Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Vad är kognitiv terapi, psykodynamisk psykoterapi eller gruppterapi? Har du svårt att hitta rätt i terapidjungeln?

Från 2020
En kvinna håller händerna för ögonen.
Bild: Mostphotos / Federico Marsicano

Om du just nu mår psykiskt dåligt är det inget du behöver skämmas över. Därför kan man fråga sig varför det fortfarande är tabu att öppet prata om det. Här får du råd om vart du kan vända dig när ditt psyke kollapsar.

Om du mår psykiskt dåligt blir du ofta rekommenderad terapi. Men det finns olika sorters terapi och det är inte alltid så lätt att skilja den ena från den andra.

Det allra första steget är att kontakta din egen hälsostation därifrån du sedan förhoppningsvis får en remiss vidare. Vägen till att få terapi är lång och snårig men värd att vandra.

Så här söker du psykoterapi

Du kan söka dig till privat psykoterapi genom att boka tid direkt hos psykoterapeuten eller också kan du få psykoterapi genom FPA. FPA:s rehabiliterande psykoterapi kan du få enligt prövning. Du behöver en remiss från en enhet inom hälso- och sjukvården.

Du söker i båda fallen själv efter en terapeut. Vem som helst kan gå i privat psykoterapi, men då måste man betala kostnaderna för terapin helt själv.

För att få psykoterapi via FPA krävs alltid ett utlåtande av en psykiater. Utlåtandet ska innehålla en omfattande rehabiliteringsplan och en utredning av varför psykoterapi är en nödvändig del i just din rehabiliteringsplan.

Vad är psykoterapi?

Generellt kan man säga att psykoterapi är en behandlingsform för psykisk ohälsa eller upplevda svårigheter som har med känslor, tankar eller beteenden att göra.

Psykoterapi bygger på en samarbetsrelation mellan terapeuten och den som behandlas. Utifrån en noggrann bedömning kommer man överens om mål och fokus för behandlingen och om hur ofta och hur länge man ska träffas.

Mies nojatuolissa.
Bildtext Psykoterapi bygger på en samarbetsrelation mellan terapeuten och den som behandlas.
Bild: Unsplash

Det finns många olika inriktningar och metoder inom psykoterapin. Variationerna beror bland annat på att de utgår från olika grundmodeller och antaganden om människans normala utveckling och om hur störningar och avvikelser uppkommer, hålls vid liv och behandlas.

Individualterapi är den vanligaste formen av psykoterapi och den riktar sig till såväl vuxna som mot barn och ungdomar. Dessutom finns gruppterapi liksom par- och familjeterapi.

Vilka är skillnaderna mellan olika terapiinriktningar?

Det finns inga vattentäta skott mellan de olika synsätten utan det handlar ofta om var man lägger tonvikten i förståelsen av klientens problem. De olika terapiformerna sätter fokus på olika saker: beteendeförändringar, känslouttryck och inre processer eller om tankar och föreställningar (kognitioner).

Psykodynamisk psykoterapi

Den här terapiformen bygger på en nära och tillräckligt lång vårdrelation. Den gör det möjligt att återuppleva och bearbeta sådana skeden av uppväxten och utvecklingen som inte har gått bra. Fokus för arbetet ligger på nuet. Din terapeut hjälper dig att försöka skapa klarhet i och förstå de föreställningar och känslor som anknyter till nuvarande problem med hjälp av den tidigare historien och minnen. Du träffar i allmänhet din terapeut två gånger i veckan. Terapin varar vanligvis i 2-4 år.

Kognitiv psykoterapi

I den här terapin undersöker du tillsammans med din terapeut tänkesätt som påverkar ditt välbefinnande på ett negativt sätt. Ni går också igenom problematiska upplevelser, känslor och handlingssätt. Inom kognitiv psykoterapi fokuserar man, förutom på att identifiera och förändra tankevanorna, på att hitta problemlösnings- och överlevnadstekniker för svåra situationer.

Arbetet är ofta praktiskt orienterat, och nya handlingssätt prövas ofta mellan sessionerna. Kognitiv psykoterapi kan vara kortvarig (10–20 gånger) eller pågå längre. Besöksintervallen är vanligtvis en gång i veckan.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Är en målinriktad, systematisk och klientcentrerad terapi, där du tillsammans med terapeuten granskar sådant beteende som du upplever som problematiskt. Inom kognitiv beteendeterapi anses beteendet omfatta funktioner på tanke-, känslo- och beteendenivå.

Behandlingen fokuserar också på problem i nutid och faktorer som upprätthåller problemen. Skillnaden mellan kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi är grovt sett att kognitiv beteendeterapi fäster lika stor vikt vid känslor och beteende som vid felaktiga tänkesätt och att kognitiv beteendeterapi utnyttjar principerna för inlärningspsykologi som bakgrundsteori.

Två personer sitter mittemot varann.
Bildtext De olika terapiformerna närmar sig problem på lite olika sätt.
Bild: Unsplash

Avsikten med behandlingen är att du ska lära dig nya metoder för självkontroll och att med hjälp av hemuppgifter öva dig på dem också mellan terapisessionerna. Du får alltså hemuppgifter. Längden på behandlingen varierar beroende på vilket problem som ska behandlas.

Dynamisk korttidsterapi

Det här är en inriktning där man fokuserar på det mest akuta problemet. Du träffar din terapeut en gång i veckan. Sammanlagt cirka tjugo gånger. Metoden passar bäst för människor vars problem kan avgränsas till en överkomlig helhet. Behandlingsformen innehåller ofta en kort psykologisk utredning.

Interpersonell psykoterapi

I den här formen av terapi granskar man den nuvarande situationen och hur man kan förändra nära relationer. Du kommer gemensamt med terapeuten överens om vilket problemområde som ska behandlas. Behandlingen omfattar 12–16 besök, och träffarna äger rum en gång i veckan.

Gruppsykoterapi

Det här är en behandlingsform där målet är att förenhetliga personligheten. Gruppsykoterapi kan, liksom individuell psykoterapi, användas för att utforska interna konflikter samt för att få grepp om och korrigera störningar i interaktionen. Vid gruppsykoterapi deltar vanligtvis 7–8 personer. Gruppen träffas en och en halv timme en gång i veckan. Gruppterapi passar de flesta. Den totala längden på behandlingen är vanligtvis 2–3 år.

Familjeterapi

Familjeterapi är ett sätt att utforska, förstå och behandla störningar i familjens interna interaktion och hos de enskilda familjemedlemmarna och ta fasta på det lidande som de här störningarna orsakar. De teoretiska utgångspunkterna för terapin finns i psykodynamisk teori, kognitiv teori, gruppterapi, psykoterapi vid psykoser, psykoterapi för barn och i synnerhet i systemcentrerad familjeforskning.

Det kan förekomma stora variationer i behandlingens längd, i hur ofta du träffar terapeuten. Familjeterapi används både som självständig psykoterapi och som stödbehandling vid andra former av psykoterapi. Det innebär att den också kan vara en integrerad del av patientens övriga behandlingsprocess och användas under perioder av olika längd i flera skeden av behandlingen.

Psykoterapi
Bildtext I terapin arbetar du med en terapeut som vanligtvis är en psykoterapeut.
Bild: Yle/Sara Ekstrand

Vad är en psykoterapeut?

En psykoterapeut är en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Titeln får endast användas av en person som har beviljats tillstånd för det här av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, som inkluderar före detta Rättsskyddscentralen för hälsovården TEO).

För att bli psykoterapeut krävs en lämplig grundutbildning (till exempel psykolog, psykiater, specialsjukskötare, socialarbetare), tillräcklig arbetserfarenhet och specialiseringsutbildning som uppfyller de kriterier som närmare har fastställts. Titeln terapeut kan ändå användas av vem som helst, så det lönar sig att ta reda på om det är fråga om en legitimerad psykoterapeut.

Tyvärr har det visat sig att det är lättare sagt än gjort att få terapi på svenska i Finland.

Här kan du se programmet Spotlight som tar upp problemen med bristen på svenskspråkiga terapeuter i Finland.

Sjuk brist på psykoterapi - Spela upp på Arenan

Här kan du läsa mer om hur en psykos kan uppstå och vad det finns för olika typer av psykoser.

Diskussion om artikeln