Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

S-marketplanen i Hangö justeras efter utlåtanden och anmärkningar - museets oro för att järnvägsstationen blir i kläm väckte debatt

Från 2020
En sandplan återstår efter att Teboils mack rivits i Hangö. Här vill Varuboden-Osla bygga ny affär.
Bildtext Stationsbyggnaden sedd från den sandplan som i dag finns där bensinmacken Teboil fanns förr.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

Den omdiskuterade detaljplanen, som ska göra det möjligt för handelslaget Varuboden-Osla att bygga en ny S-market på det så kallade stationsområdet, väckte debatt i stadsstyrelsen på måndagen (21.9).

Planen har varit framme till påseende och staden tog ställning till vilka utlåtanden som ska beaktas.

Det var ett par utlåtanden från Västra Nylands museum som skapade mest diskussion och ledde till en omröstning.

Museet säger att det skulle vara viktigt med mera grönområden kring stationsbyggnaden och man är rädd att stationsbyggnaden hamnar i kläm.

Från stadens tjänstemäns sida hade man i beredningen skrivit att stationsbyggnaden skyddas bäst genom att den får liv och finns på en livlig plats.

Majoriteten av stadsstyrelsen stödde beredningens förslag och med rösterna 6-2 godkände stadsstyrelsen i Hangö de justeringar i planen som tjänstemännen hade föreslagit.

För beredningen röstade:

  • Torbjörn Ekholm (SFP)
  • Helena Lesch-Saarinen (SFP)
  • Sture Söderholm (SFP)
  • Päivi Rahkola (Saml)
  • Birgitta Gran (VF)
  • Pertti Ruuska (Sannf)

För att mer beakta museets oro röstade:

  • Bernt Förström (SDP)
  • Aila Pääkkö (SDP)

Både Förström och Pääkkö anmälde avvikande åsikt till beslutet.

Det här innebär S-marketplanen i Hangö

Planen har varit framlagd till påseende mellan den 28 maj och 8 juli. Staden har begärt in utlåtanden från olika myndigheter och dessutom har fyra anmärkningar lämnats in.

Till vissa delar har de här anmärkningarna nu beaktats eller åtminstone fått ett svar.

Buller och trafik

Bland de saker som lyftes fram i utlåtanden eller anmärkningar var risken för buller.

Det är viktigt att bullernivån inte överskrids i bostäder.

Det påtalar bland annat Nylands närings-, trafik-, och miljöcentral.

Också Trafikledsverket påtalar bullret och nämner att järnvägstrafiken kan ge upphov till buller.

Från stadens sida har man beaktat det här och lovar att en bullerutredning ska göras i området. Staden kommer också att justera planbestämmelserna utgående från utredningen.

En planläggningskarta i olika färger.
Bildtext S-marketbygget syns i nedre vänstra hörnet.
Bild: Hangö stad

Hangö ändrar också planbestämmelserna enligt NTM-centralens önskemål när det gäller förorenad mark.

På platsen har det i många år funnits en bensinmack.

Formuleringen i planbestämmelsen ändras nu så att det sägs att jordmånen ska undersökas och att förorenad mark rengörs senast under byggnadsarbetet.

Trafikledsverket är mån om att det vid järnvägsstation finns tillräckligt med parkering för både cyklar och bilar.

Hangö stad lovar att där det är möjligt rita in plats för cyklar och bilar att parkera vid station. Det kan förverkligas på gatuområdet och behöver inte ändras i planen.

Hangö stads byggnadstillsyn vill ha bestämmelser för häck och staket. Staden begränsar häckhöjden till 1,5 meter och staket till 1,2 meter.

Hangö miljöförening vill se trafikljus i området i stället för rondell. Från stadens sida säger man att anslutningstypen bestäms först i samband med att gatuplanen görs upp.

Hittills har utredningar visat att rondell är det bästa ur trafiksäkerhetssynvinkel.

Skolbarnens säkerhet ska beaktas.

Museet oroligt

Från Västra Nylands museums sida är man alltså orolig för att stationsbyggnaden hamnar i kläm och man beklagar det här.

Museet säger också att det skulle vara viktigt med mera grönområden kring stationsbyggnaden och att nybyggnaden inte skulle få vara för nära stationen.

Från Hangö stads sida svarar man att man har beaktat olika aspekter och värderingar vid planeringen. Genom att utveckla området och göra det mera stadsartat än vad det är nu blir området också mera livligt.

Det leder till att den värdefulla stationen med omgivning också utvecklas. Det bästa skyddet för byggnaden är att den tas i användning.

vårblommor i förgrunden, bakom Hangö centrum
Bildtext Både Västra Nylands museum och Hangö miljöförening anser att det behövs grönområden vid stationen. Bilden är tagen i slutet av maj.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

I planen har stationsbyggnaden starkt skydd och det finns noggranna bestämmelser för nya byggnader i planen. De nya byggnaderna ska passa in i miljön.

Staden lägger också till en allmän bestämmelse i planen om parkeringsområden. I planen ska de avgränsas och gestaltas genom planteringar.

Museet kommer också med kritik mot femvåningshuset som planeras i området.

Men Hangö stad säger att generalplanen redan i sig slår fast att det är ett område för centrumfunktioner och det innebär att man kan bygga sådant boende i området som lämpar sig i centrumområden.

buss kör in till stationsområdet i Hangö
Bildtext Är hörnet vid Esplanaden och Halmstadsgatan rätt plats? undrar Västra Nylands museum.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Museet ifrågasätter också placeringen av den nya stormarknaden i hörnet av Esplanaden och Halmstadsgatan och undrar om det inte finns en bättre plats.

Hangö stad svarar med att man har utrett olika platser och kommit fram till att den här är den bästa platsen. Den här placeringen bevarar också fri sikt från Esplanaden till stationsbyggnaden.

Vad händer när centrum flyttar norr om järnvägen?

Hangö miljöförening vill att man utreder vad effekten blir när centrums tyngdpunkt flyttar till norra sidan av järnvägen.

Staden svarar med att det redan har gjorts under planarbetet och att det inte behövs någon ytterligare utredning. Det område som nu planeras är redan i generalplanen anvisat för centrumfunktioner.

Hangö miljöföreningen är också orolig över hur det ska gå med stationsparken i och med den nya planen.

Bland anmärkningarna från allmänheten finns oro för höjden på femvåningshuset som tillåts i planen.

Även oro för att affären blir för stor och oro för trafikarrangemangen lyfts fram. Också trivsel och bullerfrågor nämns.

Varuboden-Osla planerar ny market på gamla teboiltomten i Hangö. Där har macken rivits och bara en sandplan återstår.
Bildtext Hur ska det gå med stationsparken när det byggs här? undrar Hangö miljöförening.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

Dessutom finns det enskilda önskemål om trafikarrangemang och parkeringsmöjligheter.

Planen justeras nu alltså till vissa delar och ska sedan behandlas på nytt av styrelsen.

Ändringarna torde inte vara så stora att planen måste läggas fram till påseende på nytt utan målet är att planen kan behandlas i fullmäktige under det här året.

Diskussion om artikeln