Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

I Bulgarien betalar du 2,57 för en ask cigaretter och 11,37 i Irland – priset på tobak varierar kraftigt i EU och det leder till smuggling och risker för folkhälsan

Från 2020
Cigaretter i ett cigarettpaket.
Bildtext Priset på cigaretter varierar mycket inom EU.
Bild: Mostphotos/Yash Nagori

En utvärdering av EU:s direktiv om skatt på tobaksvaror visar på stora prisskillnader mellan medlemsländerna. Samtidigt ökar efterfrågan på alternativa nikotinprodukter som e-cigaretter och snus.

Trots att allt färre röker inom EU minskar tobaksrökningen inte så snabbt som man hade hoppats på.

De stora skillnaderna i priset på tobaksprodukter kan vara en bidragande orsak till detta, slår en färsk rapport fast.

Med ett direktiv om tobaksacciser från 2011 strävade man efter att höja minimipriset på tobaksprodukter i medlemsländerna.

Detta har man lyckats med, konstaterar rapporten. Men trots det kostar en ask cigaretter i Bulgarien inte mer än 2,57 euro.

Det här kan jämföras med Irland som har EU:s dyraste cigaretter. I Irland betalar man i medeltal 11,37 euro för en ask tobak.

I Finland kostar en förpackning cigaretter 6,70 euro.

Upplagt för olaglig handel

De stora prisskillnaderna mellan EU-länderna kan sporra till smuggling och olaglig handel med cigaretter.

De olagliga tobaksprodukternas andel uppgår till åtta procent inom EU. Det handlar såväl om förfalskade cigaretter som olaglig återförsäljning av tobaksprodukter.

Man uppskattar att EU-länderna förlorar flera miljarder euro i skatteintäkter på grund av den olagliga handeln.

För Finlands del är den kalkylerade förlusten av den illegala handeln 101 miljoner euro per år.

karta med information över medelpriset på en ask cigaretter i respektive EU-land.
Bildtext Priset på en ask cigaretter varierar kraftigt, visar EU:s jämförelse. Statistiken som är sammanställd i mars 2019 utgår från så kallade vägda genomsnittspriser i respektive medlemsland. Priserna i enskilda medlemsländer kan således ha stigit sedan jämförelsen gjordes.
Bild: @EU

Stora prisskillnader en utmaning på EU-nivå

Men det är inte enbart olagliga tobaksprodukter som utgör ett problem. Privatimporten av lagligt köpta tobaksprodukter skapar också obalanser på EU-nivå.

Trots direktivet har priserna på tobaksprodukter nämligen inte närmat sig varandra inom EU. Det här ses som en bidragande orsak till att privatimporten av cigaretter ökat.

Importen har inte enbart negativa inverkningar på skatteintäkterna i enskilda medlemsländer utan även för hälsofrämjande åtgärder på nationell nivå, konstaterar rapporten.

Rapporten noterar också en växande nordisk efterfrågan på alternativa tobaksprodukter som snus och tuggtobak

Finland hör tillsammans med Irland, Storbritannien, Tyskland och Frankrike hör till de länder som förlorar mycket pengar på importen - såväl laglig som olaglig - av tobaksprodukter.

Luxemburg, Tjeckien, Estland, Polen, Litauen, Spanien och Rumänien hör i sin tur till de länder som får betydande tilläggsinkomster till följd av privatimporten till andra länder.

Närbild på snusdosor.
Bildtext Efterfrågan på alternativa tobaksprodukter som snus har ökat, konstaterar rapporten.
Bild: Antti J. Leinonen/Yle

Efterfrågan på elektroniska cigaretter ökar

Den ökande efterfrågan på elektroniska cigaretter och så kallade upphettade tobaksprodukter har medfört nya utmaningar för EU.

Närmare hälften av medlemsländerna beskattar dessa produkter, trots att de inte omfattas av direktivet om tobaksacciser.

Lagstiftningen släpar ändå efter vad de nya tobaksprodukterna beträffar, vilket leder till juridisk osäkerhet och administrativa problem.

Tobaken är den främsta orsaken till förtida dödsfall i EU. 300 000 förtida dödsfall förorsakas av rökning

Rapporten noterar också en växande nordisk efterfrågan på alternativa tobaksprodukter som snus och tuggtobak.

Försäljningen av snus i Sverige har även inverkningar på grannländerna och exempelvis i Finland använder åtta procent av pojkar i åldern 14-20 snus.

Rökning ett av de största folkhälsoproblemen

Överlag noterar rapporten att rökningen minskar på EU-nivå, men att utvecklingen inte varit så snabb som man hoppats på.

Drygt en fjärdedel av EU-medborgarna röker. Flest rökare finns det i Bulgarien, Grekland och Ungern.

I dessa länder är andelen som röker på daglig basis dubbelt så hög som i Sverige och Finland där det röks minst.

Tobaken är den främsta orsaken till förtida dödsfall inom EU. OECD uppskattar att rökningen leder till 300 000 förtida dödsfall per år i EU.

Diskussion om artikeln