Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vårdpersonal, poliser och brandmän - här är långa listan på yrkesgrupper som får skicka barnen till skolan

Från 2020
Vårdpersonal tar coronavirusprov.
Bildtext Vårdpersonal tar coronavirusprov. Arkivbild.
Bild: Pasi Takkunen / Yle

Listan på yrkesgrupper som regeringen anser "kritiska med tanke på samhällets funktion" är lång. De föräldrar som hör till någon av grupperna får fortsätta skicka sina barn till skolan om de går i årskurs 1-3.

På onsdag stängs skolor, läroanstalter, universitet, yrkeshögskolor och medborgarinstitut ner i Finland. I stället erbjuder skolorna distansundervisning.

De enda eleverna som får undervisning på plats i skolan är elever i årskurs 1-3 vars föräldrar jobbar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Det har regeringen Marin fattat beslut om, med anledning av coronaviruset. Beslutet ska ännu godkännas av riksdagen.

Undantagstillståndet pågår i nuläget fram till den 13 april.

Listan om vilka branscher som anses vara "kritiska med tanke på samhällets funktion" offentliggjordes på tisdag. Observera att listan nedan inte är komplett.

Dessutom ordnar man också undervisning i skolorna för elever som fått beslut om särskilt stöd, om föräldrarna inte har möjlighet att ordna vården hemma.

- Vi måste skydda äldre och personer som hör till riskgrupper och samtidigt värna om hälsovårdens kapacitet när epidemin fortskrider, sa undervisningsminister Li Andersson (VF) på måndagen.

Dagvården håller öppet som normalt, men de föräldrar som kan uppmanas att vårda barnen hemma.

Listan på samhällsviktiga funktioner inkluderar:

Statsrådet och statsledningen

Anställda vid republikens presidents kansli, riksdagen och statsrådet (ministerierna)
​Anställda vid justitiekanslersämbetet och justitieombudsmannens byrå
​Personer i beredskap inom förvaltningsområdena
Finansministeriets förvaltningsområde

Säkerställande av det finansiella systemet; finansmarknadsaktörernas finansiella och operativa stabilitet (banker, värdepappersföretag, infrastrukturer osv.) samt kontinuitet i utbudet av samhällsviktiga finansiella marknadstjänster samt i statens skuldhantering, finansförvaltning och borgensverksamhet
Förvärv och avsättande av ekonomiska resurser; statens betalningsrörelse inklusive behandling av utgifter utan vederlag (till exempel statsbidrag till kommunerna), betalning av löner och förmåner, betalning av fortlöpande primära ersättningar till medborgarna (lagstadgade försäkringar, läkemedel, livräntor och försörjningspensioner)
Ansvariga för Skatteförvaltningen, skatteuppbörd och redovisning
Säkerställande av säkerheten i leveranskedjor samt godssäkerhet; Tullens operativa uppgifter
Produktion av statens, kommunernas och samkommunernas IKT-tjänster för att trygga samhällets vitala funktioner, även kommersiella IKT-underleverantörer som stödjer detta
Tryggande av personalresurserna; tryggande av Statens arbetsmarknadsverks och Kommunala arbetsmarknadsverkets operativa kapacitet, tryggande av beslutsfattandet när det gäller att anlita personal inom den offentliga sektorn
Kommunernas uppgifter som tryggar medborgarnas välfärd och basservice
De myndighetsuppgifter inom staten och kommunsektorn som är centrala med tanke på den offentliga maktutövningen, medborgarnas välfärd och ett fungerande samhälle
Justitieministeriets förvaltningsområde

Fångvården och personalen vid Brottspåföljdsmyndigheten
Nödvändiga funktioner i landskapet Åland
Inrikesministeriets förvaltningsområde

Gränsbevakningsväsendets personal
Polisstyrelsens, polisinrättningarnas och de landsomfattande enheternas personal
Nödcentralsverkets personal
Skyddspolisens personal
Migrationsverkets personal samt personal vid förläggningar och förvarsenheter
Räddningsväsendet: personal inom regionförvaltningsverkens ansvarsområden för räddningsväsende och beredskap, räddningsverkens personal (inkl. den personal som sköter prehospital akutsjukvård och första insatsen), personal vid avtalsbrandkårernas larmavdelningar (inkl. den personal som sköter första insatsen)
Krishanteringscentrets personal
Försvarsministeriets förvaltningsområde

Anställda vid Försvarsmakten i fråga om åtminstone följande uppgiftsområden

Beredskap
Övervakning och tryggande av landets territoriella integritet
Handräckning
Inrättande
Utbildning
Bevaknings- och säkerhetsverksamhet
Allmänt taget ska personal som behövs för ledning och beslutsfattande med framförhållning samt lägesbedömning och framtagande av lägesbilder säkerställas (hänför sig till alla ovannämnda branscher/ansvarsområden)
Service och underhåll, även serviceprestationer i form av underleveranser
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Personal inom småbarnspedagogiken
Allmänt taget undervisningspersonal på alla utbildningsstadier
Viss personal vid minnesorganisationer
Vissa anställda inom kyrkan och församlingarna med tanke på den mentala kriståligheten
Ungdomsarbetare
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Personal inom livsmedelsförsörjningen, inkl. primärproduktion, livsmedelsindustri och livsmedelsdistribution
Handel, logistikcentraler och transporter, partihandeln Food Service och storkök
Uppgifter som tryggar vattentjänsterna, även vattentjänstverk, vattenkemikalieproduktion och -logistik
Hantering av översvämningsrisker och övervakning av dammsäkerheten
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Trafiksäkerhetsverket Traficom, inkl. förarexamen och kundservice i fråga om yrkeskompetens, Ajovarma Oy
Trafikledsverket
Meteorologiska institutet
Närings-, trafik- och miljöcentralernas personal (ansvarsområdet för trafik):
underhållsentreprenörer (statens och kommunernas vägar, banor och farleder)
närings-, trafik- och miljöcentralernas beredskaps- och förberedelseuppgifter
Finferries skärgårdstrafik
TMF-koncernen (Traffic Management Finland)
Rundradion Ab och kommersiella huvudsakliga medier
operativ personal och journalister
Personal som är väsentlig med tanke på drift av kollektivtrafiken
alla buss-, spårvagns- och metroförare
HRT trafikstyrning
säkerhetspersonal (väktare och ordningsvakter)
Personal som är väsentlig med tanke på drift av godstrafiken
transporter av livsmedel, bränsle och råvaror
alla lastbilschaufförer/alla transportföretag/medlemmar i Finlands Transport och Logistik SKAL och andra
lastbilsmekaniker
terminalpersonal
Distributionstrafik och postverksamhet
distributionsaktörernas operativa personal
Posti Abp:s operativa personal
Tryggande av trafikstyrningsbolagets verksamhet (också ANS/flygservice, VTS/sjötrafik, spårtrafik/vägtrafik)
Rederier och sjöfart (inkl. isbrytning och Arctia Oy)
lotsning, fartygsbesättningar, hamnoperatörernas personal, det vill säga hamnarbetare som lossar/lastar fartyg, vissa tillhandahållare av hamntjänster, till exempel fartygsförtöjare och hamnförvaltning samt förare av skärgårdsfartyg
Luftfart
personal som deltar i produktionen av flygtrafiktjänster/flygtrafikledningstjänster, såsom flygledare, flyginformationstjänst, personal som producerar information om flygväder, teknisk personal inom flygtrafiktjänster, flygtrafiksinformatörer
instruktörer för flygoperatörer, kabinpersonal, teknisk personal, planeringspersonal, marktjänstföretagens personal
flygplatsens säkerhetskontrollpersonal och säkerhetsövervakare
flygplatsens underhållspersonal, räddningspersonal, kommunikationspersonal och teknisk personal
Spårtrafik
trafikstyrning, personer som svarar för förande av en enhet, bland annat förare och chefer för växlingsarbete, personer som sköter underhåll av säkerhetsanordningar, elbanor och infrastruktur, driftledare för elbanor, konduktörer
Datakommunikationstjänster
operativ personal för teleoperatörer, internetleverantörer, teleentreprenörer, IKT-leverantörer och IT-företag
Klassificerings- och bedömningsorgan
Fordonsbesiktning
Samhällets övriga viktiga och nödvändiga uppgifter som påverkar människors rörlighet och kommunikation
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

El-, värme- och bränsleförsörjning, även överföring och distribution
Kärn- och strålsäkerhet
Företagsfinansiering
Löneadministration
Arbets- och näringsbyråerna, NTM-centralerna (upphandling, ledning av arbets- och näringstjänster, företagstjänster), utvecklings- och förvaltningscentret (personaltjänster, digitala tjänster, betalningar), arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter (telefontjänster)
Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter som gäller tillsyn över företagsförvärv
Den tillståndsövervakning som Säkerhets- och kemikalieverket Tukes svarar för och som gäller sådana objekt som medför risk för storolyckor (till exempel kemiska anläggningar, gruvor)
Patent- och registerstyrelsens registreringsuppgifter
Försörjningsberedskapscentralen och försörjningsberedskapsorganisationens poolsekreterare och motsvarande
Funktioner som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen, till exempel logistik och kemi-, olje-, plast- och förpackningsindustri, läkemedelsförsörjning, livsmedelsförsörjning och energiförsörjning, skogs-, teknologi- och byggindustri
Uppgifter som gäller övervakning, service och underhåll av system som är kritiska med tanke på samhällets funktion
Personalen vid Migrationsverket
Kommunernas invandrartjänster och allmän rådgivning
Stödfunktioner som är nödvändiga för att ovan nämnda uppgifter och funktioner ska kunna skötas
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Social- och hälsovårdspersonal, inkl. forskning
Fimea
STUK
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras ledning samt styrning och övervakning av de kritiska funktionerna
THL:s ledning och sakkunskap om smittsamma sjukdomar inklusive stödfunktioner, laboratorium
THL:s tjänster för staten (rättsmedicin, sinnessjukhus för fångar, statens skolhem, statens sinnessjukhus)
Arbetshälsoinstitutets kompetens i fråga om smittsamma sjukdomar samt deras effekter för hälsan och arbetarskyddet
Skyddshemstjänster
Besvärsnämnden för social trygghet och andra besvärsnämnder inom försäkringsbranschen
Personliga assistenter till personer med funktionsnedsättning
Dygnet runt telefontjänst för personer som möter våld, Nollinjen
Ledning av regionförvaltningsverkens ansvarsområden för basservice, rättsskydd och tillstånd samt arbetarskydd, styrning och övervakning av de kritiska funktionerna
Läkemedelsförsörjningen inklusive aktörerna och logistikkedjorna inom läkemedelsförsörjningen
Personal inom miljö- och hälsoskyddet
FPA och arbetslöshetskassornas förmånsverksamhet, andra som verkställer den sociala tryggheten
Städ- och rengöringstjänster
FRK/blodtjänst och logistik
Miljöministeriets förvaltningsområde

Avfallshantering
Verksamhet och avfallshantering vid avloppsreningsverk som hör till kommunala vattentjänster
Beredskap för skador vid tillsynen över miljötillstånd
Den personal vid Finlands miljöcentral som sköter registren över miljöinformation
Finlands miljöcentrals beredskapspersonal
Utrikesministeriets förvaltningsområde

Konsulära tjänster
Tryggande av förutsättningarna för utrikeshandeln
Exportkontroll och tillståndsförfaranden
EU:s handelspolitik
Säkerhetspolitik, statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott , UTVA
Övriga funktioner

Kritiska funktioner och distansarbete möjliggör nödvändiga IT-tjänster inom alla branscher
Begravningsverksamhet

Enligt undervisningsminister Li Andersson befinner vi oss i ett nytt och krävande läge.

- Jag har en stark tillit till finländska lärare som är bland de bästa i världen. Det här kommer kräva mycket av dem, men jag litar på att de är villiga att vara kreativa och villiga till att hitta de bästa lösningarna för barnen och undervisningen i den här krävande och ovanliga situationen, sa Li Andersson.

Studentskrivningarna kommer att arrangeras men en del prov tidigareläggs.

Diskussion om artikeln