Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Coronarestriktioner i Finland – så är läget i Österbotten, Åland, Åboland och Nyland

Från 2020
Uppdaterad 27.11.2020 13:33.
 Illustrationsbild av andningsskydd med en karta över finslandssvenska kommuner.
Bild: Henri Salonen

När coronavirusepidemin förvärras och går in i nya allvarligare faser kan myndigheterna fatta beslut om regionala begränsningar och rekommendationer för befolkningen. I den här artikeln samlar vi information om vilka restriktioner som gäller i Svenskfinland.

Institutet för hälsa och välfärd delar in coronaepidemin i olika faser:

 • I accelerationsfasen är incidensen i en region över 6-15 fall per 100 000 invånare den senaste veckan och över 10-25 fall per 100 000 invånare de senaste 14 dygnen. Det förekommer lokala och regionala smittkedjor som i regel är spårbara och behovet av sjukvård kan tillgodoses utan speciella åtgärder.
 • I fasen för samhällsspridning har viruset börjat sprida sig regionalt eller mer allmänt. Incidensen är över 12–25 fall per vecka per 100 000 invånare och över 18–50 fall per 100 000 invånare under två veckor. Antalet fall ökar med tio procent dagligen och mindre än hälften av smittkällorna kan spåras. Andelen positiva coronatest är över två procent. Behovet av sjukhus- och intensivvård ökar kraftigt.

När en kommun eller region går in i en ny fas av epidemin är det enligt lag kommunerna och sjukvårdsdistrikten som fattar beslut om regionala begränsningar eller rekommendationer. I det här arbetet deltar också regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd, som kan ge rekommendationer t.ex. om användningen av munskydd.

Läget just nu i Svenskfinland

Coronarekommendationer i Nyland

Offentliga evenemang: Från och med 27.11 förbjuds alla publikevenevenemang för över 10 personer. Det här gäller oavsett om de ordnas utomhus eller inomhus inom Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikt.

Privata evenemang: Det rekommenderas att privata evenemang eller träffar inte ordnas. Privata evenemang inbegriper här även familjesammankomster.

Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre minnesstunder. Högst 10 personer får delta.

Offentliga lokaler: Med kommunens beslut stängs alla offentliga lokaler som är för allmänheten öppna och som förvaltas av kommunen, dock säkras rätten till nödvändiga tjänster samt att man kan uträtta ärenden.

Det här innebär att till exempel bibliotek och museer stänger.

Det rekommenderas också att privata aktörer stänger motsvarande motions- och fritidslokaler.

Hobbyverksamhet i grupp: Alla hobbyer som anordnas av kommuner för över 18 år fyllda avbryts med kommunala beslut.

Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans. Privata aktörer rekommenderas att följa samma begränsningar.

Hobbyverksamhet i grupp för barn och ungdomar under 12 år kan fortsätta enligt övervägande. Verksamhet för 12–17-åringar kan fortsätta enligt särskilt övervägande.

Om hobbyverksamheten inte avbryts ska instruktionerna från Social- och hälsovårdsministeriet uppmärksammas: det måste vara möjligt för deltagare och barnens ledsagare att undvika nära kontakt med varandra.

Kommunerna fattar de slutgiltiga besluten om att fortsätta hobbyverksamheten i grupp för barn och ungdomar.

Ordnande av undervisning: Gymnasier, yrkesskolor, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet (för över 15-åringars del), yrkeshögskolor och universitet övergår till distansundervisning i enlighet med kommunala beslut.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser: Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det är möjligt, också i sådana arbeten där det endast tillfälligt är möjligt.

Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetslokaler. Munskydd ska användas också där det är möjligt att hålla avstånd.

På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Kommunerna fattar slutliga besluten om hobbyverksamhet och offentliga lokaler. Kommunernas beslut kan till en del avvika från de allmänna rekommendationerna.

I Lovisa har mycket få smittofall uppdagats och därför väljer kommunen att inte stänga biblioteken eller ishallen.

I Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla gäller begränsingen av vuxnas hobbyverksamhet för personer över 20 år. Unga under 20 år kan ändå fortsätta med hobbyverksamhet utomhus.

Här kan du gå in på de västnyländska kommunernas webbplatser för att se hur restriktionerna ser ut i din kommun:

Ingå
Sjundeå
Raseborg
Hangö
Lojo (på finska)

Coronarekommendationer i Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikt

En del avÖsterbotten är i epidemins tredje fas, spridningsfasen och en del i accelerationsfasen. Kommunerna i spridningsfasen är: Korsnäs, Malax, Korsholm, Nykarleby och Vasa. Kommunerna i accelerationsfasen är: Kristinestad, Kaskö, Närpes, Laihela, Vörå, Pedersöre, Jakobstad och Larsmo.

Allmänna sammankomster

Från och med 22 december är allmänna sammankomster med över 10 deltagare förbjudna inom Vasa sjukvårdsdistrikt, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Birkaland och Mellersta Finland.

Alla evenemang måste följa de angivna säkerhetsföreskrifterna från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

Det är Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland som tagit beslutet med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet är i kraft till 17 januari 2021.

Privata sammankomster

Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar utöver detta att man heller inte ska ordna privata tillställningar eller fritidsaktiviteter för över 10 personer.

Detta gäller alla kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt fram till 17 januari, när läget bedöms på nytt.

Resor

Coronagruppen rekommenderar att allt icke-nödvändigt resande undviks.

Ifall man reser rekommenderas man inför resan att ta reda på epidemiläget och vilka anvisningar som gäller för den ort eller det land man besöker och att följa de lokala och eventuellt striktare anvisningarna. Och man ska inte resa om man har symptom, åtminstone inte utan ett negativt coronatest.

Under resan ska man komma ihåg de grundläggande principerna för hur man skyddar sig själv och andra: säkerhetsavstånd, munskydd och handhygien. Och ifall man får symptom ska man testa sig så fort som möjligt på orten.

Efter resan rekommenderas man att hålla sig i frivillig karantän i tio dagar, det vill säga genom att undvika fysiskt och socialt umgänge. Och vid minsta lilla symptom efter resan ska man söka sig till coronaprovtagning.

Skolor

Det finns inga allmänna rekommendationer för läroinrättningar, men däremot har enskilda kommuner och läroinrättningar olika rekommendationer.

Munskydd

Österbottningar rekommenderas använda munskydd i offentliga utrymmen.

Rekommendationen om munskydd gäller också gymnasier, andra stadiets utbildningsanstalter och högskolor. Sedan 19 oktober gäller rekommendationen om munskydd även grundskolans årskurs 7-9.

Man rekommenderas även att använda munskydd och att hålla avstånd när man träffar människor som inte tillhör den egna familjen eller närmaste kretsen.

Rekommendationerna om munskydd är i kraft till 17 januari.

Personer i riskgruppen

Äldre personer och andra i riskgruppen ska fortfarande tas extra i beaktande.

Inomhusbesök vid äldreboenden får inte ordnas i enhetens allmänna utrymmen, utan måste ordnas i boendes egna rum. Det gäller också att följa kommunens och boendeenhetens anvisningar.

Distansarbete

Coronagruppen rekommenderar också att arbetstagare inom den offentliga och privata sektorn arbetar på distans så långt det går och om arbetsuppgifterna tillåter.

Den rekommendationen är också i kraft till 17 januari.

Säsongsarbetare

Utländska säsongsarbetare som arbetar inom pälsdjursuppfödning rekommenderas hålla sig i frivillig karantän i 14 dygn efter att de anlänt till landet och före de börjar arbeta.

Övriga utländska säsongsarbetare rekommenderas att hålla sig i frivillig karantän i 10 dygn.

Man rekommenderas också att:

 • använda munskydd
 • undvika folksamlingar
 • hålla minst 1–2 meters avstånd till andra människor
 • stanna hemma och undvika sociala kontakter om man har symptom på luftvägsinfektion och fyll i en coronavirus-symptombedömning på Omaolo.fi. Efter det ska man vid behov ta kontakt med den egna hälsostationen.

Gällande rekommendationer finns mer utförligt på sjukvårdsdistriktets hemsida.

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt

I Mellersta Österbotten är epidemin i accelerationsfasen.

Distriktet följer Regionförvaltningsverkets gällande beslut att allmänna sammankomster på över 10 personer är förbjudna fram till 17 januari.

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites rekommendationer hittas här.

Personer över 15 år rekommenderas böra munskydd:

 • i kollektivtrafik
 • på väg till coronavirustest
 • när man återvänder till Finland från ett riskland
 • i andra situationer där man inte kan hålla säkerhetsavstånd.
 • i offentliga utrymmen
 • vid läroanstalter på andra stadiet (yrkesskolor och gymnasier) samt högskolor och universitet i området

Alla som har möjlighet rekommenderas också att arbeta på distans. Soite rekommenderar att högst 10 personer samlas vid privata tillställningar och att alla onödiga resor undviks.

När det gäller hobbyverksamhet för personer som är över 20 år rekommenderas det att all hobbyverksamhet inomhus i grupper på över 20 personer avbryts.
Hobbyverksamheten för barn och ungdomar kan fortsätta om gruppstorleken är under 20, men säkerhetsavstånden ska hållas och hygienpraxis iakttas.

I övrigt rekommenderar Soite folk att:

 • hålla säkerhetsavstånd på 1-2 meter alltid när det är möjligt
 • att tvätta händerna
 • att hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
 • att använda mask
 • att stanna hemma om man har symptom och testa sig även vid lindriga symtom
 • ladda ner coronablinkern

Uppdaterad 28.12.2020

Coronarekommendationer i Åboland

Uppdaterad 10.12.2020 klockan 12.15.

Från och med fredagen den 11 december är det tillåtet att ordna tillställningar utomhus för högst 10 personer. Tidigare har det varit tillåtet att ordna sammankomster utomhus för högst 20 personer. Regionförvaltningsverket har skärpt bestämmelserna på grund av att Egentliga Finland nu befinner sig i fasen för allmän samhällsspridning. Beslutet gäller fram till den 10 januari.

Coronaepidemin befinner sig nu i spridningsfasen i Egentliga Finland. Den regionala coronakoordinationsgruppen konstaterade den 8 december att pandemiläget ytterligare har eskalerat, då antalet fall ökat och ökningstakten klart accelererat.

– Senaste veckan utfärdade vi i praktiken alla rekommendationer som gäller spridningsfasen, då vi förutsåg utvecklingen av coronapendemin. Nu följer vi upp hur rekommendationerna biter och fungerar, säger Mikko Pietilä chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp möts nästa gång senast på fredag för att bedöma eventuella ytterligare rekommendationer i syfte att förebygga epidemispridningen.

Nuvarande begränsningar trädde i kraft 3.12

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fattat beslut om nya sammankomstbegränsningar. Orsaken till skärpningarna är det försämrade coronavirusläget. Begränsningarna gäller från och med den 3 december. Den 3 december skickade regionförvaltningsverket ut en korrigering angående de nya restriktionerna, eftersom informationen som skickats ut tidigare visat sig vara felaktig.

I Egentliga Finland får offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus för högst 10 personer ordnas om man i dem följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om förhindrande av coronavirussmitta.

I avgränsade områden utomhus kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för högst 20 personer ordnas om man i dem följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om förhindrande av coronavirussmitta.

Där finns till exempel följande anvisningar:

 • man ser till att det är möjligt att hålla säkra avstånd om 1–2 meter mellan deltagare eller sällskap.
 • man i situationer där det kan uppstå köer påminner och hjälper deltagarna att hålla säkra avstånd.
 • arrangören ska anvisa deltagarna om god handhygien och ge dem möjlighet att rengöra händerna.

I Satakunta kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och på avgränsade områden utomhus ordnas för högst 20 personer, om man i dem följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förhindra coronavirussmitta.

Sjukvårdsdistriktets rekommendationer 3-23.12

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt kom tisdagen den 1 december med nya rekommendationer som gäller från och med den 3 december fram till den 23 december.

 • Grundskolorna får fortsätta med närundervisningen. Enskilda skolor kan ändå jobba tidvis på distans, om coronafall uppdagas i skolan.
 • Personalen inom den grundläggande utbildningen och i viss mån inom småbarnspedagogiken ska använda munskydd eller visir. Munskydd rekommenderas också till alla elever i årskurs 7-9.
 • Gymnasierna och yrkesinstituten ska övergå till distansstudier. För gymnasiernas del senast den 7 december och för yrkesinstitutens del från och med den 3 december.
 • All verksamhet med närkontakter ska läggas på paus. Exempelvis träningar inomhus och körövningar ska pausas.
 • Alla kommuner rekommenderas stänga sina motionsanläggningar såsom bollhallar, gym och simhallar. Det här gäller för vuxna, hobbyverksamheten för barn och unga under 20 år ska tryggas. Även ungdomslokaler får hålla öppet.
 • Motions- och äventyrsparker för barn och unga som är inomhus borde stänga.
 • Arbetarinstituten ska avsluta sina kurser senast den 4 december.

Från och med den 28 oktober förutsätter Åbo stad att alla som använder stadens anläggningar för inomhusmotion ska använda ansiktsskydd.

Ansiktsskydd behöver inte användas under träningspassen, däremot skall skydd användas alltid då man slutat sitt pass eller väntar på att den egna turen börjar.

Användningen av ansiktsskydd rekommenderas fortsättningsvis i alla fritidssektorns utrymmen.

De patienter och besökare som besöker sjukvårdsdistriktets enheter såsom Åbo universitetscentralsjukhus uppmanas använda munskydd. Rekommendationen gäller också personalen i de tillfällen, då personalen inte kan hålla ett avstånd till besökarna. Rekommendationen gäller från och med onsdag, den 7 oktober.

 • Munskydd rekommenderas inom kollektivtrafiken.
 • Munskydd rekommenderas om man besöker offentliga platser och evenemang såsom idrotts- och kulturevenemang, bibliotek, butiker och köpcentrum.
 • Rekommendationen om munskydd gäller också för andra stadiets utbildning och högskolor i hela landskapet.
 • Munskydd rekommenderas om man är på väg till och från ett coronatest, samt om man anländer från ett riskområde.
 • I början av september gav Åbo stad och studentorganisationerna en stark rekommendation om att inte ordna studentfester på grund av coronaläget.

Coronarekommendationer på Åland

Fram till den 12.10.2020 har Åland haft fem fall av samhällssmitta.

Den 11.10.2020 meddelande Jeanette Pajunen, sjukvårdsdirektör på Ålands hälso- och sjukvård, att 50 personer har försatts i karantän enligt smittskyddslagen.

Gratis munskydd om läget blir värre

Om samhällssmitta konstateras på Åland har Ålands hälso- och sjukvård ÅHS fått i uppdrag att förse personer, som är över 15 år och som reser med kollektivtrafik, med gratis munskydd.

Munskydden kommer att finnas för upphämtning i Mariehamn på Ålandstrafikens kontor och på Seniorpunkten.

Skolorna delar ut munskydd till elever över 15 år och busschaufförerna har munskydd till de som glömt eller inte hunnit hämta från distributionsplatserna.

Rekommendationen gäller endast landskapsbussarna och Mariehamns stadsbuss. Skärgårdstrafiken inkluderas i nuläget inte.

Ingen alkoholservering efter midnatt från och med 8 oktober, precis som i resten av Finland.

Det här gäller från och med 28 september:

Alla kan resa ut från Åland, men karantänrekommendation efter resan gäller fortfarande gällande de länder som omfattas av restriktioner. Med karantän menas det att man begränsar sina kontakter med andra personer samt inte vistas på offentliga platser. Karantän är 14 dagar. Vilka länder som omfattas av karantänkravet och vilka som inte gör det hittar du på Utrikesministeriets webbsida.

Gränskontrollen i trafiken mellan Åland och Sverige återupptas den 28 september.

När man reser till Sverige är det från och med den 28 september igen karantänrekommendation efter resan. Om du kryssar med kryssningsfartyg och inte stiger i land i Sverige behöver du inte att vara i karantän.

Gränsbevakningen fattar beslut om rätten till inresa. Information om gränsövergång på webbplatsen raja.fi.

Landskapsregeringen kommer också med rekommendationer om skyddsåtgärder inför och under resa med färja:

 • Res inte om du känner dig sjuk och undvik närkontakt när du köper biljetter eller handlar ombord.
 • Landskapsregeringen rekommenderar också att man reser med hytt.
 • Om det inte är möjligt att resa med hytt, rekommenderas resenärerna att vistas ute på däck om vädret tillåter.

Mer information om vad som gäller specifikt för Åland hittar du på landskapsregeringens webbplats regeringen.ax/coronaviruset-covid-19 eller på Ålands hälso- och sjukvårds webbsajt ahs.ax.

Källa: Landskapsregeringen.ax och landskapsregeringen.

Diskussion om artikeln