Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yles chef för compliance: Yle vill bli föregångare inom ansvarsfullhet

Från 2020
Två kvinnor justerar en kamera.
Bildtext Ansvarsfullhet förverkligas genom alla medarbetares dagliga arbete.
Bild: Ilmari Fabritius

Som public service-media bör Yle ha en ansvarsfull verksamhet. I den nya strategin ökar betydelsen av ansvar, vilket förmodligen kommer att påverka hur Yle agerar övergripande med sin personal, sina partner och med finländarna.

Vi vill handla målmedvetet och ambitiöst när vi utvecklar de olika ansvarsaspekterna.

Ägaren har gett Yle, i likhet med alla statsägda bolag, riktlinjer för hur ansvarsfullhet ska ledas och vilka faktorer som ska beaktas i målen.

Ansvar innebär att göra och överväga val. Den påverkar arbetskulturen, dvs. hur vi gör, inte vad vi gör.

Ansvarsfullhet är inte bara tomma fraser eller sådant som ingår i festtal, utan något som förverkligas genom alla medarbetares dagliga arbete. Den berör hela bolaget och olika arbetsuppgifter.

Ansvarsfull verksamhet på Yle utgörs av små handlingar inom journalistiken, programproduktionen, inköpen och partnersamarbetet. Det består också av handlingar i samverkan mellan Yles medarbetare: jämlikhet, mångfald och hur vi bemöter varandra.

Yles styrelse godkände bolagets mål för ansvar i slutet av 2019. De tre fokusområdena är ansvar för människor, ekonomi och miljö. Ansvar för människor omfattar Yles medarbetare, samarbetspartner och i sista hand alla finländare.

Yles grundläggande uppgift är att främja yttrandefriheten och mediekunskapen

Oberoende och faktabaserad journalistik är hörnstenen i Yles verksamhet. Finländarna måste kunna lita på att den information som Yle ger är trovärdig och har granskats. Yles ansvariga redaktörer ansvarar för bolagets innehåll och publiceringen av innehållet i enlighet med Journalistreglerna och Yles egna etiska regler.

Mediekunskap är en viktig samhällskunskap i den digitala tidsåldern, något Yle främjar starkt. Projekt och innehåll som siktar på att utveckla mediekunskapen, till exempel Nyhetsklassen, Lögndetektorn och Digiträning, lär människor i olika åldrar och med olika bakgrunder att man ska förhålla sig kritiskt till innehåll.

Tillgång till tjänster ökar jämlikheten

För att så många finländare som möjligt ska kunna hitta och ta del av Yles utbud förbättrar vi markant tillgängligheten till våra tjänster och tar hänsyn till olika användargrupper vid planeringen av tjänsterna. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med Yle-rådet där en grupp frivilliga personer med nedsatt hörsel och syn samt äldre personer gör observationer om Yles tillgänglighetstjänster.

Tjänster som förbättrar tillgängligheten är till exempel ljudtextning, syntolkning och program på teckenspråk, lätt finska och lätt svenska. Alla Yles program ljudtextas och under förra året ökade andelen programtextning på våra kanaler till 83,90 procent (2018: 80,73 procent). Vi ökade också utbudet av innehåll med teckenspråk, totalt 96 timmar (2018: 67 timmar) och innehåll på lätt svenska och finska, totalt 21 timmar (2018: 20 timmar). Vi gjorde 33 stycken syntolkade program (2018: 15), till exempel de två första säsongerna av den populära serien Mumindalen.

De uppgifter vi samlar in är skyddade

Vi tar hänsyn till etiska frågor, exempelvis då vi använder artificiell intelligens i Yles tjänster eller anskaffar och börjar använda ny teknik.

Även vi på Yle samlar in uppgifter om våra användare för att på bästa möjliga sätt kunna erbjuda tjänster till alla finländare. Vi värnar om användarnas privatsfär och skyddar personuppgifter på det sätt som föreskrivs i lagen. I integrationsdeklarationen för Yles tjänster anges vilka uppgifter bolaget samlar och hur de används.

Vi samlar också in uppgifter i journalistiskt syfte. För sådana uppgifter gäller egna regler och vi följer dessa regler noggrant Även uppgifter som samlats in i journalistiskt syfte är skyddade och säkra.

På Yle främjar vi mångfald och jämlikhet

Det aktiva jämställdhetsarbetet på Yle ger resultat. I hela bolaget är medellönen för kvinnor 97,7 procent av medellönen för män och på programmedarbetarnas kollektivavtalsområde är kvinnornas medellön 99,9 procent av männens.

Yle har lika många anställda kvinnor som män, men vissa mindre yrkesgrupper är kvinno- eller mansdominerade. Exempelvis på tekniksidan är majoriteten fortfarande män och inom administrationen är det flest kvinnor. Arbetet med att främja jämlikheten fortsätter.

Vi vill ge företrädare för minoriteter och specialgrupper en större roll som deltagare, experter och kreatörer i innehåll som riktar sig till den stora allmänheten. Exempel på dylikt innehåll är Yle Puhes Mahadura & Özberkan och serien Vammaiskultti.

Ansvaret för miljön rör oss alla

Finland har satt som mål att vara koldioxidneutralt fram till 2035. Yle bidrar till att målen uppfylls genom egna åtgärder.

Vi har sedan 2009 haft ett program för miljöansvar. Med hjälp av programmet minskar vi mängden avfall, främjar energieffektiv verksamhet, reducerar påverkan från transporter och främjar den cirkulära ekonomin. Vi har bland annat minskat ytan på våra kontorslokaler med 40 procent sedan 2016.

Kort om Yles miljömål 2019

Sedan år 2016 har vi minskat på

  1. koldioxidutsläpp 24 %
  2. vattenkonsumtionen i Böle 37 %
  3. utsläpp frän resor 18 %
  4. energiförbrukningen i våra fastigheter 17 %
  5. användningen av kopieringspapper 47 %

Vi använder den skattebaserade finansieringen på ett ansvarskännande och övervägt sätt

Ansvarsfull användning av skattebaserad finansiering är en del av public service. Förra året använde vi 79 procent av finansieringen på innehåll och tjänster för finländare, medan övriga kostnader stod för 21 procent.

Vi följer lagen om offentlig upphandling. För Yles del innehåller lagen om offentlig upphandling ett undantag för konkurrensutsättning vid inköp av programinnehåll.

Innehållssamarbeten ökar mångsidigheten i utbudet

Ett mångsidigt och nära samarbete med den inhemska kreativa branschen gagnar alla parter och förbättrar branschens livskraft i Finland. Vi har ökat inköpen av programinnehåll från oberoende produktionsbolag betydligt. Förra året köpte vi in inhemska program och betalade ut andra sändningsersättningar och upphovsrättsersättninger till finländska produktionsbolag för totalt 55,2 miljoner euro. Summan har fördubblats sedan 2016.

Kreativ frihet och ansvar går hand i hand: frihet stimulerar till innovation, men samtidigt kräver vi noggrannhet och efterlevnad av bland annat principerna som räknas upp i Yles partnerförbindelse av oss och våra partner. I år utvecklar vi i samarbete med finländska produktionsbolag en modell för ansvarsfullhet som lämpar sig för den audiovisuella branschen.

Vägledning till hållbara val i vardagen

Att tänka i banor kring ansvar och ta in det som en del av vardagen i organisationen kräver närvaro och diskussion. Alla medarbetare har egna problem och frågor på praktisk nivå. Tröskeln måste vara låg för att lösa dem.

Vi ger alla Yle-medarbetare hjälp i vardagliga situationer och svarar på frågor i en gemensam diskussionskanal på bolagets intranät. Dessutom är alla Yle-medarbetare förpliktade att delta i en webbkurs i etiska regler.

Vill du veta mer om Yles hållbarhetsarbete? Läs vår hållbarhetsrapport på webben.

Yle’s chef för compliance Irene Tommiska-Jarva.

- Irene Tommiska-Jarva
Yles chef för compliance
irene.tommiska-jarva@yle.fi

På andra språk

Diskussion om artikeln