Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tio besvär mot Ekofish miljötillstånd – NTM-centralen anser att miljöpåverkan borde utredas noggrannare

Från 2020
Kallans fyr utanför Jakobstad.
Bildtext Kallans fyr utanför Jakobstad.

Tio besvär har lämnats in mot Ekofish miljötillstånd för att odla fisk i kassar. NTM-centralen anser att en fiskodling utanför Öuran kan vara lagstridig och söker ändring i Regionförvaltningsverkets beslut. Myndigheterna verkar inte veta hur de vill ha det gällande fiskodlingen.

Närings- trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten anser att Ekofish planerade fiskodling utanför Jakobstad och Larsmo kan gå stick i stäv med målsättningen för vatten- och havsvården och EU:s direktiv.

Målen med vatten- och havsvården har inte beaktats tillräckligt i tillståndsbeslutet står det i besväret.

- Vi vill försäkra oss om att påverkan på kustvattnet och havsvattnet säkerställs så att vattenkvaliteten inte försämras. Vi tycker att detta borde utredas noggrannare, säger Anna Bonde som är ledande expert på NTM-centralen.

Förbjudet att försämra vattenkvaliteten

Enligt EU-domstolens dom, den så kallade Weserdomen, är det förbjudet för myndigheter i medlemsländerna att tillåta sådan verksamhet som riskerar orsaka en försämring av vattenkvaliteten eller äventyrar uppnåendet av en god vattenstatus.

NTM-centralen har därför lämnat in sökande om ändring till Regionförvaltningsverkets beslut om att bevilja Ekofish miljötillstånd.

Besvärstiden mot mijötillståndet gick ut den 25 maj och de övriga besvären har lämnats in av Jakobstadsnejdens natur, Miljö- och byggnadsnämnden i Jakobstad, Larsmo kommun, Norra Kustösterbottens fiskeriområde, Mässkärsrådet, ett dödsbo, två privatpersoner samt av Ekofish själv.

NTM-centralen krävde inte miljökonsekvensbedömning

NTM-centralen var den instans som tog beslutet att inte kräva en miljökonsekvensbedömning av Ekofish. Det grundade sig på att storleken på fiskodlingen underskred den gräns som kräver miljökonsekvensbedömning, säger Bonde.

- Även om man inte gör en miljökonsekvensbedömning så bör man ändå utreda miljöeffekterna i samband med tillståndsprocessen. Och vi upplever att det finns vissa osäkerhetsfaktorer som vi vill att man går igenom en gång till och med större noggrannhet, säger Bonde.

För dålig vattenkvalitet för en fiskodling

Miljöministeriet och Naturresursinstitutet Luke har lokaliserat platser för fiskodling ute till havs längs kusten. En av de platser som anses lämplig är just den utanför Öuran, men nu ställer sig alltså NTM-centralen tvekande till detta.

NTM-centralen påpeka i sitt besvär att vattenkvaliteten intill Kallan bedöms vara måttlig och att inverkan av fiskodlingen förutom till Bottenviken även sträcker sig till kustområdena utanför Larsmo och Jakobstad.

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets riktlinjer borde nya fiskodlingar inte placeras i områden som har en lägre klassificering än god.

Regionförvaltningsverket sänkte maxgränsen för odlingen

Ekofish sökte ursprungligen om att få odla 950 000 kilogram fisk per år och en fodermängd på strax över 1 miljon kilogram per år.

Regionförvaltningsverket sänkte gränsen till maximalt 700 000 kilogram fisk per säsong.

- Vi är inte emot fiskodlingen i sig, som ju finns med i den nationella strategin, men där står det också att det inte får ske på bekostnad av havet. Det gäller att hitta en balans, säger Bonde.

Det spelar ingen roll hur många som besvärar sig, i Ekofish miljötillstånd stipuleras nämligen att företaget får påbörja sin verksamhet även om besvär lämnas in.

- Vi vill att man utreder miljöpåverkan mera nogrannt och kanske blir slutresultatet en minskad produktionsmängd. Det kunde vara ett alternativ, säger Anna Bonde.

Sebastian Höglund på Ekofish säger till Yle Österbotten att han inte ännu satt ut fisk i odlingskassar, men att förberedelserna pågår som bäst.

Diskussion om artikeln