Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Medling en chans att göra upp utanför domstol: "Här tvingas du se ditt offer i ögonen och svara på varför du gjorde det"

Från 2020
Handskakning.
Bildtext Vid medling hanteras det som skett i konstruktiv anda. Medlingen kan leda till samförstånd men kan också avbrytas vid behov. Om medlingen leder till samförstånd, upprättas ett avtal som binder parterna.
Bild: Yle/Catariina Salo

Medling vid brott och tvister är en kostnadsfri samhällstjänst där frivilliga personer medlar mellan parter och hjälper dem att nå en lösning. Man behandlar de psykiska och materiella skador som brottet orsakat offret. I en medling måste den som begått ett brott se offret i ögonen och sätta sig ner vid samma bord och lyssna, säger Nora Muotio som är ansvarig för medlingsbyrån i Österbotten.

Ett av de viktigaste målen med medling är att förebygga återfall i brott. Medlingen utesluter inte en straffprocess då det är fråga om allvarligare brott.

- De mesta av de brottmål vi medlar i är våldsbrott. Men också till exempel skadegörelse, olaga hot och ärekränkning där minderåriga varit inblandade. Det finns ingen åldersgräns i medling.

Förra året gick dryga 9700 medlingsinitiativ vidare till medling och i en klar majoritet av fallen nådde man en överenskommelse och ett avtal.

Ett medlingsinitiativ kan innehålla fler än ett ärende, som till exempel misshandel och olaga hot i en och samma konflikt.

Alla ärenden kan tas till medling om parterna är med på det och utifall ärendet lämpar sig för medling.

Ett exempel på ett vanligt medlingsärende är en sen natt på stan där två för varandra okända män varit berusade och kommit i slagsmål utan att det uppstått särskilt stora skador.

- Då vill båda ofta komma överens och diskutera och komma till försoning.

nora muotio och ralf lindbäck
Bildtext Nora Muotio är ansvarig för Österbottens medlingsbyrå och Ralf Lindbäck är medlare. De anser båda att medling ger tvistande parter en chans att tala ut i trygg miljö och att medling är effektivt i förebyggandet mot återfall av brott.
Bild: Yle

Svårt med grannar och hundar

Men en del fall kan vara knepigare än andra.

- Enligt min erfarenhet är de svåraste ärendena granntvister och hundärenden.

Att medla i en tvist grannar emellan som kan ha pågått i över tjugo år och där känslorna går djupt och långt tillbaka, är utmanande men inte omöjligt säger Muotio.

Också hundar väcker som sagt starka känslor, det kan handla om att ens hund blivit skadad eller skadat en annan hund eller en person.

- Men även här kan man medla, till exempel kan man komma överens om att betala läkar- eller veterinärräkningar.

Nätkriminalitet är också vanligt förekommande ärenden.

- Någon har till exempel sålt något på en säljtjänst och man har inte fått varan, eller så har någon skrivit något kränkande om en annan på Facebook och så vidare.

Majoriteten av medlingarna slutar med ett avtal, endast i cirka fem till tio procent nås ingen överenskommelse, säger Muotio.

De flesta avtal innehåller både en ursäkt och en försoning.

Man avtalar också ofta om skadestånd i form av pengar eller arbete.

I vissa fall har parterna kommit överens om hur man möter varandra i framtiden, som till exempel som i de ovannämnda hundärendena.

Där kan man komma överens om att då man möter varandra på gatan så går den ena över till andra sidan gatan.

Rättegång trots medling

Brottmålen står för den största delen av medlingen, tvisteärenden endast för cirka fem procent.

Nästan nittio procent av medlingsinitiativen kommer från polisen och cirka fem procent från åklagare.

Om brottet lyder under allmänt åtal betyder det att det är ett allvarligare brott, som exempelvis misshandel. Dessa fall går alltid vidare till åklagare som bedömer om ärendet ska tas till domstol eller om medling är tillräckligt.

Att medla betyder alltså inte att man automatiskt slipper ställas inför domstol.

Målsägandebrott som exempelvis skadegörelse och snatteri kan man komma överens om i medling utan att ärendet går vidare till åklagare.

En kvinna är ute och går med sina två småa terrier-hundar i en park, fotad bakifrån.
Bildtext Hundar och grannfejder är känsliga och svåra ärenden att medla, men inte omöjliga. Man kan till exempel upprätta så kallade beteendeavtal där bägge parterna binder sig till att "bete sig" då man råkar ses.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Sparar pengar och olösta knutar

Medlingsverksamheten leds, styrs och övervakas nationellt av social- och hälsovårdsministeriet. Institutet för hälsa och välfärd THL har ansvaret för ordnandet av medlingen på riksnivå.

Medlingsbyråerna erbjuder i sin tur medlingstjänster.

Medlingen är alltid frivillig och en avgiftsfri tjänst för klienten.

Förra veckan utkom THL:s en sammanställning av statistiken från år 2019 vad beträffar medling i Finland.

Där kan man se att antalet medlingar ökat under senare år i Finland, med en liten minskning förra året.

Samhället sparar mycket på medling. Statistiken visar att en medling med allt inräknat kostar 433 euro i medeltal medan en rättegång kan kosta cirka 4000 till 5000 euro i medeltal.

Staten budgeterar 6,8 miljoner euro årligen för medling.

- Om anslaget var större kunde vi erbjuda fler medlingar och därmed spara in på ytterligare rättegångskostnader, säger Muotio.

Den största förtjänsten enligt Muotio är ändå hos parterna som kan mötas och tala ut om det som hänt.

Återställa och reparera

Ralf Lindbäck är medlare sedan dryga två år tillbaka. Han har en juridisk bakgrund, men det är inget krav för den som vill bli medlare.

Frivilliga personer fungerar som medlare. Medlarna har tystnadsplikt och har för sitt uppdrag som medlare erhållit en specialskolning.

Han medlar ofta i brottmål mellan målsägande och unga förstagångsförbrytare där man kräver skadestånd.

- Fokus är väldigt mycket på att återställa och reparera, säger han.

Lindbäck säger att i en medling får de individuella aspekterna ett större utrymme än under en rättegång.

Det svåraste med att medla är enligt Lindbäck att helt utesluta sina egna förutfattade meningar, att inte dra förhastade slutsatser, utan ha ett öppet sinne och lyssna.

- Vi ska bibehålla säkerheten, respekten och konfidentialiteten från början till slut.

Att möta sin förövare

Medling är frivilligt, det finns alltså initialt en vilja mellan parterna att på ett säkert och tryggt ställe får tala om det som hänt.

Om någondera parten inte vill fortsätta medlingen så får man avbryta och istället mötas i domstolen.

- Medling ger alltså en möjlighet att lösa en konflikt rättvist där man tar i beaktande dom sömnlösa nätterna. Man kan behandla sådant som i normala fall inte kommer fram i en rättegång.

I en medlingssituation kan man också berätta hur det skedda påverkat de närstående eftersom även de kan ha mått dåligt av det som hänt.

Möte
Bildtext Att delta i en medling är alltid frivilligt. Men det har visat sig vara hjälpsamt för både offer och förövare att mötas och tala ut om det som hänt under ordnade och trygga omständigheter.
Bild: Creative Commons / Sculpt, LLC

Att se sitt offer i ögonen

En del kanske har en uppfattning om att den som gjort sig skyldig till brott kommer lättare undan i en medling. Men så är inte fallet, intygar Muotio och Lindbäck.

- Kommer man till ett avtal är det en överenskommelse mellan parterna. Om avtalet inte respekteras går ärendet vidare till rätten, säger Lindbäck.

Muotio påpekar att om ärendet går till rätten kan det hända att den åtalade inte behöver säga någonting, man sitter bara tyst och låter en jurist prata.

I en medling måste du däremot sätta dig vid samma bord som offret, titta hen i ögonen, lyssna och också prata själv.

- Du måste berätta varför du gjort som du gjort, vad som hänt, vilka känslor det väckt. I en medling måste du ta ansvar över det du gjort på ett personligt plan inför den som drabbats, säger Muotio.

Lindbäck säger att parterna äger och har kontroll över processen på ett helt annat sätt i medling än om ärendet tas upp i rätten.

- I rätten får man ett auktoritärt beslut av en domstol som verkställs enligt vissa regler, som kan lämna obeaktat sådant som en part kanske uppfattat som personligen väldigt viktigt.