Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Virusskräck kan räcka som orsak till skolfrånvaro – men österbottningarna återvänder gärna till skolbänken

Från 2020
Uppdaterad 14.05.2020 11:42.
Barn som gräver fram saker ur sina pulpeter i skolan.
Bildtext Eleverna återvänder till närundervisning på torsdag.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

Kommunerna har olika regler för beviljande av frånvaro nu när närundervisningen har börjat igen. Medan man i vissa kommuner kräver läkarintyg av elever med medicinska skäl att undvika skolan, låter andra kommuner alla elever som har en motivering till frånvaro fortsätta skolgången hemma.

Trots att skolorna gör vad de kan för att skydda eleverna från smitta finns det elever och vårdnadshavare som hellre stannar hemma av olika skäl.

Detta har varit en utmaning för en del rektorer, då uppfattningen om valfriheten varit oklar bland en del föräldrar. Skillnaden på innebörden av läroplikt och vad det innebär att vara inskriven i skolan för ett läsår, har vållat huvudbry.

Både från Utbildningsstyrelsen och bland skolornas rektorer upplever man att den rådande situationen har lett till en begreppsförvirring. Det är skillnad på att frivilligt ordna med hemundervisning och att skolan ordnar distansundervisning.

- Vi har haft en del sådana samtal, men vi har rett ut begreppen och sen har det inte funnits oklarhet, och diskussionerna har varit goda och behövliga, säger Mikael Fröjdö, som är rektor för Zachariasskolan i Nykarleby.

Är en elev inskriven för ett läsår är det inte så enkelt att styra om och välja att sköta utbildningen som hemundervisning. Nu när grundskolan återgår till närstudier, finns inte alternativet längre att gå sin skolgång hemma och ändå finnas i skolans system. Att detta klargjorts har ökat intresset för att fullgöra terminen i skolan.

Mikael Fröjdö som är rektor i Zakariasskolan i Nykarleby
Bildtext Mikael Fröjdö säger att det rått en begreppsförvirring kring hemundervisning och läroplikt.
Bild: Privat

Av Zachariasskolans drygt 560 elever kommer färre än en handfull att stanna hemma, då dessa har uppvisat läkarintyg att de tillhör en riskgrupp och behöver särskilt skydd mot coronasmitta.

Alla kan ges rätt till ledighet

Bland Petalax högstadieelever är det endast tre som fortsätter skolgången hemma. Men i princip kan man stanna hemma också utan medicinska skäl, säger deras rektor. Men ska man få distansundervisning från skolans sida behövs en läkarrekommendation att eleven bör hållas borta från skolan.

Mona Enlund är rektor i Petalax högstadieskola
Bildtext Mona Enlund kan bevilja ledigt åt föräldrar som kan axla ansvaret för undervisningen.
Bild: Privat

- Man har all rätt att anhålla om ledighet, på samma sätt som för en utlandssemester. Så det är upp till hemmet att ta ställning till det. Ska man få mera stöd hemma så krävs ett läkarintyg, och då fortsätter vi att stöda eleverna på ett helt annat sätt. Anhåller man om ledighet ska föräldrarna ta ett större ansvar för undervisningen, säger rektor Mona Enlund.

Skälen varierar

I en del andra kommuner har man inte krävt något läkarintyg, utan tagit beslut om skolfrånvaron från fall till fall.

Vid Chydenius lågstadieskola i Karleby var intresset att - av olika skäl - fortsätta skolåret hemma ungefär så stort som rektor Charlotta Uusitalo hade räknat med.

Charlotta Uusitalo, rektor i Chydennius lågstadium i Karleby står i en trappa
Bildtext Charlotta Uusitalo understryker att samarbetet mellan skolan och hemmen varit mycket gott.
Bild: Privat

- Som det ser ut nu har knappt åtta procent av eleverna anhållit om frånvaro. Det finns grunder att bevilja ledighet i alla dessa fall. Vi har diskuterat med familjerna och hjälpt dem i deras beslutsfattande, säger Uusitalo.

Alla ansökningar beviljades

Hon säger att fallen varit rätt enkla att avgöra. Ingen av eleverna som anhållit om att avsluta terminen hemma har fått avslag. Hon säger att dialogen med hemmen varit mycket god, vilket har bäddat för att man kommit överens om arrangemangen utan konflikter.

För skolan innebär de parallella systemen nu ändå en ökning i arbetsbördan.

Samtidigt förutsätter regeringen och Undervisningsministeriet att alla elever ska få samma behandling. Och det får de nu i Chydenius skola, oberoende av om de går i skolan eller är hemma, understryker Uusitalo.

I Kristinestad säger bildningsdirektören Maarit Söderlund att man beviljat frånvaro för alla familjer som sett det behövligt - med eller utan läkarintyg.

- Vi har fått anvisningar om att göra det här smidigt och i samarbete med familjerna.

Alla behandlas lika

Och även om intresset var stort för att diskutera möjligheten, har enbart 25 av totalt 700 elever ansökt om frånvaro från skolan för resten av terminen.

- I smittskyddslagen förutsätts att kommunerna är tvungna att minimera smittoriskerna. Därför ansåg jag det motiverat att de som ansöker om ledighet beviljas den för de elva sista dagarna av terminen, säger Söderlund.

Hon understryker också att alla som läser på distans ges möjlighet till samma tjänster och stöd som i skolan, men någon distansundervisning ges inte längre för elever som är hemma.

- Distansundervisning får vi inte ordna men vi gör mycket samarbete på distans kring läxor och uppgifter. Distanseleverna förväntas också komma till skolan för att skriva prov, säger Söderlund.

Artikeln rättad och förtydligad den 14 maj klockan 11.37. Begreppen hemskola och distansundervisning figurerade felaktigt i artikeln. I Kristinestad har eleverna anhållit om frånvaro, inte om att fortsätta med distansundervisning.

Diskussion om artikeln