Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Grannas budgetförslag: Sibbo minskar på investeringarna och fortsätter trimma ekonomin

Från 2020
Sibbos kommundirektör Mikael Grannas
Bildtext I kommundirektör Mikael Grannas förslag investeras mera i infrastrukturen nästa år.
Bild: Yle/Carmela Walder

I kommundirektör Mikael Grannas budgetförslag för 2021 ligger fokus på investeringar i infrastrukturen istället för byggnader. Skatteprocenten bibehålls men kommunen fortsätter spara in på driftskostnaderna.

Det ekonomiska läget i Sibbo var krävande redan innan coronakrisen bröt ut, och därtill har inkomsterna minskat och utgifterna ökat till följd av pandemin.

Så sammanfattar kommundirektör Mikael Grannas utgångsläget för det kommande året på kommunens webbplats.

- Budgeten visar ett underskott år 2021 på grund av coronakrisen, och den innehåller stora osäkerhetsfaktorer i synnerhet vad gäller uppskattningen av kommunens inkomster.

Utifrån budgetförslaget skulle resultatet för år 2021 bli cirka – 4,2 miljoner euro och efter avskrivningsdifferensen uppvisa ett underskott på 3,2 miljoner euro.

Utifrån budgetförslaget för år 2021 och ekonomiplan för åren 2021–2023 (pdf). (på finska) skulle alltså resultatet för 2021 och 2022 bli negativt, men troligen positivt 2023.

Om vårdreformen genomförs och social- och hälsovårdstjänsterna överförs till välfärdsområdena påverkar det här 2023.

Inkomstskatten höjs inte

Det föreslås ingen höjning av inkomstskattesatsen nästa år utan kommunalskattesatsen hålls vid 19,25 procent.

Den allmänna fastighetsskattesatsen torde bli 1,00 procent.

År 2021 väntas skatteintäkterna inbringa kommunen 109,5 miljoner euro och statsandelarna beräknas uppgå till 18,3 miljoner euro.

Fortsatta besparingar på olika områden

Redan innan coronapandemin har kommunen beslutat om ett anpassningsprogram för kommunens driftsekonomi.

Målet är att minska kostnaderna och öka inkomsterna så att räkenskapsperiodens resultat är minst +-0 utan markförsäljnings- och arrendeintäkterna senast år 2023.

En blomrabatt vid rondellen med citykaniner i Nickby.
Bildtext Gamla Sockengården i Nickby ska tömmas nästa år.
Bild: Yle/Lone Widestam

De viktigaste förslagen till anpassningsåtgärder är bland annat att:

 • ta i bruk en distansmottagning inom social- och hälsovårdstjänsterna för den arbetsföra befolkningen
 • minska omfattningen av öppen småbarnspedagogik
 • avstå från Sarastias ekonomitjänster och att integrera SibboInfo i bibliotekstjänsterna
 • effektivera hemrehabiliteringen av äldre
 • satsa på förebyggande tjänster för unga
 • minska kostnaderna för gatuunderhållet
 • den så kallade Sibbotimmen slopas i timfördelningen av undervisningen
 • gamla Sockengården, Aravahuset och kommunens depå töms och deras underhåll avslutas

Däremot dras inga skolor in och verksamheten vid Lukkarin koulu flyttar inte till Nickby Hjärta. Undervisningens timresurs skärs heller inte ned.

Investeringarna i infrastrukturen

Kommunens investeringar minskar avsevärt under åren 2021–2023 jämfört med tidigare år, och i stället för att investera i byggnader investerar man nu i att bygga infrastruktur.

Affärsverket Sibbo Vatten genomför ett större antal investeringar 2021–2023 och därför överskrids investeringsbeloppet med 30 miljoner euro år 2021.

Ljus skolbyggnad med klocka på väggen och klätterställning i förgrunden.
Bildtext Jokipuiston koulu i Östanåparken hör till investeringsobjekten för nästa år.
Bild: YLE / Leo Gammals

De viktigaste infrastrukturprojekten är:

 • planeringen och/eller byggandet av infrastrukturen på planområdena Norrängen, Tasträsk, Massby Danielsbacka
 • detaljplaneändringen för Sibbovikens strand

De viktigaste enskilda saneringsobjekten är:

 • Jokipuiston koulu som färdigställs år 2022
 • fas 2 av Cook and Chill-köken som färdigställs år 2021

Den viktigaste återinvesteringen är gymnastiksalen i Nickby Hjärta som blir färdig nästa år.

Kommunstyrelsen behandlar budgeten 2021 och ekonomiplanen 2021–2023 vid sitt budgetseminarium 19.10.

Fullmäktige inleder budgetbehandlingen 16.11.