Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skolorna stänger, över 70-åringar sätts i karantän och kulturhus stänger - här är regeringens åtgärder mot coronaviruset

Från 2020
Uppdaterad 20.03.2020 14:20.
Tomt klassrum
Bildtext Skolorna i Finland töms på onsdag.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Regeringen meddelade i måndags om massiva åtgärder för att bekämpa coronaviruset. Undantagsförhållanden råder i Finland. Riktlinjerna är i kraft till den 13 april.

Regeringen begränsar offentliga sammankomster till tio personer och rekommenderar att folk undviker att vistas på allmänna platser i onödan.

Besök på boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds.

Utomstående förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.

Arbetsgivare inom den offentliga sektorn beordrar så många anställda som möjligt att distansarbeta.

Över 70-åriga personer ska undvika kontakt med andra personer. Detta gäller inte riksdagen, statsledningen eller kommunala förtroendevalda.

Semesterregler i vissa branscher kan frångås

Social- och hälsovårdens kapacitet utökas inom offentliga och privata sektorn. Samtidigt minskas den icke-brådskande verksamheten. Regeringen utökar kapaciteten för att göra coronatest.

Arbetstidslagstiftningen för den personal som behövs blir flexibel gällande arbetstider och semestrar.

Vårdpersonal samt personal utbildad för den inre säkerheten kan kallas in på jobb enligt behov.

Människors rörelsefrihet kan begränsas utifall av hot mot liv och säkerhet.

De som vistas utomlands ska hem genast

Regeringen förbereder stängning av gränserna. Passagerar- och persontrafiken till Finland avbryts så snabbt som möjligt, med undantag för finska medborgare och personer som bor här som återvänder till landet.

Finska medborgare och personer som bor i Finland ska inte resa utomlands och personer som vistas utomlands rekommenderas återvända omedelbart.

Över nord- och västgränsen tillåts nödvändig pendling och annat nödvändigt uträttande av ärenden. Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt.

Finländare som återvänder från utlandet är i karantän i två veckor.

Personer som återvänder från utlandet ska komma överens om när de återvänder till jobbet och om en två veckors frånvaro tillsammans med sin arbetsgivare.

Försvarsmakten tryggar sin verksamhet och beredskap i alla förhållanden.

Skolorna stängs, vissa undantag för småbarnspedagogiken

Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna.

Genom detta vill man trygga tillgången till småbarnspedagogisk verksamhet för barn till föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner.

Skolorna stängs fram till den 13 april och närundervisningen ställs in. Undervisning och handledning ordnas i så hög grad som möjligt på alternativa sätt. Skolorna fattar beslut om elevspecifika specialarrangemang.

Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma. 

Undantag för några få grupper

Undantag är förskoleundervisning som ordnas i skolan samt årskurserna 1-3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner.

Närundervisning ordnas även vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma.

Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars.

Undervisning ordnas på alternativa sätt

Läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt det fria bildningsarbetets lokaler stängs och närundervisningen ställs in.

Undervisningen och handledningen ordnas i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt, bland annat genom distansstudier, digitala läromiljöer och -lösningar samt vid behov genom självständiga studier.

Proven i studentexamen ordnas senast den 23 mars, med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter.

Museer, teatrar med mera stängs

Statens och kommunernas museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbussar, Riksarkivets kund- och forskartjänster, hobbyutrymmen och -ställen, simhallar och andra idrottslokaler, ungdomslokaler, klubblokaler, organisationernas samlingslokaler, seniorers dagverksamhet, rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetscentraler stängs fram till den 13 april.

Det rekommenderas att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund även agerar på samma sätt.

Det här är listan över åtgärder regeringen har beslutat om

Rekommendationer för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna. På så sätt tryggar man tillgången till småbarnspedagogisk verksamhet för barn till föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner, så att det är möjligt för föräldrarna att arbeta. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma.

Rekommendationer för den grundläggande utbildningen

Skolornas lokaler stängs fram till den 13 april 2020 och närundervisningen ställs in. Undervisning och handledning ordnas i så hög grad som möjligt på alternativa sätt. Skolorna fattar nödvändiga beslut om elevspecifika specialarrangemang.

Undantag är förskoleundervisning som ordnas i skolan samt årskurserna 1-3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner. Närundervisning ordnas även vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

Rekommendationer för gymnasier, yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet och det fria bildningsarbetet

Läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt det fria bildningsarbetets utrymmen stängs fram till den 13 april 2020 och närundervisningen ställs in. Undervisningen och handledningen ordnas i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt, bland annat genom distansstudier, digitala läromiljöer och -lösningar samt vid behov genom självständiga studier. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

Studentskrivningarna framskrider med komprimerad tidtabell

Tidtabellen för studentskrivningarna tidigarelades med beslut av Studentexamensnämnden och undervisnings- och kulturministeriet den 13 mars. Regeringens uppdaterade rekommendation ändrar inte beslutet.

Studentexamensnämnden har anvisningar för hur proven ordnas, så att man sörjer för en trygg arbetsmiljö för examinanderna och övervakarna.

Källa: Pressmeddelande från Undervisningsministeriet.

Övriga bestämmelser

 • Offentliga sammankomster med fler än tio personer begränsas och folk uppmanas att inte befinna sig i onödan på offentliga platser.
 • Statliga och kommunala museer stängs, likaså teatrar, Nationaloperan, kulturhusen, bibliotek, biblioteksbussar, Nationalarkivets kund- och forskningssalar, hobbyutrymmen, simhallar och andra sportanläggningar, ungdomsgårdar, klubbutrymmen, föreningslokaler, dagverksamhet för äldre, rehabilitering och arbetscentraler.
 • Besök på äldreboende och andra riskgruppers boenden förbjuds
 • Förbjuds utomstående besök på vårdinrättningar, vårdcentraler och sjukhus, utom då det gäller kritiskt sjuka personer eller barn eller personer i terminalvård.
 • Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn beordrar anställda till distansarbete om det går.
 • Över 70-åriga personer ska undvika kontakt med andra personer, detta gäller inte riksdagen, statsledningen eller kommunala förtroendevalda.
 • Resurserna för social- och hälsovården ökas både i den offentliga och privata vården. Icke-brådskande ingrepp skjuts upp.Den privata vården tas med.
 • Testkapaciteten för corona-test utökas. THL stöder regionerna här.
 • Arbetstidslagstiftningen för personalen som behövs blir fexibel gällande arbetstider och semestrar.
 • Vårdpersonal samt personal utbildad för den inre säkerheten kan kallas in på jobb enligt behov.
 • Människors rörelsefrihet kan begränsas utifall av hot mot liv och säkerhet.
 • För folkhälsan och den nationella hälsosäkerheten förbereds en stängning av Finlands gränser, enligt internationella förpliktelser.
 • Persontrafiken avbryts så fort som möjligt, utom för finländska medborgare och personer bosatta i Finland.Människor ska inte resa utomlands. Finländska resenärer ska återvända hem. Vid den norra och västliga gränsen tillåts arbetsrelaterade resor. Godstrafiken fortsätter som normalt.
 • Försvarsmakten säkrar läget och beredskapen i alla lägen. Andra myndigheter förbereder sig på att bistå enligt behov.

Källa: Fri översättning av pressmeddelande från statsrådet

Beredskapslagen börjar tillämpas

Statsrådet och övriga myndigheter ser till att besluten och rekommendationerna träder i kraft i enlighet med beredskapslagen, lagen om smittsamma sjukdomar och annan lagstiftning.

Statsrådet har i samverkan med presidenten konstaterat att undantagsförhållanden råder och utfärdar en ibruktagningsförordning.

Förordningen föreläggs riksdagen på tisdag.

Källa: Statsrådets pressmeddelanden

Diskussion om artikeln