Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Invånarförslag leder till att Åbo stad börjar filtrera dagvattnet - silandet ska minska mängden skräp i Östersjön

Från 2020
Kastade fimpar på en gata i Åbo.
Bildtext Silandet minskar mängden skräp som till exempel cigarettfimpar betydligt.
Bild: Yle/Peter Karlberg

I december fick Åboborna ge förslag gällande skyddandet av Östersjön. Tre av förslagen ska nu förverkligas. Bland annat ska Åbo stad nu börja filtrera dagvattnet.

Kriterierna för förslagen gällande skyddandet av Östersjön var att de skulle vara genomförbara år 2020 samt att kostnaderna inte fick överskrida 50 000 euro, skriver Åbo stad i ett pressmeddelande.

Följande tre förslag kommer att förverkligas:

Bortsilande av skräp i dagvatten

Förslag: Dagvattnet filtreras i de största dagvattenledningarna som mynnar ut i Aura å och Östersjön. Silandet minskar mängden skräp som till exempel cigarettfimpar betydligt.

Genomförande: Dagvattenburar med uppsamlingspåsar läggs in i dagvattenledningarna. Påsarna samlar upp plast och annat avfall som regnvattnet för med sig. Fem hot spot-områden väljs ut längs Aura å. Dagvattensäckar installeras i hot spot-brunnarna under tre stora evenemang. Dagvattensäckarna töms och samtidigt informerar man om mängden skräp och om kampanjen, inom vilken uppföljningen görs. Kostnadsberäkningen är 25 000 euro.

Kastade fimpar på en gata i Åbo.
Bildtext Kastade fimpar vid en dagvattenbrunn i centrala Åbo.
Bild: Yle/Peter Karlberg

2. Sanering av stadsbäckarna

Förslag: Sanering av diken inom Åbo stadsområde. Den minskade erosionen skulle påverka kustvattnens klarhet och övergödning samt mängden skräp som hamnar i havet. Levnadsomständigheterna för den hotade öringen och flodkräftan skulle förbättras betydligt. Delaktigheten och kännedomen om den lokala naturen skulle öka om detta genomförs som ett talkoarbete.

Genomförande: Situationen för bäckar inom stadsområdena påverkas till stor del av hur staden hanterar regnvatten och smältvatten. Bäckfårorna är beträffande markanvändning och i jordmån i varierande omgivningar, och således bör man utarbeta en detaljerad saneringsplan för platsen innan själva arbetet påbörjas.

Utöver bäckarna finns det flera huvuddiken på stadens område som mynnar ut i Skärgårdshavet. Den belastningen med suspenderade ämnen kunde minskas med rätt justerade spärrar. Utmaningen med saneringen är markägarnas samtycke och ställvis även tillräckligt utrymme på stadsområdet.

År 2020 riktas saneringen till ett område där detta är enkelt att genomföra. Den totala konstnaden för en bit bäckfåra är högst 20 000 euro, varav cirka hälften är planeringskostnader och hälften genomföringskostnader. Man eftersträvar att ordna underhållsarbetet som talko och i samarbete med olika aktörer.

Rödmålat båtbotten i aktern.

3. Information om båtkemikaliers skadlighet

Förslag: Åbo skärgård fritt från båtbottenfärg. Båtbottenfärg i små båtar förbjuds i båthamnar upprätthållna av staden, och också i andra båthamnar. Båtrengöringsverksamhet stöds inom området, så att 2–3 aktörer i branschen fås till området.

Genomförande: Användning av båtbottenfärg kan inte förbjudas i båthamnarna som upprätthålls av Åbo stad, eftersom användningen är tillåten på Finlands havsområden. Det är ändå möjligt att ge information om båtbottenfärgers skadlighet och om användning av alternativa rengöringsmetoder med en kampanj, till vilken det reserveras 5 000 euro. Båtens botten kan rengöras t.ex. genom att borsta för hand, med borstmaskin eller med högtryckstvätt. Informationen riktas till stadens båthamnar i juni, men samma informationsnedslag kan ordnas också i områdets övriga båthamnar.

Röstades även om renoveringar av motionsställen och hundparker

Invånarna kunde även rösta om renoveringar för vissa motionsställen. Den viktigaste förbättringsobjektet enligt invånarna var en ny tillgänglig lekredskapshelhet till Ekvalla simstrand.

Beträffande hundparksrenoveringar samlade belysningen vid Storheikkiläs hundpark mest röster av invånarna. Storheikkiläs hundpark får sin belysning och ett mellanstaket för att skilja små och stora hundars områden.