Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu kan den nya infartsparkeringen med servicestation byggas i Ensbacka i Borgå - däremot är planen för energitomten ännu inte godkänd

Från 2020
Borgå energis hus
Bildtext Borgå energi-tomten vid Mannerheimgatan ska behandlas på nytt i olika instanser men är en ren teknalitet.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Byggandet av servicestationen och anslutningsparkeringen vid Västra Mannerheimleden i Ensbacka i Borgå är nu i princip möjlig. Däremot tar ärendet om Borgå energis gamla tomt en ny vända i de beslutande organen.

Stadsfullmäktige beslöt nämligen vid sitt möte på onsdagen (26.8) efter omröstning att godkänna detaljplanen för servicestationen och anslutningsparkeringen enligt stadsstyrelsens förslag.

Rösterna föll 41 för och 9 emot. I omröstningen förlorade Juha Elos (Sannf / obunden) förslag att förkasta detaljplanen.

Under behandlingen föreslog också Jere Riikonen (KD) att ärendet bör återremitteras för ny beredning.

Stadsfullmäktige beslöt dock efter omröstning (36–14) att fortsätta behandlingen av ärendet.

Ett separat beslut krävs för förverkligande

Beslutet i fullmäktige föranledde också tre protokollsanteckningar.

Nina Uski (Saml) ville ha en protokollsanteckning om att stadens negativa ekonomiska spiral fortsätter och att det därför skulle vara skäl att i stället gå in för mera kostnadseffektiva lösningar.

Pehr Sveholm (SFP) ville ha en protokollsanteckning i beslutet om att en godkänd stadsplan för anslutningsparkeringen inte automatiskt innebär att projektet förverkligas.

Ett förverkligande förutsätter ett separat investeringsbeslut som i så fall skulle behandlas i den årliga budgetprocessen.

Outi Lankia (C) ville protokollföra att arbetet med detaljplanen inte har skett i enlighet med den godkända strategin, i vilken besluten grundar sig på alternativ och fakta.

Ensbacka anslutningsparkering i Borgå
Bildtext Detaljplanen för en större anslutningsparkering i Ensbacka och en ABC-station är godkänd.
Bild: Yle/Stefan Härus

Samma process som i juni

Fullmäktige fortsatte också behandlingen av Borgå energi-tomten vid Mannerheimgatan.

Stadsfullmäktige återremitterade frågan till ny beredning, vilket fullmäktige gjorde också i juni.

Orsaken till återremitteringen är en ren teknalitet.

- Fullmäktige var vid samma utgångsläge som vid behandlingen den 11 juni, då vi beslöt att Borgå museums utlåtande bör ingå i bilagorna. Efter mötet uppdagades ett jäv. Vi behövde därför återremittera ärendet så att både nämnden och stadsstyrelsen har Borgå museums utlåtande som bilaga då de behandlar frågan, säger stadsfullmäktigeordförande Mikaela Nylander (SFP).

Varför kunde inte utlåtandet bifogas nu?

- Om vi hade bifogat utlåtandet nu, skulle helt enkelt hela processen ha gått juridiskt fel, säger Nylander.

Och det handlade nu om samma jäv?

- Samma jäv förelåg visserligen nu, men nu jävade sig alla ledamöter, så nu har vi skött det som det ska, säger Nylander.

Ny runda i nämnd, styrelse och fullmäktige

Ärendet om Borgå energi-tomten ligger alltså åter på stadsutvecklingsnämndens bord. Nämnden möts nästa gång den 8 september.

Efter det väntar ny behandling i stadsstyrelse och -fullmäktige.

- Möjligen hinner ärendet till fullmäktiges septembermöte (30.9) eller så går behandlingen till mötet i oktober (28.10), men den egentliga behandlingen sker på fullmäktiges nästa möte, säger Nylander.

Det borttappade utlåtandet från Borgå museum har alltså tagit beslutsprocessen i fel riktning under några månader.

Nu verkar det i alla fall som om ärendet i höst äntligen kan komma till ett slutgiltigt beslut.

Diskussion om artikeln