Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Större trafik i Koverhar hamn innebär flera risker - allt från olyckor till kemikaliehantering måste beaktas anser Hangönämnd

Från 2020
En stor maskin som väntar på att få lasta antracit på ett fartyg i Koverhar hamn.
Bildtext Bland annat stenkol ska skeppas ut från Koverhar hamn till Europa.
Bild: Marica Hildén / Yle

Grundvattnet kan lida och kemikaliehanteringen är en risk då verksamheten vid Koverhar hamn utvidgas. Det påpekar miljönämnden i Hangö.

Hangö hamn vill göra det möjligt att hantera fem gånger så mycket varor i Koverhar hamn jämfört med i dag.

Därför har hamnbolaget ansökt om miljötillstånd för att 1 000 fartyg årligen skulle kunna anlöpa hamnen och över 7 miljoner ton last skulle transporteras via den.

För tillfället anlöper runt 200 fartyg hamnen och cirka 1,4 miljoner ton last transporteras via hamnen.

Miljönämnden i Hangö anser att miljötillståndet kan beviljas förutsatt att man tar i beaktande bland annat grundvattnet, snöhanteringen och det buller som hamnverksamheten förorsakar.

Det skriver nämnden i ett utlåtande till Regionförvaltningsverket.

Grundvattnet måste skyddas

Hamnens verksamhetsområde skulle delvis ligga på grundvattenområde och därför måste man noga överväga vilka delar av hamnverksamheten som kan idkas där, står det i utlåtandet.

I hamnens ansökan om miljötillstånd avviker verksamhetsområdet från det som presenterades i miljökonsekvensbedömningen.

I ansökan har hamnens verksamhetsområde märkbart flyttats nordväst, där det finns ett grundvattenområde av klass ett. Det här kan också kräva tillstånd enligt vattenlagen.

Bullret och dammet får inte störa

En annan viktig aspekt är bullernivån från hamnens verksamhet eftersom det är en av de mest konkreta olägenheterna som belastar bosättningen i området.

De uppskattade bullernivåerna överskrider inte riktvärdena. Men vissa typer av buller kan vara mycket störande även om ljudnivåerna är låga, påpekar nämnden. Speciellt verksamhet som förorsakar buller kvälls- och nattetid måste beaktas.

Då man hanterar och lastar olika material i hamnen kan det damma en hel del. Det kan också damma då man sandar hamnen när det är halt.

Eftersom det blåser en hel del på hamnområdet kan dammet blåsa långt bort. Därför ska man se till att dammet bekämpas på rätt sätt då man planerar hamnen.

Fartygstrafiken skapar större risk för olyckor

Det är också viktigt att snöhanteringen sker på rätt sätt eftersom snömassorna kan innehålla betydande mängder kemikalier. Hamnområdet är stort och därför kan snömassorna och smältvattnet ha en stor inverkan på miljön.

Eftersom antalet fartyg som anlöper hamnen femfaldigas, så ökar också risken för olyckor på hela vattenområdet från hamnbassängen ut till öppet hav.

Därför borde man förbereda sig genom att grunda en bekämpningsstation, så att utrustning för kemikaliebekämpning snabbt ska finnas tillgängligt på hamnområdet.

Tack vare att Koverhar hamns strategiskt läge kunde bekämpningsstationen också betjäna en omfattande del av Östersjön.

Då allt fler fartyg nuförtiden sorterar sitt avfall bör det finnas kapacitet och utrustning att ta emot det sorterade avfallet i Koverhar hamn.