Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hamnstyrelsens ordförande: De anställdas jävsfråga blir knepig då Hangö hamn är ett aktiebolag som ägs av staden

Från 2020
Flygbild av Hangö hamn.
Bildtext Hangö hamn är en stor arbetsgivare i Hangö. Men själva hamnbolaget har en liten personalstyrka.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Reglerna för när en anställd vid aktiebolaget Hangö hamn borde jäva sig skulle må bra av att förtydligas. Det säger hamnbolagets styrelseordförande Johan Wikström (SFP).

Hangö hamn utreder för tillfället om bolagets tekniska chef har agerat så att det har uppstått en intressekonflikt.

Den tekniska chefen Björn Peltonen har som privatperson sålt konsulttjänster åt samma företag som han i egenskap av teknisk chef för hamnen köpt tjänster av.

Hamnbolagets revisorer har därför rekommenderat en specialrevision för att säkerställa att den tekniska chefen inte har missbrukat sin ställning.

Hamnbolaget är en del av kommunkoncernen, men som ett enskilt aktiebolag, och det gör gränsdragningen lite komplicerad

Hangö hamn är ett aktiebolag som inte direkt står under kommunallagen och förvaltningslagen. Samtidigt ägs bolaget till hundra procent av Hangö stad och är en del av kommunkoncernen.

Det här gör att jävsfrågan för de anställda blir knepig, säger hamnstyrelsens ordförande Johan Wikström.

- Jag skulle betona vikten av försiktighet, så att man inte agerar på ett sätt så att intressen står i strid med varandra.

På vilket sätt påverkar kommunallagen och förvaltningslagen de anställdas agerande vid Hangö hamn?

- Det är det som är utmaningen, de gör det inte direkt. Men trots det ska man komma ihåg att hamnbolaget är en del av kommunkoncernen, koncernen Hangö stad, men då som ett enskilt aktiebolag och det gör gränsdragningen lite komplicerad.

Vem avgör var gränsen går?

- När man har omständigheterna i ett enskilt fall klara för sig så blir det en bedömningsfråga. Finns det eventuella motstridiga intressen som gör att någon, inom citationstecken, behöver jäva sig? Den bedömningen är det i sista hand vd:n som gör.

Hur klara regler finns det om den saken inom hamnbolaget?

- Reglerna behöver säkert förtydligas till den delen.

Tillstånd till bisyssla ges från fall till fall

Aktiebolaget Hangö hamn har en egen organisation som ansvarar för hur bolaget och dess anställda ska agera.

Inom kommunkoncernen Hangö stad är det hamnens styrelse som bär ansvaret för den interna kontrollen i hamnbolaget.

Hangö hamn blev ett aktiebolag år 2014. Så länge hamnen var ett affärsverk var det stadsstyrelsen som gav tillstånd åt en hamnanställd av bedriva bisyssla. Nu är det hamnens vd som ger lov till det.

Björn Peltonen har hela tiden haft lov att syssla med egen företagsverksamhet på sidan om sin anställning som teknisk chef.

- Tillstånd ges på basis av varje enskilt fall; vilken verksamhet det handlar om och vilken omfattning, säger Johan Wikström.

Då man ansöker om tillstånd att bedriva bisyssla sker det på ett ganska allmänt plan utgående från den verksamhet man bedriver, fortsätter han.

- Men i det fall som det kunde uppstå intressekonflikter och liknande så är det bra att specificera det på ett casebasis, så att det är okej ur arbetsgivarens perspektiv.

Är det okej att sälja tjänster till samma företag som man köper tjänster av för bolagets del?

- Man måste vara väldigt försiktig och transparensen är väldigt viktig då man själv har kontakter till samma aktör i flera olika roller.

Vilket ansvar har den enskilda arbetstagaren och vilket ansvar har vd:n för att kontrollera att allt går rätt till?

- På ett allmänt plan är det klart att ansvaret ligger på den enskilda arbetstagaren att meddela om saken. Om det uppdagas missförhållanden så är det på vd:ns ansvar och styrelsens ansvar att utreda saken beroende på situationen som föreligger.

Johan Wikström vill inte kommentera det specifika fallet som gäller Björn Peltonens agerande, utan uttalar sig enbart på ett allmänt plan.

Liten personal ger litet svängrum

Jouko Kavander (SDP) är ordförande för Hangö stadsfullmäktige och sitter också med i koncernledningen.

Han tycker att det är bra att det görs en grundlig undersökning ifall det har uppstått en intressekonflikt eller inte i och med Björn Peltonens agerande.

- Jag är personligen av den åsikten att han är en väldigt ansvarsfull person och jag tror inte att här har skett något fel. Men saken måste undersökas så att han får ro och hamnens styrelse och vd har förtroende. Om undersökningen visar något annat måste jag ändra åsikt, säger Kavander.

Det faktum att Hangö hamns personal är så pass liten medför utmaningar, fortsätter han.

- Vi har bara en teknisk chef. Om hamnen skulle vara stor med mycket personal som övervakar, så skulle det vara lätt att byta övervakare. Men vi har bara en i hamnen som har den yrkeskunskapen som behövs. Det utvecklar också Peltonens yrkeskunskaper när han gör sidoarbete.