Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Många fördelar med snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors, men inget alternativ är i sig lönsamt

Från 2020
Uppdaterad 08.10.2020 20:05.
Ett grönvitt Pendolino-tåg på en bangård.
Bildtext Tågen mellan Åbo och Helsingfors kunde gå snabbare, men hur mycket snabbare och var ska de gå?
Bild: Pyry Sarkiola / Yle

Trafikledsverkets projektutvärdering av alternativen för en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors har färdigställts.

Inget av alternativen är lönsamt, säger Trafikledsverket i rapporten, men den snabba tågförbindelsen skulle ha aningen positiva följder för Finlands internationella konkurrenskraft, näringslivets dragningskraft och för pendlingen med närtåg.

Snabbspåret mellan Esbo och Lojo, Elsabanan, diskuterades redan i början av 1970-talet, men efter en lång dragkamp beslutade man att istället förbättra Kustbanan. På 2000-talet, då tågens passagerartal ökade, dök tanken om en snabbare tågförbindelse upp igen.

Målet med den snabba tågförbindelsen är att förkorta restiden mellan Åbo och Helsingfors och att utvidga dessa städers pendlings- och arbetsmarknadsområden.

Projektet gör det också möjligt att utvidga närtågstrafiken i Helsingforsregionen samt mellan Salo och Åbo.

I utvärderingen jämförs tre olika projekt med jämförelsealternativet. I alternativet Ve 0+ ingår underhållande åtgärder på den nuvarande kustbanan (59 miljoner euro), Esbo stadsbana mellan Alberga och Köklax (275 miljoner euro) samt ändringsarbeten på Åbo bangård och dubbelspåret Kuppis-Åbo (60 miljoner euro).

En tåg kör förbi en cyklist på en grusväg.
Bildtext Tågresor skulle vara lönsammare om fler åkte tåg.
Bild: Hanne Leiwo / Yle

Investeringskostnaderna för jämförelsealternativen baserar sig på tidigare utredningar och alla kostnader presenteras här på en framtida prisnivå.

Två alternativ för att förbättra den nuvarande Kustbanan

Det finns två alternativa projekt som baserar sig på Kustbanan som går via Karis.

I alternativ Ve R1 görs små uträtningar och påskyndningar samt dubbelspår på sträckan Salo-Hajala (kostnadskalkyl 94 miljoner euro). Åtgärderna i detta alternativ gör att fjärrtågen bättre kan hålla tidtabellen och förkortar restiden mellan Helsingfors och Åbo med 5-7 minuter.

Skuru lastningsområde sett från bron
Bildtext I dessa alternativ skulle tågen mellan Åbo och Helsingfors fortfarande passera Skuru.
Bild: YLE / Linus Westerlund

I alternativ Ve R2A byggs Kustbanan helt och hållet med två spår (kostnadsberäkning 2,2 miljarder euro). Det är möjligt att öka utbudet av fjärrtåg och restiden förkortas med 10-12 minuter.

Utifrån granskningen är alternativet dock överdimensionerat i förhållande till passagerarantalet och nyttan med baninfrastrukturen och trafikutbudet.

Alternativ för snabb tågförbindelse

I det egentliga alternativet för en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo Ve ESTU ingår den nya direktbanan Esbo-Salo och den tvåspåriga sträckan Salo-Åbo (kostnadsberäkning 3,4 miljarder euro).

Tågutbudet kan utökas avsevärt och restiderna blir 30-33 minuter snabbare. Det här alternativet kallas allmänt entimmeståget.

Mellan Salo och Åbo finns det alternativ för sträckningen av dubbelspåret vid uträtningen i Pikis och några mindre uträtningar.

Närtågstrafik möjlig mellan Åbo och Salo, samt mellan Helsingfors och Lojo

Alternativ Ve ESTU gör det möjligt att starta närtågstrafik mellan Helsingfors och Lojo samt Salo och Åbo samt att utveckla markanvändningen kring närtågens stationer.

Ett lokaltåg kör i soluppgången förbi Kottby station i Helsingfors.
Bildtext Lokaltåget till Lojo avgår snart från spår 1.
Bild: Kristiina Lehto / Yle

I synnerhet de som använder närtågen i Helsingfors har nytta av detta alternativ.

I projektutvärderingen utgick man från att den planerade närtågstrafiken mellan Helsingfors och Lojo förverkligas och att närtågstrafiken på Kustbanan bevaras oförändrad.

Alternativens konsekvenser

Alla de granskade alternativen förkortar restiden mellan Helsingfors och Åbo. Alternativen Ve R2A och Ve ESTU, där man märkbart bygger ut dubbelspår, gör det möjligt att öka tågutbudet mellan Helsingfors och Åbo.

Det finns ett behov av extra utbud främst under rusningstimmar, då det nuvarande utbudet är tillräckligt under övriga tider.

Fjärrtågtrafiken blir lönsammare när restiden förkortas och biljettintäkterna ökar i takt med passagerarantalet. Närtågstrafiken är vanligtvis inte lönsam på marknadsvillkor och det är avgörande att få samhälleligt stöd för att ordna den.

Konsekvenser för trafikutsläppen är positiva, men mycket små

Utöver de direkta konsekvenserna har man bedömt de mer omfattande regionekonomiska konsekvenserna av projektalternativen.

Enligt den bedömningen har den snabba tågförbindelsen aningen positiva följder för Finlands internationella konkurrenskraft och näringslivets dragningskraft. Dessutom utvidgas pendlingsområdena i södra Finland något.

En man väntar på ett tåg på perrongen, samtidigt som ett annat tåg susar förbi.
Bildtext Många drar nytta av en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors, men kommer Västnyland att bli helt förbiåkt?
Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle

Mest nytta drar fastighetsmarknaden i Esbo, Lojo och Vichtis; pendeltrafiken i Helsingfors, Esbo och Vanda; företagen i Åbo, Salo och S:t Karins samt den regionala ekonomin i Nyland.

Förbättringen av den nuvarande Kustbanan Ve R1 den näst lönsammaste delen

De alternativ som ingick i projektutvärderingen överskrider inte den samhällsekonomiska lönsamhetsgränsen 1,0. Projektets lönsamhet förbättras om antalet passagerare är större än väntat.

Eftersom kostnaderna för projektet som helhet är stora är det motiverat att genomföra andelarna i lönsamhetsordning.

Efter Esbo stadsbana och avsnittet Kuppis-Åbo är förbättringen av Kustbanan Ve R1 den näst lönsammaste delen, vars kostnadsnyttoförhållande är 0,70.

De nya avsnitten i detta alternativ, såsom dubbelspåret mellan Salo-Hajala, gagnar också alternativet Ve ESTU som bygger på den nya direktbanan Esbo-Salo.

Motiverat att bygga ut entimmestågbanan i etapper

Det egentliga alternativet Ve ESTU, som innebär den nya direktbanan Esbo-Salo och dubbelspåret Salo-Åbo, har ett kostnadsnyttoförhållande på 0,44.

Lönsamheten förbättras när dubbelspår på avsnittet Salo-Åbo byggs i etapper, före direktbanan Esbo-Salo. Byggandet av direktbanan Esbo-Salo gör det möjligt att öka antalet tåg och att avsevärt förkorta restiden mellan Helsingfors och Åbo.

Kostnadsnyttoförhållandet Ve R2A är 0,04 för dubbla spår på nuvarande kustbanan.

Flera helheter planeras samtidigt

I planeringen av den snabba järnvägsförbindelsen Helsingfors-Åbo pågår som bäst flera olika helheter: bedömning av miljökonsekvenserna av helheten Helsingfors-Åbo, delar av ban- och generalplaner mellan Salo och Kuppis samt översiktsplanering av direktbanan Esbo-Salo.

MBT-avtalet för Åbo stadsregion omfattar ändringsarbeten på Åbo bangård och dubbelspåret Kuppis-Åbo. I MBT-avtalet för Helsingforsregionen ingår byggande av stadsbanan i Esbo.

Artikeln har uppdaterats

Diskussion om artikeln