Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fem år, tusen olyckor - se var trafiken är farligast i Raseborg

Från 2020
Uppdaterad 30.01.2020 11:23.
Hastighetstavla utanför stadshuset i Ekenäs.
Bildtext Den gröna gubben kunde gärna få visa sig lite oftare på hastighetstavlorna i Raseborg, tycker invånarna och tjänstemännen i Raseborg.
Bild: Maria Wasström / Yle

Ungdomar är inblandade i oroväckande många trafikolyckor i Raseborg. Nu finns det konkreta förslag till hur trafiken i staden ska bli säkrare.

Raseborgs stad har med hjälp av en konsult i samarbete med Nylands närings-, trafik- och miljöcentral utrett hur trafiksäkerheten kunde göras bättre i staden. Också svaren från en invånarenkät har beaktats i arbetet.

Det finns nu en lång lista på 145 föreslagna åtgärder för att göra trafiken säkrare på totalt 120 problemplatser i Raseborg. Åtgärdsförslagen har prioriterats och ska nu behandlas av politikerna.

Staden har också sett över olycksstatistiken. Ungdomar mellan 15 och 24 år var involverade i en tredjedel av trafikolyckorna i Raseborg under åren 2014-2018. Deras andel av befolkningen är endast nio procent.

- Det är tyvärr något som skiljer oss från övriga delar av landet. Det handlar främst om moped- och skoterolyckor och också fotgängare, säger gatuchef Piia Nordström i Raseborg.

På kartan ser du de prioriterade problemplatserna som stjärnor. Du kan välja om du också vill visa trafikolyckor eller invånarnas rapporter om problemplatser. Genom att klicka på punkterna på kartan får du mer information.

Prioriterad problemplats
Invånarrapport

Källa: Trafikledsverket, Ramboll

Förslagen till trafikåtgärder har prioriterats i tre olika kategorier enligt hur brådskande de är.

Det handlar om en väldigt brokig skara åtgärder och en del går lätt att genomföra medan andra kräver lång planering och en hel del pengar.

Exempel på flitigt kommenterade frågor:

 • Riksväg 25, avtaget till affären Kodin tavaratalo farligt
 • Väg 111 mellan Tallbacka och Påminne, det saknas belysning vid gång- och cykelbanan
 • Flemingsgatan, otrygga skolresor, fortkörning
 • Karis centrum, brist på parkeringsplatser

En del frågor ligger helt och hållet på stadens bord, andra frågor är NTM-centralens ansvarsområde och så finns det ärenden som är gemensamma.

Listan var redan uppe för behandling i tekniska nämnden, men eftersom listan är lång och områdena många valde politikerna att remittera ärendet. I stället ska åtgärdslistan betas av per område i mindre delar.

Så här fördelades raseborgarnas enkätsvar:

 1. Besvärlig eller otrygg korsning: 34 procent
 2. Något annat problem: 15 procent
 3. Gång- eller cykelväg saknas: 15 procent
 4. Höga körhastigheter: 15 procent
 5. Otrygg plats för att ta sig över vägen: 12 procent
 6. Bristfällig gång- eller cykelväg, eller brister i underhållet: 5 procent
 7. Parkeringsproblem (bilar, cyklar, mopeder): 4 procent
 8. Brister i hållplatsnätverket: 1 procent

Hastigheter viktigt tema

I invånarenkäterna och i statistiken stiger alltså några teman tydligt fram.

Ett av de större samtalsämnena är hastighetsbegränsningarna både inom tätorterna och ute på landsvägarna.

Invånarna vill ha sänkta hastigheter både i tätorten och på landsvägarna.

Gatuchef Piia Nordström på gångbana framför Raseborgsvägen.
Bildtext Gatuchef Piia Nordström förespråkar sänkta hastigheter i tätorterna för att minska på olycksriskerna.
Bild: Maria Wasström / Yle

Gatuchef Piia Nordström i Raseborg konstaterar att en sänkning av den högsta tillåtna hastigheten i tätorten på mindre gator till 30 kilometer i timmen och till 40 kilometer i timmen på matarvägarna har stor betydelse.

- Kollisionskraften som riktas mot fotgängaren blir betydlig mindre då hastigheterna sänks och då blir också skadorna mindre. En sänkning av hastigheterna ligger helt i linje med vad man gör i Esbo och Helsingfors, säger Nordström.

Raseborg har skaffat flyttbara hastighetstavlor som med glad och ledsen min visar för bilisterna om de kör för fort. Tavlan registrerar också antalet fordon och hastigheten.

Piia Nordström visar statistik från Bangatan i Karis från mitten av december till mitten av januari. Den visar att 46 procent av bilisterna körde över den tillåtna hastigheten på 40 kilometer i timmen.

Ett stapeldiagram som visar hur väl bilister under en månad höll sig till hastighetsbegränsningen på en gata. 45 procent körde för fort.

Av olyckorna som ledde till personskador i Raseborg åren 2014-2018 inträffade 36 procent i tätortsområden, främst i Karis och i Ekenäs.

I merparten av de här olyckorna, 60 procent, är fotgängare, cyklister eller mopedister inblandade.

Olyckor kostar mycket

Trafikolyckor orsakar inte bara mänskligt lidande utan också stora kostnader för samhället.

Man räknar att med att olyckorna kostar samhället drygt 19 miljoner euro per år och Raseborgs stad cirka 3,3 miljoner euro per år.

Under åren 2014-2018 inträffade 924 trafikolyckor i Raseborg.

Ett pajdiagram som visar andelen allvarliga och mindre allvarliga trafikolyckor fördelar sig i Raseborg.

I de allvarliga olyckorna skadades eller dog nästan 200 personer under åren 2014-2018.

Oroväckande siffror

För att få bukt med det höga antalet olyckor där unga är delaktiga tänker staden satsa mer på särskilda leder för cyklister och fotgängare.

Dessutom hoppas Piia Nordström på någon form av samarbete med skolorna där en diskussion om ovarsamhet i trafik kunde tas upp.

Också de äldre invånarna är överrepresenterade i olycksstatistiken. Personer över 64 år är inblandade i 27 procent av olyckorna i Raseborg, trots att de utgör 21 procent befolkningen.

Rubriken "Sänkta hastighetsbegränsningar och bättre korsningar högt på önskelistan när Raseborg kartlade problemen i trafiken" ändrades 30.1 kl 10:45 och vid 11:30-tiden.

Diskussion om artikeln