Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Äldre vill vistas utomhus mer och kanske äta hamburgare då och då – men de flesta är nöjda med boendena i Jakobstadsregionen

Från 2020
Uppdaterad 31.03.2020 12:28.
Äldre person skuffas i rullstol
Bild: Eleni Paspatis / Yle

De som bor på äldreboende i Jakobstadsregionen verkar vara nöjda med vården. Vitsordet för boendena är över fyra i en skala från ett till fem. De utmaningar som kommer fram handlar bland annat om maten och att personalen har det för stressigt.

Klienter på 13 äldreboenden, både privata och kommunala, i Jakobstadsregionen har fått säga sin åsikt om vården.

- I stora drag verkar de äldre trivas och de har inget större att klaga på, säger Pirjo Knif, chef för äldreomsorgen på Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Också anhöriga och personal har fått ta ställning till påståenden om bland annat maten, kränkande bemötande, utevistelse och hur personalen visar hänsyn och har tid med de äldre.

Enligt Knif kan man tolka enkäten så att ett resultat på i medeltal 3,5 är en bra nivå. Resultaten i årets undersökning ligger i medeltal på 4,2.

- Men vissa frågor kan man behöva se närmare på. Bland annat gäller det måltiderna och möjligheten att vistas ute. Och att personalen har tillräckligt med tid.

Högst betyg (4,8) fick påståenden som handlar om att klienterna får vård på eget modersmål och att de blir väl bemötta.

Nästan lika höga poäng (4,7) får personalen gällande sin kunnighet. Att klienter och anhöriga vet vem de kan vända sig till med synpunkter på servicen och att man får den service man behöver.

I svaren framkom att det i någon mån finns de som upplever sig ha blivit bemötta på ett kränkande sätt av personalen. Men Knif säger att man inte vet vad det handlar om.

- Det kom inte fram några förklaringar till det här i de fria kommentarerna.

Privata enheter fick högre poäng än kommunala

De som svarar på enkäten får ta ställning till 16 påståenden. I 15 av de här får de privata servicehemmen bättre poäng än de kommunala.

Enligt Knif ska man ändå inte tolka det som att privata boenden är bättre än kommunala.

Orsaken är att två av de mindre, privata enheterna var flitiga att svara. Men övriga privata enheter fick man ganska få eller inga svar alls från.

- Så det var väldigt ojämnt. Men det blir intressant när vi gör motsvarande enkät nästa gång att se om det är en trend. Man kan lita mer på svaren då man ser att de upprepas ungefär på samma sätt också följande gång och därpå följande, säger Knif.

Enligt Knif är det däremot mycket intressant att de svar som skiljde sig mest mellan de kommunala och privata boendena kom från personalen.

De som jobbar på privata enheter var alltså mer positiva eller nöjda med situationen. Det gäller för alla påståenden i enkäten.

- Det är ganska intressant och man kan analysera vidare vad det kan bero på, säger Knif.

Vad tror du det kan bero på?

- Inom privata sektorn är man kanske mera stolt över sitt jobb och kanske medveten om att man ska sälja sitt jobb. Personalens skolning är samma och jag kan inte tro att personalen inom kommunala enheter ställer högre krav på sig själva och sitt arbete. Jag tror nästan det är förhållningssättet till arbetet som kan vara lite olika.

Vill äta pizza och ha mer aktiviteter

Ganska få av de äldre valde att ge några allmänna kommentarer i enkäten. Några önskade mer utevistelse och mer aktiviteter och gymnastik.

Knif påpekar att alla klienter inte ens vill gå ut.

- Men de flesta njuter ändå av att vara ute, speciellt om det är bra väder. Så det kunde vara bättre om vi hade bättre personalresurser.

Å andra sidan kunde utevistelse också ordnas om utomstående kommer och hjälper att ta ut klienterna.

- Men det förutsätter att man koordinerar och når de frivilliga som vill göra det, säger Knif.

Vad gäller maten skrev någon att ”man blir mätt men inget annat”.

Andra tyckte att maten inte smakar något, att maten är enformig och att det blir för mycket gröt. Någon ville få mat från en hamburgerrestaurang till exempel en gång i månaden.

Knif säger att någon tidigare också har önskat pizza.

- Det blir en tankeställare för oss. Att hur kan vi ordna det. Kanske det inte är så många som önskar McDonald´s, men får man det en gång kanske man är nöjd en längre tid.

Knif påpekar att önskemålen gällande maten är så många och så olika att det är svårt att tillmötesgå alla.

- Men vi ska utreda kunde om man kunde göra annorlunda en dag. Och kanske mer spontanitet med maten.

Förståelse för överbelastad personal

Gällande personalen ansåg några av de äldre att en del i personalen inte visar något intresse alls för arbetet och att de saknar empati. Andra igen tyckte att personalen fungerar bra och är glad.

De anhöriga kommenterade i sina öppna svar flitigt de anställdas situation, enligt Knif.

- Då de besöker enheter ser de att personalen har mycket jobb, att de är upptagna och man tog också upp att då påverkas möjligheten att få hjälp.

Enligt Knif önskade de anhöriga fler anställda, men samtidigt visade man förståelse för personalen och att de gör sitt bästa.

Många tackade också personalen för god vård i de öppna svaren.

Några skriver att "vården är utmärkt”, ”personalen vid avdelningen är kunnig och vänlig”, ”jag beundrar personalen för att de orkar med allt”, ”personalen förhåller sig vänligt och individuellt till klienterna, men deras tid räcker inte till”.

Många anhöriga hade också noterat att personalen har bråttom. ”Det är för lite personal, speciellt vid måltider”, ”mer tid för patienten och diskussion”, skriver några.

Flera nämner också att det gärna kunde finnas mer aktiviteter. ”Personalen kunde ha mer tid att promenera med klienterna, läsa, sjunga. Det är tråkigt att bara sitta vid ett vitt bord”.

Personalen mer kritiska än övriga

Personalens svar ger överlag en svagare bild av vården än klienternas och de anhörigas svar.

Personalen verkar vara mer kritiska kvaliteten på servicen, något som enligt Knif också visat sig i tidigare enkäter. Men i den här enkäten har skillnaderna minskat.

Personalen upplever att resurserna otillräckliga: ”Vi önskar mera resurser så att man kunde ge klienterna kvalitetstid”, ”jag skulle önska att tiden räckte till annat än basservice”, ”Man kan inte ge så bra vård som man skulle vilja, på grund av stress och tidsbrist”.

En del vårdare skriver att maten inte alltid räcker till och de anser också att maten varken ser bra ut eller smakar gott.

Hoppas på fler svar från de privata enheterna

Enkäten görs vartannat år på regionens äldreboenden och vartannat år inom hemservicen. Resultaten i den senaste enkäten är en aning bättre än i den som gjordes 2017.

Samtidigt är det färre klienter som har svarat på den här enkäten.

- Det beror troligen på att klienterna på boendena blir äldre. Ofta är de i sämre skick och allt fler har minnessjukdomar. Det gör att det är svårare att svara på en sådan här enkät, också med hjälp, säger Knif.

Enligt Knif är målet att resultaten ska påverka hur vården utformas framöver och hon hoppas därför på fler svar från de privata enheterna nästa gång.

Enkäten gjordes i september 2019.

Totalt fick man in 639 svar. Av dessa kom 207 från personalen. Ungefär hälften av de anställda vid de kommunala enheterna svarade. Från anhöriga kom 248 svar och från klienterna kom 184 svar.

Totalt 451 svar kom från de kommunala enheterna, 188 från de privata.

De privata enheter som svarade flitigt var Rauhala och Ahlbäck Hemmet.

Från Attendo Haga kom inga svar. Från Esperi Edit och Mariahemmet fick man inte ett enda svar från klienterna.

Från Folkhälsan Östanlid kom inga svar från personalen. Övriga boenden i privat regi är Hötorgcenter, Nykarleby sjukhem, Viivi ja Wilhelm.

På de privata servicehemmen gäller enkäten enbart de klienter som social- och hälsovårdsverket köper plats för.

De kommunala boendena i regionen är Purmohemmet, Esselunden, Björkbacka och Solbacken, Hagalund och Pedersheim.

Diskussion om artikeln