Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbotten och Västerbotten försöker tillsammans bli kvitt invasiva växtarter

Från 2020
en rosa vresros
Bildtext Vresrosen är en av de invasiva arterna som tränger undan andra växter.
Bild: Janne Lindroos / Yle

Myndigheter i Österbotten och Västerbotten samarbetar för att bekämpa invasiva arter. Mer specifikt jättebalsamin och vresrosor, som har negativ inverkan på växt- och djurlivet.

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden, konstaterar NTM-centralen.

Därför inleds nu ett samarbete mellan NTM-centralen i Södra Österbotten, Forststyrelsen, Vasa stad, Pro Agria Etelä-Pohjanmaa, Länsstyrelsen i Västerbotten och Umeå kommun.

Projektet heter INSPECT och är en del av Interreg Botnia-Atlantica, som är ett EU-program som finansierar samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Finland och Norge.

Tränger undan annan växtlighet och stjäl pollinerarna

Målet är att bekämpa vresrosor och jättebalsamin, vilket ger växterna som finns naturligt i området fortsatt plats att leva och frodas på.

Jättebalsaminen är sedan 2017 förbjuden att odla inom EU, eftersom arten har så pass stora effekter på växt- och djurlivet, samt orsakar stora ekonomiska skador.

Till exempel lockar de till sig pollinerare vilket gör att bärbuskar och fruktträd riskerar att bli sämre pollinerade när de växer i området.

Vresrosen är förbjuden att odla i Finland. I Sverige är det i dagsläget ännu tillåtet, men det förs en dialog kring om den ska förbjudas.

Vresrosen bildar täta ogenomträngliga bestånd. I södra Finland har den erövrat flera stränder och öar, trängt ut den ursprungliga växtligheten och gjort stränderna oframkomliga.

Ångbehandling och betande getter

I sommar bekämpar NTM-centralen i Södra Österbotten jättebalsamin längs med Kyro älv.

Vasa stad testar tillvägagångssätt och metoder för att bekämpa jättebalsamin på stadens områden. Bland annat testas en ångbehandlingsmaskin.

Pro Agria Etelä-Pohjanmaa testar även hur effektiva betande getter är mot jättebalsaminen vid branta åstränder.

Ansvaret för bekämpning av vresros ligger i Finland på Forststyrelsen, som under projektet kommer att testa olika metoder ute på Valsörarna.

– Det här är en fantastisk möjlighet att satsa på bekämpning av främmande invasiva arter och därigenom stärka naturens mångfald, säger Leena Rinkineva-Kantola, chef för naturvårdsenheten vid NTM-centralen i Södra Österbotten.

Projektet kommer att pågå fram till våren 2022 och tills dess utarbetas handlingsplaner för bekämpning av de invasiva arterna.