Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Äldre Ingåbo ansöker om att inte behöva förnya avloppet - nej, säger kommunen

Från 2020
Bitar av gråa avloppsrör.
Bildtext Invånaren är över 70 år och hänvisar bland annat till sin ålder.
Bild: Mostphotos

Enligt lagen måste avloppsvatten från fastigheter på stränder och grundvattenområden renas enligt vissa krav. En äldre Ingåbo önskar få avvika från reglerna på grund av kostnader och hög ålder, men kommunen säger nej.

Om mängden avloppsvatten som bildas är liten och inte skadar miljön, eller om det blir oskäligt dyrt för fastighetsägaren med nya system, kan miljövårdsmyndigheterna i en kommun fem år i taget bevilja tillstånd att avvika från reglerna om reningen av avloppsvatten.

När kommunen bedömer om kostnaderna är oskäliga beaktar man fastighetens läge, hur gammal en person är, och åldern på andra fast bosatta på fastigheten, och om personen lider av en sjukdom eller till exempel är långvarigt arbetslös.

Ansökan

Fastighetsägaren till en fastighet, som ligger mindre än 100 meter från Ingarskila å och där det bor två personer året om, ansöker om undantag från regeln.

I dagens läge finns det tre stycken sedimenteringsbrunnar på tomten placerade efter varandra. De är byggda år 1976 och godkändes då av hälsoskyddsmyndigheterna. Ägaren önskar få använda brunnarna i fem år till.

Fastighetsägaren säger att det skulle bli mycket dyrt med ett nytt system, bland annat måste en helt ny väg byggas för att tömningsbilen ska kunna komma fram till en sluten tank.

En sugtömningsbil med grön tank och en grön ihoprullad slang bredvid säg.
Bildtext Längden på tömningsbilens slang räcker inte till utan det behövs en ny väg, säger fastighetsägaren.
Bild: Mostphotos

Ägaren är också orolig för att vattenkvaliteten ska bli dålig i brunnen om något avloppssystem byggs ovanför brunnen, hen har dåliga erfarenheter av tidigare byggen.

Att bygga en ny brunn skulle höja kostnaderna ytterligare.

Fastighetsägaren hänvisar till att hen är 71 år och har liten pension, men får en betydande del av sin inkomst från jord- och skogsbruket på gården.

Investeringskostnaderna och brukskostnaderna skulle vara betungande och dessutom bara gälla en kort tid eftersom hen sannolikt kommer flytta bort inom några år på grund av sin ålder.

Kostnadsberäkning

Ägaren har anlitat ett företag som har gjort upp en kostnadskalkyl för nytt avloppssystem.

Den totala kostnadsberäkningen för avloppssystemet går lös på 38 000 euro. I det ingår den nya vägen, tanken, arbetena, att flytta kablar på tomten och de årliga underhållskostnaderna.

Om man slår ut investeringen på fem år blir det cirka 7 600 euro per år och det är en oskälig investering i den här åldern, säger ägaren.

Det skulle leda till att ägaren måste flytta bort från sitt hem och den plats hen får inkomster från.

Utedass och att bära vatten in i hink är inte möjligt, säger fastighetsägaren och hänvisar återigen till hög ålder.

Andra placeringsalternativ på tomten är inte möjliga, säger hen också.

Kommunen tror på andra alternativ och säger nej

Ingå kommuns miljöchef har varit i kontakt med fastighetsägaren och har ifrågasatt om en väg verkligen behöver byggas. Dagens slambilar har långa slangar.

Fastighetsägaren har varit i kontakt med transportbolag som har sagt att sughöjden maximalt kan vara nio meter och fastigheten har en högre höjdskillnad än det.

Företaget fastighetsägaren har anlitat för att göra upp en kostnadsberäkning för avloppssystemet har senare också utrett vad det skulle innebära att placera tanken närmare huset.

Det skulle kräva sprängningar då terrängen är bergig och sluttande. Det finns risk för att husets grund skadas.

En toalettstol där locket är på glänt med hjälp av en toarulle som har ett leende på sig.
Bildtext Det finns goda alternativ till vanlig toalett, säger miljöpolitikerna i Ingå.
Bild: Mostphotos

Byggnads- och miljönämnden behandlade ansökan på sitt möte på tisdagen (22.9) och sa entydigt nej till begäran.

Slambrunnarna renar inte vattnet tillräckligt, särskilt då avloppsvattnet också innehåller toalettavfall.

På tomten ligger avloppssystemet så att det årligen svämmas över av vatten från Ingarskila å och avloppsvattnet rinner direkt ut i ån. Det leder till både övergödning och problem med vattenhygienen.

Därför kan ansökan inte godkännas.

Som mer ekonomiskt hållbara och ekologiska alternativ nämner nämnden att man kan minska på antalet toaletter och ersätta dem med torrklosetter eller ta i bruk olika satsreningsverk för avloppsvatten. Ett slamuppsamlingssystem behöver inte slambil alls.

Med modern sprängningsteknik kan man nog på ett tryggt sätt få avloppsvattentanken närmare huset utan att man behöver bygga en 375 meter lång väg, slår nämnden fast.

Diskussion om artikeln