats strängare och myndigheterna gör flera granskningar än tidigare.

Diskussion om artikeln