Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Det ter sig mycket förvirrande" - är Kårkulla getingboet som ingen vill sticka ner handen i?

Från 2020
Uppdaterad 11.12.2020 10:49.
Ensam person i rullstol vid havet.
Bildtext Kårkulla samkommun erbjuder svenskspråkiga vårdtjänster i hela svenskfinland, förutom på Åland.
Bild: Mostphotos: franco volpato

Kårkulla samkommun verkar vara ett vibrerande bålgetingbo som få vill sticka ner sina händer i just nu. Missnöjet har pyrt en längre tid och då Kårkullas samkommundirektör gav en varning åt en anställd i somras satte det bollar i rullning.

Sedan sex av elva styrelsemedlemmar lämnat in en misstroendemotion mot samkommunsdirektören, det vill säga organisationens högsta chef, är hon sjukskriven.

Samma grupp ur styrelsen har nu också kontaktat alla 33 medlemskommuner med en skrivelse där man hoppas på kommunernas stöd i gruppens ”strävan att återuppbygga förtroendet” för Kårkulla samkommun.

Vad är Kårkulla samkommun?

I skrivelsen påtalas bland annat brister inom IT-säkerhet, kommunikation, samarbete och inkorrekt bemötande av underordnade.

Kjell Grönqvist (SDP) från Sibbo är en av dem som undertecknade skrivelsen och anser att det var det enda rätta.

- Det skulle aldrig ha nått kommunerna om vi inte hade skickat iväg det. Enligt stadgarna framgår det tydligt att styrelsens uppgift är att ha kontakt med kommunerna och politikerna och då måste vi ju ha det, säger han.

Kjell Grönqvist
Bildtext Kjell Grönqvist anser att man gjort det man behövde för att medlemskommunerna skulle få informationen.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Enligt Grönqvist var det nödvändigt att skicka skrivelsen utan hela styrelsens godkännande för att få kommunerna uppmärksamma på hurdant läget är. Han tycker att kommunerna som delägare borde vara intresserade och vara i kontakt med samkommunen.

- Vi vet att om vi skulle ha lyft frågan med alla i styrelsen så hade saken inte gått framåt för att de andra arbetar emot oss. Vi måste styra verksamheten så att Kårkulla kan blicka framåt, men går man bakom ryggen på en del av oss så är det svårt att styra, säger Grönqvist.

Också personalen riktar hård kritik mot organisationen

Samtidigt har nu också Kårkullas personal, bland annat enhetschefer och personal från centraladministrationen, undertecknat en egen skrivelse där man vill uppmärksamma fullmäktige på brister i samkommunen.

Enligt kritiken råder det i Kårkulla en organisationskultur som ofta hindrar en öppen och ömsesidig kommunikation. Man skriver också att ledningen sällan tillåter personalen vara kritisk eller uppmärksamma brister i organisationen.

Personalens utvecklingsförslag noteras enligt skrivelsen sällan och man har erfarit att personer i ledningen har underlåtit att framföra nödvändig information om brister och förändringsprocesser till styrelsen trots personalens bud och påpekanden.

- Vi ser nu att det inte bara är några i styrelsen som ser brister i ledningen. Jag visste att det fanns missnöje bland personalen, men att det var så här omfattande och så här många visste jag faktiskt inte, säger Kjell Grönqvist.

"Mycket förvirrande"

De tvister som råder mellan beslutsfattarna inom Kårkulla har lett till att dess styrelse är splittrad. Skrivelsen som de sex styrelseledamöterna skickade till medlemskommunerna har fått Kårkullas styrelseordförande, Anna Lena Karlsson-Finne, att reagera.

I ett eget brev har hon därför bett att kommunerna inte ska notera skrivelsen, eftersom "avsändarna handlar i egenskap av privatpersoner, inte som representanter för Kårkulla samkommun".

- Det hela ter sig mycket förvirrande. Förvaltningsmässigt är det inte korrekt att en del av styrelsemedlemmarna skickar en egen skrivelse i styrelsens namn. Men som privatpersoner har de all rätt att göra det, säger Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist
Bildtext Ragnar Lundqvist tror att Kårkulla kommer att kunna lösa de interna problemen tillräckligt snabbt, vilket behövs med tanke på den stundande vårdreformen.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Raseborg köper tjänster av Kårkulla och de har inte varit särskilt nöjda med samarbetet.

- Från stadsstyrelsen sida har vi åtminstone två gånger uttryckt en önskan om förbättringar i Kårkullas verksamhet. Det har handlat om kostnadsökningar, värderingssätt och ekonomiska överskott som Kårkulla inte återbetalat till samkommunsägarna, säger Lundqvist.

Enligt kommunallagen ska även samkommuner göra en budget och ekonomiplan.

- Bland annat fick vi ingen ekonomiplan innan vi påpekat det. När coronaepidemin började fattade Kårkulla beslut som man inte meddelade om till staden. Det innebar att vi hastigt måste göra arrangemang för att kunna sköta Kårkullas klienter. Så kommunikationen och transparensen har varit rätt så dålig, summerar Lundqvist.

Borde kunna lösas internt

När Yle Åboland når Pargas stadsdirektör, Patrik Nygrén, har han inte fått skrivelserna men tycker att situationen verkar märklig.

- Att Kårkullas styrelseordförande måste skicka ett eget brev som dementerar brevet som en majoritet av styrelsen undertecknat ger ett intryck av att det inte fungerar som det ska, säger Nygrén.

Enligt honom handlar tvisterna om interna problem som borde kunna lösas inom organisationen.

Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén
Bildtext Patrik Nygrén anser att en organisation i Kårkullas storlek bör klara av att utreda situationen internt.
Bild: Yle/Daniel Korpela

- Det är inte meningen att ägarkommunerna ska ha en detaljerad åsikt gällande operativa frågor. Det här är i första hand en organisationsfråga. Det leder inte situationen framåt att enskilda styrelsemedlemmar riktar sig till ägarkommunerna, säger han.

Samtidigt vill han poängtera att han inte förringar problemen, men att Kårkulla samkommun måste kunna lösa problemen utan delägarkommunernas inblandning.

Kårkullas fullmäktige ska under sitt nästa möte, den 16 december, behandla en motion där man frågar sig om ett tillfälligt utskott borde utreda om fullmäktige har förtroende för styrelsen.

Diskussion om artikeln