Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Språket ingen orsak att flytta från Jakobstad" – men visst händer det att man inte får service på finska

Från 2020
Viivi Oksa, Jennifer Hellman och Ella Fagerholm.
Bildtext Viivi Oksa, Jennifer Hellman och Ella Fagerholm har inte alltid fått service på finska i Jakobstad men de försöker alltid på finska.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Majoriteten av de som flyttat bort från Jakobstad är nöjda med hur staden var som boningsort. Men de finskspråkiga är mer missnöjda än de svenskspråkiga. Det visar en enkät bland utflyttare som staden Jakobstad har låtit göra.

De senaste sex åren har invånarna i Jakobstad blivit 500 färre. Det är i synnerhet finskspråkiga som flyttat bort. Det är något som bekymrar stadsdirektör Kristina Stenman.

– Vi måste vara medvetna om det här. Vi måste erbjuda service jämlikt och ha en jämlik tvåspråkig förvaltning. Då man är i en idrottsförening eller på musikinstitutet är den upplevelsen viktig för känslan för hur hemma man känner sig.

Stenman säger samtidigt att en del saker är svåra att åtgärda. Till exempel jobbar en del läkare från Sverige på hälsocentralen idag.

– Det är inte lätt att hitta tvåspråkiga läkare alla gånger. Det är knepigt.

Kristina Stenman poserar i sitt kontor.
Bildtext Stadsdirektören i Jakobstad, Kristina Stenman.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Mer än 2 av 3 som svarade på enkäten uppgav att de är nöjda eller ganska nöjda med hur Jakobstad var som boningsort. Var tredje var missnöjd eller ganska missnöjd med sin forna hemstad.

Andelen missnöjda var högre bland de finskspråkiga. Av de finskspråkiga kvinnorna som svarade var nästan hälften missnöjda, eller ganska missnöjda, med Jakobstad som boningsort (48 procent).

Motsvarande siffra bland svenskspråkiga kvinnor var 22 procent.

Bland männen svarade mer än 4 av 10 finskspråkiga att de var missnöjda eller ganska missnöjda, motsvarande siffra bland svenskspråkiga var 27 procent.

Stadsdirektören: Finns visst jobb

Stenman är glad att de som svarade på enkäten sa att det är nära till allt i Jakobstad, att naturen är fin och att det är en trivsam och trygg plats.

Men enkäten visar också på utmaningar och missuppfattningar, enligt Stenman.

– En uppfattning som kom fram var att det inte finns arbetsplatser för till exempel högskoleutbildade. Där kanske vi behöver bli ännu bättre på att berätta vilka jobb och möjligheter det finns här.

Stenman påpekar att det i dag finns kulturutbildningar i staden, och numera också tradenom- och kodarutbildning.

– Men fokus är nog att vi kan berätta vilket utbudet är här. Att det finns goda möjligheter. Jakobstad har ett extremt mångsidigt näringsliv för en stad av den här storleken.

"Vackert och många evenemang i Jakobstad"

I de öppna frågorna i enkäten uppgav respondenterna att man inte ens i närheten av alltid får service på finska i butiker och restauranger i Jakobstad.

Ungdomar i finska gymnasiet Pietarsaaren Lukio verkar tycka att Jakobstad på många sätt är en bra stad.

Vi får helt bra finskspråkig service. Vid hälsocentralen har det varit lite problematiskt någon gång, men jag vet inte varför det skulle vara en orsak att flytta bort

Erica Hirvikoski och Henna-Riikka Harju säger att det är lugnt i Jakobstad och allt är nära.

Det blir troligen en flytt på grund av studier så småningom, men enligt flickorna har det inget att göra med att de skulle vara missnöjda med servicen i Jakobstad.

– Jag har fått service på finska och många här talar ändå båda språken, säger Hirvikoski.

– Vi får helt bra finskspråkig service. Vid hälsocentralen har det varit lite problematiskt någon gång, men jag vet inte varför det skulle vara en orsak att flytta bort, säger Harju.

Erica Hirvikoski och Henna-Riikka Harju.
Bildtext Erica Hirvikoski och Henna-Riikka Harju är inte missnöjda med den finskspråkiga servicen i Jakobstad.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Jennifer Hellman och Ella Fagerholm säger att Jakobstad är en lugn och vacker plats och att det om somrarna sker massor i staden.

Angående servicen på svenska säger de att det kanske är naturligt att man ofta får service på svenska då majoriteten av de som bor här pratar svenska.

– Men vi får helt bra service, det är bara att försöka.

Viivi Oksa har varit med om två tillfällen då hon inte fick service på finska. Det ena var i en restaurang, det andra vid hälsocentralen.

– De frågade men jag sa att jag inte pratar svenska, så de ringde efter en tolk.

Använder engelska om finska inte fungerar

Oskari Mantsinen är inflyttad Jakobstadsbo och säger att han ibland tar till engelska eftersom han inte klarar svenskan så bra.

– Överallt då man vill ha service här så kommer svenskan först och sällan får man betjäning på finska.

Vad gör du då?

– Försöker förstå och ibland tar vi till engelska till slut om det inte lyckas på något annat vis.

Hur känns det då?

– Det begränsar lite, säger Mantsinen.

Tuomas Hanhisuonto, Eeli-Kalle Huurtela och Oskari Mantsinen.
Bildtext Tuomas Hanhisuonto, Eeli-Kalle Huurtela och Oskari Mantsinen
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Språkförhållandena i staden verkar inte vara något som påverkar ungdomarna vad gäller deras framtidsplaner och en eventuell flytt.

– Det är inte avgörande, utan det är andra saker som påverkar, säger Tuomas Hanhisuonto.

Enligt Eeli-Kalle Huurtela kan det försvåra livet en aning om man inte alls kan svenska och bor i Jakobstad. Men en orsak till flytt är det knappast, enligt honom.

– Det påverkar inte mig, säger han.

Osannolikt att flytta tillbaka

Enligt enkäten var studier den vanligaste orsaken till en flytt. Andra vanliga orsaker var giftermål eller samboförhållande och på tredje plats kom jobb.

Beredskapen för att flytta från sin nuvarande boningsort är överlag låg bland de svarade. Inte heller verkar en flytt tillbaka till Jakobstad vara aktuell för majoriteten.

Jakobstad.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Av de som svarade på enkäten sa 15 procent att det är mycket sannolikt eller ganska sannolikt att de flyttar tillbaka.

– Siffran är ganska låg och vi försöker få den att stiga, att man skulle uppleva att det är ett bra alternativ att flytta tillbaka, säger Stenman.

Var femte (21 procent) hade inte ens tänkt på att flytta tillbaka medan mer än 6 av 10 (61 procent) ser det som osannolikt eller mycket osannolikt att de skulle återvända.

Eventuella orsaker att flytta tillbaka är enligt respondenterna släkt och vänskapsband, jobb, goda boendemöjligheter och närhet till naturen.

Enkäten ger tips för både strategier och fritidsutbud

Den svenskspråkiga andelen av invånarna har hållits på samma nivå, cirka 55 procent, medan andelen finskspråkiga har minskat och ligger på 35 procent. Andelen övriga språk är cirka 10 procent i Jakobstad i dag.

De senaste åren har Jakobstad marknadsfört sig via mässor och evenemang på olika håll i landet för att locka inflyttare.

I år kommer staden att satsa i samma riktning. Inom mars ska till exempel ett invånarforum om stadens image och dragningskraft ordnas.

Vi försöker hitta olika vägar så att alla Jakobstadsbor känner sig hemma och gärna berättar åt andra att flytta hit

Enkäten ska nu ligga som grund då staden till exempel gör upp nya strategier eller gör satsningar på rekrytering. I de öppna svaren i enkäten efterlyste man också mer hobbymöjligheter och mer för unga att göra.

– Nu har vi haft kvällsöppet på biblioteket några lördagar och det har varit bra. Ungdomarna har hittat dit så vi försöker hitta olika vägar så att alla Jakobstadsbor känner sig hemma och gärna berättar åt andra att flytta hit, säger Stenman.

Knappt hälften av de 800 personer som fick enkäten svarade. Det handlar om personer som är födda mellan 1955 och 1990 och har flyttat från Jakobstad.

Av de som svarade var kring var tredje finskspråkig (cirka 130 personer). Enkäten gjordes som en del av ett lärdomsprov vid Yrkeshögskolan Centria.

Diskussion om artikeln