Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny mätning: Vindkraftens infraljud påverkar inte hälsan - symptom kan ha andra orsaker

Från 2020
Bildmontage som visar några vindkraftverk med Västnylands karta i bakgrunden.
Bildtext Vindkraftsmätning: Infraljudet urskiljdes inte

En omfattande mätning om vindkraftens påstådda skadlighet för hälsan tyder på att de personer som uppger sig ha problem med vindkraftverkens infraljud oftare hade kroniska sjukdomar av andra slag.

Vindkraftens infraljud har undersökts, eftersom dess eventuella skadlighet har varit en omstridd fråga bland anhängare och motståndare till vindkraft.

Undersökningen som utfördes under drygt 300 dagar bestod av tre delar: långtidsmätningar, en enkät och ett ljudprov. Den utfördes i områden där man visste att en del invånare hade symptom som de kopplade till infraljud från vindkraftverk.

I de här områdena var symptomen rätt vanliga på cirka 2,5 kilometers avstånd från vindkraftverken men avtog successivt ju längre bort från vindkraftverket man kom.

En tredjedel av alla som kombinerade sina symptom med infraljud från vindkraftverk klassificerade symptomen som allvarliga. Deras symptom var också mycket varierande.

Vad är infraljud?

Infraljud är en vågrörelse i luften med en så låg frekvens att den bara uppfattas av människan vid kraftiga ljudnivåer, och då i form av vibrationer. Infraljud kan alstras av naturliga källor som åska, men också av kraftverk och överljudsflygplan.

Både personer med symptom och utan symptom deltog

I undersökningen deltog både personer som hade anmält symptom och sådana som inte sade sig ha symptom.

I ljudprovet delades deltagarna in i två grupper. De fick lyssna på inbandningar av ljud från vindkraftverk - också infraljud.

Ingendera gruppen kunde emellertid urskilja infraljudet - inte heller de personer som uppgett att infraljudet gav dem symptom. Enligt mätningen påverkades de autonoma nervsystemet hos testpersonerna inte heller.

Andra kroniska besvär bland de känsligaste

Undersökningen tyder på att de personer som uppgett sig ha problem med vindkraftverkens infraljud oftare hade kroniska sjukdomar av andra slag.

Det var alltså vanligare att den här gruppen upplevde vindkraften som störande och som en hälsorisk än den grupp som inte kombinerade sina symptom med infraljud från vindkraftverk.

Undersökningen genomfördes som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Teknologiska forskningscentralen VTT, Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd.

Diskussion om artikeln