Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Arbetsmarknaden förändras allt snabbare på grund av coronapandemin visar ny rapport: "Vi kommer inte att återgå till det vi tidigare kallade "normalt" sätt att arbeta"

Från 2020
En robothand som skakar hand med en människohand.
Bildtext Maskiner och algoritmer kommer mer och mer att ta över rutinmässiga uppgifter i arbetet, visar ny rapport.
Bild: imago/Olaf D

Arbetsmarknaden förändras allt snabbare på grund av coronapandemin visar ny rapport

“Distansarbetet är här för att stanna och omskolning måste ske på bred front”

“Framtidens arbetsmarknad är redan här”. Det säger man i World Economic Forums nyaste arbetsmarknadsrapport “The Future of Jobs Report 2020”. Orsaken är coronapandemin, som utan förberedelse har kastat in oss i distansarbete, masspermitteringar och social distansering. Frågan är nu hur vi ska anpassa oss till de här förändringarna för att inte inkomstklyftorna och ojämlikheten ska öka i samhället.

Det sägs att vi just nu lever i den fjärde industriella revolutionen.

De tidigare industriella revolutionerna gav oss bland annat ångmaskinen, elektricitet och personbilar och den nuvarande har hittills öppnat dörrarna för omfattande automatisering av arbetsprocesser, digitalisering och artificiell intelligens.

I varje industriell revolution har gamla arbeten försvunnit och nya kommit till. Vem arbetar mera idag som lykttändare, växeltelefonist eller hålstansare? Idag finns det istället jobb såsom klimatstrateg, youtuber och programmerare.

Men det som oroar forskare i den nya rapporten är att coronapandemin snabbat på automatiseringen av arbetsuppgifter och raderat mångas arbeten, medan antalet nya arbetsplatser inte dykt upp i lika hög grad.

På två månader har coronapandemin raderat fler arbetsplatser i USA än vad Finanskrisen 2008 gjorde på två år

― Utdrag ur rapporten Future of Jobs Report 2020

Under coronapandemin har arbetstagare delats in i tre kategorier:

(1) de som arbetar med “nödvändiga uppgifter”, såsom leveranser, vården, jordbruk, livsmedelsbutiker och medicinsk tillverkning

(2) de som kan arbeta på distans och som troligtvis kommer att få behålla sina jobb

(3) de som blivit permitterade och med stor risk kommer förlora sina jobb i framtiden, såsom personal inom turism- och resebranschen, detaljhandeln och servicearbete.

80 procent av företagsledarna i rapporten vill påskynda digitaliseringen av arbetsprocesser

Hela 80 procent av företagsledare världen över berättar att de nu påskyndar sina planer på att digitalisera arbetsprocesser och införa ny teknik till bolaget till följd av coronapandemin. 50 procent av arbetsgivarna markerar också att det här innebär att fler jobb automatiseras.

Bland annat efterfrågan på arbeten inom datainmatning, redovisning och administrering minskar till följd av den ökade automatiseringen. Det tar istället maskinerna hand om.

År 2025 kommer maskiner och algoritmer stå för lika stor del av arbetet på arbetsmarknaden som människorna. Roller som utnyttjar mänskliga färdigheter kommer att öka i efterfrågan.

― Utdrag ur rapporten Future of Jobs Report 2020

Inom fem år är läget ändå inte alltför oroande. 85 miljoner jobb antas enligt rapporten automatiseras och 97 miljoner jobb antas dyka upp, inom allt från vård- och innehållsskapande arbeten till gröna ekonomijobb och jobb inom produktutveckling

Dessutom dyker det hela tiden upp nya jobbmöjligheter inom den tekniska branschen, med allt från artificiell intelligens till molnbaserad verksamhet.

Bland annat uppgifter som inkluderar rådgivning, beslutsfattande, resonemang, kommunikation och interaktion behövs fortfarande utföras av människor inom olika arbetsområden lyfter rapporten fram.

Vilka åtgärder och förändringar planerar företagen göra på grund av coronapandemin?

Enligt rapporten kommer man bland annat öka på digitaliseringen av arbetsprocesser såsom mera videokonferenser, öka möjligheten att arbeta på distans, öka automationen av arbetsuppgifter, öka den digitala kunskapen, snabba på förändringar och omstruktureringar i organisationen och temporärt eller permanent minska på arbetskraften.

Hur snabbt kan man omskola sin personal?

Skulle du idag kunna arbeta med att programmera nya artificiella intelligenser? Hur länge skulle det ta för dig att lära dig nya uppgifter på ditt arbete om den tekniska utvecklingen kräver det?

Ett stort problem som rapporten lyfter fram är att den här snabba förändringen redan lett till en brist på kunnig personal inom flera specifika arbetsområden. Det här betyder att behovet av omskolning kommer att öka markant under de närmaste åren.

Inom de närmaste fem åren kommer nästan hälften av alla arbetstagare som stannar kvar i sina nuvarande roller behöva omskolas inom många av sina grundläggande färdigheter

― Utdrag ur rapporten Future of Jobs Report 2020

De flesta av arbetsgivarna som intervjuats till rapporten anser att det är värdefullt att sköta om och omskola sin personal. Över 60 procent förväntar sig att en sådan investering ska leda till en avkastning och närmare hälften tror också att de framgångsrikt kan omplacera arbetstagare inom sin egen organisation.

De intervjuade arbetsgivarna säger att de i medeltal ska omskola 70 procent av sin personal fram till 2025.

Recessioner påverkar speciellt ungas löneutveckling negativt och det här kan hålla i sig i upp till tio år efter recessionens slut lyfter rapporten fram. Bland annat söker unga under lågkonjunkturer sig till arbetsuppgifter som inte motsvarar deras utbildningsnivå, vilket gör att lönerna hålls nere även på lång sikt.

Nuvarande coronapandemi har drabbat de unga hårt, då många arbetsplatser som brukar vara de ungas första inkörsport i arbetslivet har permanent eller temporärt minskat sin personalomsättning.

Vad är det då som vi förväntas omskola oss och fördjupa våra kunskaper i?

Enligt rapporten är det grundläggande färdigheter såsom kritiskt tänkande, problemlösning och möjligheten att analysera alltid högt upp i omskolningsprioriteringar.

Dessutom behöver vi öka vårt tekniska kunnande i alla områden.

Det här årets coronapandemi har däremot också ökat efterfrågan på fördjupade kunskaper i flexibilitet, stresstolerans och självhantering av lärande (“Self-management” på engelska). Dessutom har pandemin lett till att många självmant sökt ny kunskap via onlinemöjligheter och att även arbetsgivare erbjudit onlinealternativ åt sina anställda.

Men situationen är brådskande anser man i rapporten, eftersom riskerna är stora ifall man inte globalt satsar på omskolning.

Om vi missar den här möjligheten kommer vi att möta förlorade generationer av vuxna och ungdomar som kommer att växa upp i en ojämlik och oenig värld med förlorad potential

― Utdrag ur rapporten Future of Jobs Report 2020

2025 är analytiskt tänkande, kreativitet och flexibilitet bland de bästa färdigheter som behövs i arbetet.

De mest konkurrenskraftiga företagen kommer att vara de som väljer att omskola och fortbilda sin nuvarande personal, säger man i rapporten.

Distansarbete är här för att stanna

Många arbetare har gått över till distansarbete på grund av coronapandemin, men det är inte möjligt för alla.

De flesta arbetstagare globalt kan fortfarande inte arbeta på distans. För höginkomstländer är siffran 60 procent, för låginkomstländer stiger siffran upp till 90 procent.

Arbetsgivarna är ändå beredda på en förändring. Av de som tillfrågats till rapporten uppger 84 procent att de kommer expandera möjligheten till distansarbete.

De här arbetsgivarna tror att 44 procent av personalen kommer att kunna arbeta på distans inom en nära framtid.

Det verkar allt mer troligt att förändringar i arbetslivet orsakat av pandemin kommer att leda till helt nya sätt att arbeta. Under andra halvan av 2020 kommer vi inte att återgå till det “normala” sättet att arbeta utan till det “nya normala”

― Utdrag ur rapporten Future of Jobs Report 2020

Nästan 80 procent av arbetsgivarna antar ändå att ökad mängd distansarbete kommer att leda till en viss negativ inverkan på arbetstagarnas produktivitet.

Enligt rapporten tyder det här på att företag har svårt att anpassa sig till den snabba övergång som coronapandemin kom med.

Men också arbetstagarna har rapporterat om utmaningar. Många upplever en förändring i deras välmående på grund av svårigheterna att snabbt anpassa sig till nya förändringar i arbetet.

För att förhindra det här kommer åtminstone en tredjedel av alla arbetsgivare vidta åtgärder för att stärka känslan av gemenskap och tillhörighet bland sina anställda.

Rapporten lyfter också fram behovet av sociala skyddsnät, speciellt i denna rådande lågkonjunktur. Politiker världen över har trots det haft svårt att införa det här, dels på grund av distributionsproblem från staterna och dels med oro över hur deltagandet på arbetsmarknaden skulle se ut på lång sikt.

Utgående från de omfattande effekterna av pandemin så anser man i rapporten ändå att frågan inte längre handlar om ifall man ska införa sociala skyddsnät, utan hur man ska göra det - och det fort.

Idag jordbrukare - imorgon ingenjör?

Future of Jobs Report 2020 lyfter också fram forskning som visar att ett växande antal människor gör helomvändningar i sin karriär idag.

Frågan är hur stora omställningar en människa klarar av i ett arbetsliv. Rapporten lyfter fram att ojämlikheten sannolikt kommer att förvärras till följd av pandemin och lågkonjunkturen i världsekonomin och de individer som drabbas hårdast är också sannolikt de som redan är mest missgynnade i samhället, bland annat individer med låg utbildning.

Under den första vågen av coronapandemin har bland annat kvinnor, unga arbetstagare och arbetare med lägre löner drabbats extra hårt, lyfter rapporten fram.

För att motarbeta den här utvecklingen måste företag och regeringar samarbeta med att omskola arbetstagare till arbeten som efterfrågas idag.

Det kommande decenniet kommer att kräva ett målmedvetet ledarskap för att nå en framtid av arbete som uppfyller mänsklig potential och skapar ett brett delat välstånd

― Utdrag ur rapporten Future of Jobs Report 2020

Vart försvann debatten om fortbildning i vårt samhälle?

Forskarna Mika Helander, akademilektor i sociologi vid Åbo Akademi och lektor i nationalekonomi Staffan Ringbom vid Svenska handelshögskolan bjöds in att läsa rapporten och kommentera den.

De lyfter bland annat upp hur Finlands befolkning fick fortbildning i stor skala på 90-talet under “laman”, men att vi än så länge inte ser samma satsning under pågående kris.

Dessutom funderar de över distansarbetets framfart i Finland och det här med att acceptera arbetsmarknadens förändring och göra det bästa av den istället för att kämpa emot den.

Men borde vi införa medborgarlön om fler och fler arbetsuppgifter automatiseras?

Lyssna på deras tankar i de här tre inslagen.

Arbetsmarknaden förändras allt snabbare del 1: Coronakrisens effekter på samhället

9:08

Arbetsmarknaden förändras allt snabbare del 2: Distansarbete

7:15

Arbetsmarknaden förändras allt snabbare del 3: Omskolning och fortbildning

7:50
robotansikten på en skärm
Bildtext Det är ingen skam att bli arbetslös i dagens samhälle, säger Staffan Rinbom. Arbeten kommer att automatiseras och då är det bara att fundera på vad man skulle vilja göra istället.

Diskussion om artikeln