Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Huvudförtroendemannen har besvärat sig mot Lovisas permitteringar – nu ska förvaltningsdomstolen ta ställning till saken

Från 2020
Uppdaterad 24.09.2020 10:52.
Rådhuset i Lovisa
Bildtext Lovisas ekonomi var dålig redan innan coronaviruset - och läget har inte direkt blivit bättre under pandemin. Nu ska staden både permittera och kanske säga upp.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Huvudförtroendemannen vill att Helsingfors förvaltningsdomstol skjuter upp höstens permitteringar tills hennes besvär har hunnit behandlas.

Eveliina Passi, huvudförtroendeman för Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade (FOSU), bestrider Lovisa stads permitteringsbeslut från i somras och har besvärat sig till Helsingfors förvaltningsdomstol.

FOSU är en paraplyorganisation som representerar cirka 30 olika fackförbund inom kommunsektorn.

Helsingfors förvaltningsdomstol tappade bort besvär mot Lovisas permitteringar

5:23

Verkställde stadsstyrelsen permitteringsbeslutet för tidigt?

Enligt Eveliina Passi riktar sig besväret mot stadsstyrelsens beslut från den 14.7 och stadsfullmäktiges beslut från den 9.7, snarare än mot resultatet av själva samarbetsförhandlingarna.

Yle Östnyland har också tagit del av besvärstexten.

Stadsfullmäktige fattade beslut om permitteringarna den 9.7, efter att samarbetsförhandlingarna slutfördes den 30.6.

Fem dagar senare, den 14.7, fattade stadsstyrelsen beslut om att verkställa permitteringarna och konstaterade att fullmäktiges beslut var lagligt.

Det här trots att fullmäktiges beslut i det skedet ännu inte vunnit laga kraft på grund av den normala besvärstiden på två veckor.

– Demokratin fungerar inte så att stadsstyrelsen konstaterar att ett beslut är lagligt innan det ens vunnit laga kraft. Jag har vänt mig till förvaltningsdomstolen eftersom jag vill ha en utomståendes syn på om det är okej att göra så här eller inte, säger Passi.

Hon vill nu veta om stadsstyrelsen faktiskt kunde fatta beslut om att verkställa fullmäktiges vilja i ett så tidigt skede, och om att man inte kan besvära sig mot stadsstyrelsens verkställighetsbeslut.

Enligt henne handlar det om ett systematiskt förfarande i Lovisa att stadsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut efter ungefär fem dagar, och hon vill nu veta om det är lagligt eller inte.

– Jag har också begärt om verkställighetsförbud från förvaltningsdomstolen, det vill säga att permitteringarna skjuts upp tills domstolen har tagit ställning i frågan, säger Eveliina Passi.

Karenstiderna har inte beaktats

Eveliina Passi har också besvärat sig om hur permitteringarna har delats upp, eftersom hon anser att staden inte har analyserat effekterna av dem tillräckligt.

Fullmäktige har beslutat att 3/8 av stadens anställda permitteras under hösten och 3/8 under våren 2021.

– Staden har inte beaktat den lagförändring som är i kraft till årets slut, varken i samarbetsförhandlingarna eller i samband med fullmäktiges beslut, säger Eveliina Passi.

Fram till årets slut är det så att de som permitteras får dagpenning genast från första permitteringsdagen eftersom självrisktiden undantagsvis är noll dagar. Det här på grund av coronavirusrestriktionerna.

Efter årsskiftet är en normal självrisk, eller karenstid, på fem dagar i kraft – vilket betyder att de permitterade får dagpenning först från den sjätte dagen.

Det här försätter Lovisa stads anställda i en ojämlik situation, enligt Passi, eftersom det betyder att det är mer lönsamt att bli permitterad under hösten än under våren.

– Den 28.6 fattade staten beslut om att förlänga undantagssituationen till årsskiftet. Samarbetsförhandlingarna avslutades den 30.6. Det här med karensdagarna har inte diskuterats under mötena i juni enligt protokollen och de övriga förtroendemännen som har varit på plats.

Stadsdirektören: Normalt kommunalt beslutsfattande

Förvaltningsdomstolen har begärt ett utlåtande av Lovisa stad. Stadsstyrelsen tog ställning till Passis begäran om verkställighetsförbud på måndagen, den 21.9.

Stadsstyrelsens beslut gick enligt stadsdirektör Jan D. Oker-Bloms förslag.

– Min beredning var att vi verkställer permitteringarna enligt den ursprungliga planen och svarar förvaltningsdomstolen att vi inte ser något hinder för det, säger Oker-Blom.

Enligt honom handlar det om normalt kommunalt beslutsfattande att stadsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut och antecknar dem för kännedom.

Det att någon besvärar sig betyder lyckligtvis inte automatiskt att ett beslut inte kan verkställas

― Jan D. Oker-Blom

Han säger också att man kan besvära sig mot fullmäktigebeslutet trots att stadsstyrelsen redan fattat ett beslut om att verkställa permitteringarna enligt fullmäktiges vilja.

– Det att någon besvärar sig betyder lyckligtvis inte automatiskt att ett beslut inte kan verkställas. Om besväret visar sig vara befogat så kan det hända att man måste korrigera saker och ting senare.

Som exempel nämner han stadsdirektörsvalet 2017.

– Beslutet att välja mig till stadsdirektör vann inte laga kraft på 18 månader eftersom det kom in ett besvär. Under den tid då förvaltningsdomstolen behandlade besväret var jag villkorligt anställd, säger Oker-Blom.

Lovisa vill permittera en del redan i höst

Nu ska förvaltningsdomstolen ta ställning till huruvida permitteringarna kan utföras enligt tidtabellen eller inte.

Tanken är att 3/8 av stadens personal permitteras för tre veckor nu under hösten och 3/8 för tre veckor under våren 2021. Permitteringarna gäller också ledningen och chefer.

Permitteringarna berör inte personer som arbetar inom dygnetruntvården.

I Lovisa pågår just nu den tredje samarbetsförhandlingsrundan för i år.

I våras inleddes samarbetsförhandlingar på grund av coronaviruset, men de förhandlingarna avbröts eftersom man inte skulle ha lyckats få besparingar till stånd tillräckligt snabbt med tanke på den akuta krisen.

I maj och juni samarbetsförhandlade man igen och kom överens om personalminskningar i form av naturlig avgång och permitteringar.

Enligt politikerna måste ytterligare 20 årsverken bort. Därför samarbetsförhandlar man som bäst för tredje gången. Samarbetsförhandlingarna avslutas i mitten av oktober.

Fackförbunden har kategoriskt motsatt sig personalnedskärningar.

Artikeln har uppdaterats 24.9.2020 kl. 9.05. Stadsstyrelsen har ännu inte tagit ställning till Passis besvär, utan har gett ett utlåtande till förvaltningsdomstolen med anledning av hennes ansökan om verkställighetsförbud. Meningarna om att Passi anser att samarbetsförhandlingarna inte har varit lagenliga togs bort eftersom de inte finns med i själva besväret om fullmäktiges och stadsstyrelsens beslut.

Artikeln har uppdaterats 24.9.2020 kl. 10.51 med information om att Passi också har besvärat sig för att man inte har beaktat de olika karenstiderna under våren och hösten.

Diskussion om artikeln