Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Större befogenheter för staten i ett krisläge - allt du behöver veta om beredskapslagen i fem punkter

Från 2020
En person med ansiktet dolt drar på sig skyddshandskar
Bildtext Sjuk- och hälsovården kan stå inför svåra prioriteringar om epidemin förvärras.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Coronavirusepidemin berör medborgarna och samhället på många olika sätt. En del tycker att beredskapslagen borde börja tillämpas.

Beredskapslagen kan begränsa social- och hälsovården och barndagvården i kommunerna. Vid behov går behandlingen i riksdagen snabbt.

Svenska Yle har samlat begreppen.

1. Vad är beredskapslagen och varför finns den till?

Syftet med beredskapslagen är att under undantagsförhållanden skydda landets befolkning och trygga befolkningens försörjning samt landets näringsliv.

Rättsordningen upprätthålls, de grundläggande friheterna och rättigheterna, de mänskliga rättigheterna och landets territoriella integritet och självständighet tryggas.

2. När kan beredskapslagen börja tillämpas?

Det finns fem olika undantagsförhållanden under vilka beredskapslagen kan börja tillämpas. Till dem hör ett mot Finland riktat väpnat angrepp, eller ett annat angrepp eller hot som kan likställas med ett sådant.

I lagen nämns också synnerligen allvarliga händelser eller hot mot befolkningens försörjning eller mot grunderna för landets näringsliv. De ska i så fall innebära en väsentlig risk för samhällets vitala funktioner.

Det kan också handla om en synnerligen allvarlig storolycka, samt en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka.

bild på coronavirus
Bildtext Coronaviruset ställer till det på olika håll i världen.
Bild: All Over Press

3. Vilka befogenheter ger beredskapslagen myndigheterna?

Beredskapslagen ger myndigheterna större befogenheter än vanligt att ingripa i och begränsa olika saker. Det kan handla om människornas fria rörlighet, konsumtionen, valutatransaktioner, bränsleförsörjningen, elanvändningen med mera.

I lagen finns många saker som kan begränsas och regleras, men alla moment aktiveras inte på grund av en pandemi.

I fall av en pandemi är arrangemang som berör social- och hälsovården viktiga.

4. Hur påverkas hälsovården och småbarnspedagogiken?

Social- och hälsovårdsministeriet kan ålägga en läkemedelsfabrik eller ett apotek att utvidga, lägga om eller flytta sin verksamhet.

Kommunerna kan tillåtas avstå från förpliktelser i hälso- och sjukvårdslagen samt socialvårdslagen. De kan till exempel tillåtas avstå från att följa tidsfrister som gäller icke-brådskande vård.

Kommunerna kan också stänga daghem, om barnets föräldrar eller vårdnadshavare kan ordna vården på annat sätt. Ett sådant beslut skulle få stora följder för arbetslivet.

5. Hur fattas beslut om att börja tillämpa beredskapslagen?

Om statsrådet i samverkan med presidenten konstaterar att undantagsförhållanden råder, kan statsrådet genom en ibruktagningsförordning bestämma att beredskapslagen börjar tillämpas.

En sådan förordning kan i normala fall utfärdas för högst ett halvt år. I förordningen ska det stå vilka delar av lagen som börjar tillämpas, samt var i landet.

Riksdagen beslutar därefter om förordningen får förbli i kraft eller om den ska upphävas helt eller delvis. Riksdagen kan också besluta om att förordningen är i kraft en kortare tid.

Om förordningen inte har förelagts riksdagen inom en vecka från att den givits, förfaller den.

Riksdagens grundlagsutskott är berett att behandla frågan på kort varsel.

Läs innehållet i hela beredskapslagen på Finlex webbtjänst här!