Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Samkönade par kan nu vigas i Matteus församling - kyrkoherde: "Jag önskar att kyrkan når samma slutsats"

Från 2020
Uppdaterad 02.10.2020 11:53.
kyrkoherde i Sibbo
Bildtext Helene Liljeström är tf. kyrkoherde i Matteus församling i Helsingfors.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Matteus församling väljer att välkomna samkönade par till vigsel. I fortsättningen ska församlingen tillhandahålla både präst och lokal för vigsel av samkönade par.

För drygt en vecka sedan rapporterade Yle huvudstadsregionen att ingen församling i huvudstadsregionen tillåter vigsel av samkönade par.

Artikeln väckte diskussion inom Matteus församling i Helsingfors, berättar tf. kyrkoherde Helene Lijleström. Diskussionen ledde till att församlingen slog fast nya riktlinjer om samkönad vigsel.

- Medarbetarkåren ville markera att det finns villiga präster som kan ställa upp och viga regnbågspar, säger Liljeström.

Det nya är alltså att det inom församlingen finns präster som från och med nu viger också samkönade par. Det betyder att samkönade par inte längre behöver hitta en utomstående präst för vigseln.

Liljeström säger att församlingen med beslutet har velat hålla personer som berörs av frågan i åtanke.

- Det gör ont att se hur människor som det här berör gång på gång får negativa besked, säger hon.

Osannolikt att få en varning

Frågan blev aktuell igen då Högsta förvaltningsdomstolen gav domkapitlet i Uleåborg rätt att ge en skriftlig varning åt en präst som vigde ett samkönat par 2017.

I korthet förhåller det sig så att staten har gett präster rätt att viga samkönade par, men kyrkomötet - det vill säga kyrkans högsta beslutande organ - har inte ännu tagit ställning för samkönade vigslar.

I praktiken innebär det här att en präst ur ett juridiskt perspektiv kan viga, men att hen kan få en varning - eller till och med bli av med sitt jobb - om det domkapitel dit prästen hör bestämmer så.

Prästerna i de svenska församlingarna lyder under Borgå domkapitel där sannolikheten för till exempel en skriftlig varning är liten.

Enligt biskop Bo-Göran Åstrand har inte ett enda sådant fall behandlats sedan han tillträdde i september i fjol.

Då Matteus nu går ut med beskedet om samkönade vigslar, säger Liljeström att hon som kyrkoherde önskar att den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland når samma slutsats.

Kyrksalen finns inte till förfogande

Nu ställer alltså Matteus församling både präst och lokal till förfogande - men kyrksalen kommer åtminstone inte ännu på fråga.

- Det är församlingsrådet som måste ta ställning till det, säger Liljeström.

Liljeström tror att det är en diskussionen som blir aktuell under hösten. Det rör sig om ett beslut som fattas av församlingsrådet i samråd med kyrkoherden.

Tills dess kan regnbågspar vigas av församlingens präster i till exempel församlingssalen eller i Botby kapell, som inte hör till Matteus församling men som finns på samma område.

Enligt Liljetrsöm fördes diskussionen bland medarbetarna i god anda.

- Men frågan har ännu inte dryftats i församlingsrådet så jag är medveten om att det, liksom alltid i sammanhanget, kan finnas olika åsikter.

Rubriken uppdaterad 29.9.2020 klockan 17.20 från "Matteus präster får börja viga samkönade par - kyrkoherde: "Jag önskar att kyrkan når samma slutsats" till "Samkönade par kan nu vigas i Matteus församling - kyrkoherde: "Jag önskar att kyrkan når samma slutsats". Ordet "får" var missvisande i detta sammanhang, då kyrkoherden eller församlingen inte har makten att officiellt ge tillstånd till kyrklig vigsel av samkönade par.

Diskussion om artikeln