Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Najs eller bajs - fortfarande olika åsikter om vem som får tömma din slambrunn i Öst- och Västnyland

Från 2020
Uppdaterad 11.12.2020 12:01.
Avloppslangar på slamtransportbil.
Bildtext Hur tömmer du din slambrunn? Och gör du det lagligt? Slam får inte spridas var som helst, utan allting måste gå enligt lagens paragrafer. Nylands avfallsnämnd har svårt att enas om vem som ska ha ansvaret för slamtransporterna.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Lagens krav uppfylls inte med nuvarande system för slamtransporter inom Nylands avfallsnämnds område. Därför kom frågan på nytt upp i nämnden på torsdagen, men ärendet bordlades.

Säg ordet “slamtransporter” i Borgå eller Raseborg och tankarna går lätt till en mångårig tvist, som gått ända från avfallsnämnderna i Öst- och Västnyland till domstol och tillbaka.

Frågan har varit om din hemkommun i fortsättningen ska få bestämma vem som tömmer din bajsbrunn. Eller om du som fastighetsinnehavare får fortsätta bestämma det alldeles själv.

Ingen uppdelning i öst och väst

Ärendet behandlades på nytt i Nylands avfallsnämnd i går (10.12). Enligt beslutsförslaget skulle nämnden gå in för att ändra på nuvarande system.

Förslaget var alltså att kommunerna tar över ansvaret för slamtransporterna. I praktiken skulle det betyda att bolaget Rosk'n Roll för sina medlemskommuners del gör upphandlingarna.

Bolaget väljer vilken eller vilka företag som får tömma slambrunnar på kommunernas område.

Elin Andersson
Bildtext Elin Andersson (SFP) hoppas att Nylands avfallsnämnd fattar ett beslut i början av nästa år (arkivbild).
Bild: Milena Hackman / Yle

Med rösterna 8-4 beslöt nämnden ändå att bordlägga ärendet, efter ett förslag av Sibbos representant Matti Kalvia (SDP).

Frågan har inte delat Öst- och Västnyland, utan är en åsiktsfråga. Det säger nämndens ordförande Elin Andersson (SFP) från Borgå.

Hon hörde till de fyra som var emot bordläggningen och anmälde avvikande mening till protokollet.

Vill vänta på nya lagen

Orsaken till bordläggningen är att nämnden vill att den nya avfallslagen hinner behandlas i riksdagen innan beslut i frågan fattas.

Enligt Andersson har nämnden ändå från ministeriet fått uppgifter om att bestämmelserna om slamtransporter inte kommer att ändras i den uppdaterade lagstiftningen.

- Nämnden ville ändå vänta, och personligen tycker jag att det här var en bra kompromiss. Vi kan ta saken till ny behandling på nästa års sida.

För tillfället är läget komplicerat. Enligt beredningen av ärendet så uppfylls inte lagens krav på Nylands avfallsnämnds område.

"Vi kan inte garantera miljöskyddet"

Problemet är att avfallshanteringsmyndigheten enligt lagen måste upprätthålla ett register över avfallstransporterna. Men det är svårt för kommunerna att få uppgifter om slamtransporterna av företagarna.

- Det är komplicerat, eftersom det innebär en stor informationsbrist och vi kan inte garantera miljöskyddet. Nämndens uppgift är att se till att lagens krav följs, säger Elin Andersson.

Brunnar i glesbygden i Ingå.
Bildtext Åsikterna om vem som ska ansvara för att tömma slambrunnar är delade inom nämnden. Vissa ledamöter ser fördelar med nuvarande system, medan andra förespråkar en kommunal lösning.
Bild: Yle/Marica Hildén

Ni verkar ha väldigt svårt att enas. Hur länge tar det innan ni får ett beslut?

- Jag hoppas vi kan enas på följande möte på nästa års sida. Det kommunala systemet skulle innebära att man inte själv får välja vem som tömmer slambrunnen, men fördelen är att priset är samma för alla kommuninvånare.

Andersson konstaterar att det kan betyda en prishöjning eller prissänkning, beroende på vem kunden anlitat tidigare.

- En del skulle förstås gärna fortsätta med den slamtransportföretagare de är vana med, men förhoppningsvis kan deras nuvarande entreprenörer fortsätta också efter en upphandling.

En del anser att småföretagarna inte kommer att ha en chans i en upphandling anordnad av kommunen, och att mindre transportföretag får sätta lapp på luckan. Hur ser du på det?

- Upphandlingen skulle enligt nuvarande uppgifter skötas i delar, vilket också innebär att mindre slamtransportföretagare har bra möjligheter att delta.

Det är komplicerat, eftersom det innebär en stor informationsbrist och vi kan inte garantera miljöskyddet

― Elin Andersson, SFP, Nylands avfallsnämnds ordförande

Vad händer om nämnden aldrig enas i den här frågan?

- Förstås måste vi fatta ett beslut, men beslutet kan alltid överklagas till förvaltningsdomstolen som sedan får avgöra om beslutet är korrekt eller inte.

Hur många gånger kan domstolen skicka tillbaka frågan till ny behandling innan något måste hända?

- Det är en komplicerad juridisk fråga. Förstås kan de skicka tillbaka frågan flera gånger, och också uppmana nämnden att fatta ett beslut, konstaterar Andersson.

En man i arbetskläder arbetar vid en slambil.
Bildtext Nuvarande slamföretagare måste ha en chans om tjänsterna upphandlas, säger Matti Kalvia (SDP) som representerar Sibbo i Nylands avfallsnämnd (illustrerande arkivbild).
Bild: Anne Savin / Yle

Matti Kalvia, SDP, hoppas också på ett beslut i början av nästa år, efter att det är klart hur lagen behandlats i riksdagen.

Kalvia är emot en övergång till det nya kommunbaserade systemet, eftersom han anser att nuvarande småföretagare måste ha en chans att fortsätta köra.

- Det får inte bli ett system med ett storföretag som tränger undan de lokala småföretagarna. Och om vi övergår till ett kommunalt system vill jag att Rosk’n Roll kommer emot så mycket att systemet påminner om det system vi har i dag.

"Kunden ska få välja när brunnen töms"

Matti Kalvia anser att upphandlingen i så fall borde göras kommunvis, så att de småföretagare som finns på området har chansen att fortsätta.

Det får inte bli ett system med ett storföretag som tränger undan de lokala småföretagarna

― Matti Kalvia, SDP, medlem i Nylands avfallsnämnd

De har också specialkunskap om området, och vet till exempel under vilken tid på året byvägar håller för tunga fordon.

Kalvia anser att det inte ska vara så att Rosk’n Roll bestämmer när tömningarna sker på ett visst område. Som kund vill man inte betala för att en halvtom slambrunn töms.

- Sedan spelar det ingen roll om kunden ringer till Rosk’n Roll eller direkt till företagaren för att beställa transporten, så länge det är möjligt att anlita också småföretagare.

Kalvia anser att det är viktigt med ett fungerande register över företagarna så att man kan se till att lagen följs.

- Kommunerna måste veta var slambrunnarna finns och hur de töms. Jag förundrar mig över att kommunerna inte har ordning på det här.

Artikeln uppdaterad 11.12.2020 kl. 12.01. Kommentarer av Matti Kalvia lades till.

Sex frågor om slamtransporterna

VAD?

Frågan har varit om din hemkommun i fortsättningen ska få bestämma vem som tömmer din bajsbrunn. Eller om du som fastighetsinnehavare får fortsätta bestämma det alldeles själv.

VEM?

Ärendet behandlades på torsdagen i Nylands avfallsnämnd, som bildades då Borgå regionala avfallsnämnd och Västra Nylands avfallsnämnd fusionerades 1.1.2019.

Du berörs av besluten i Nylands avfallsnämnd om du bor i Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola, Borgnäs, Raseborg, Lojo, Sjundeå, Vichtis, Ingå, Högfors eller Hangö. Nylands avfallsnämnd ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna.

VARFÖR?

Allting har att göra med de krav som gällande lagstiftning ställer på hur slamtransporterna ska skötas.

Den nuvarande avfallslagen trädde i kraft 2012, och kommunerna inom Nylands avfallsnämnd skulle inom ett år efter det fatta beslut om hur man i fortsättningen ordnar slamtransporterna.

För Nylands avfallsnämnds område finns fortfarande inga laga kraft vunna beslut. Slamtransporterna har behandlats flera gånger i de tidigare regionala avfallsnämnderna samt även i Nylands avfallsnämnd.

Besluten har överklagats och Helsingfors förvaltningsdomstol och Högsta förvaltningsdomstolen har skickat tillbaka ärendet för ny behandling. Därför ska Nylands avfallsnämnd fatta ett beslut i ärendet.

Nylands avfallsnämnd behandlade ärendet i maj 2019. Då var förslaget att man går över till ett system där kommunerna ansvarar för transporterna. Med rösterna 7-5 beslöt nämnden att fortsätta med nuvarande system att fastighetsinnehavaren får välja företagare.

Helsingfors förvaltningsdomstol har den 12 juni 2020 upphävt Nylands avfallsnämnds beslut och remitterat ärendet för ny behandling. Domstolen konstaterar att nämndens beslut från maj 2019 inte bevisar att villkoren i avfallslagen uppfylls.

Nylands avfallsnämnd behandlade ärendet den 10 december 2020, men det bordlades efter omröstning för Matti Kalvias (SDP) förslag mot beredningens med 8 mot 4.

HUR?

Enligt gällande avfallslag borde kommunerna i första hand ansvara för och ordna slamtransporterna. I praktiken skulle det betyda att avfallsbolaget Rosk'n Roll för medlemskommunernas del gör upphandlingarna och väljer vilken eller vilka företag som får tömma slambrunnar på kommunernas område.

Det är också möjligt att fortsätta med systemet att fastighetsinnehavaren väljer den företagare hen vill anlita själv. Men då måste vissa strikta krav i avfallslagen uppfyllas.

Enligt avfallsinspektören som berett ärendet uppfylls inte de kraven på Nylands avfallsnämnds område.

Problemet är att avfallshanteringsmyndigheten enligt lagen måste upprätthålla ett register över avfallstransporterna. Men det är svårt för kommunerna att få uppgifter om slamtransporterna av företagarna.

Det finns 47 slamtransportföretagare som kommunerna känner till i området, varav 13 har meddelat uppgifter om sina slamtransporter inom utsatt tid. Efter uppmaning har ytterligare 15 företagare inlämnat något slag av uppgifter.

Registret behövs för att myndigheterna ska kunna övervaka att slambehållarna töms regelbundet enligt lagen och att slammet levereras till korrekt behandling. På det sättet förebyggs risker för miljö och hälsa som kan uppstå om slammet behandlas eller töms på fel plats.

Avfallshanteringsmyndigheten har en lista över fastigheter som saknar kommunalt avlopp. För en betydande del av dessa fastigheter saknas uppgifter om slamtömningarna helt, och man vet inte hur dessa fastigheters avloppsslam hanteras.

VILKA?

Vilka för- och nackdelar finns det med det nuvarande systemet att fastighetsinnehavaren själv ansvarar för slamtransporterna och väljer företagare?

fördelar:
- fastighetsinnehavaren kan själv välja vem hen anlitar och när, till exempel gynna en ortsbo som erbjuder sådan service
- fastighetsinnehavaren kan välja vilket pris hen är villig att betala för tjänsten

nackdelar:
- risken finns att företagare arbetar svart
- slammet dumpas ibland på ställen där det inte får spridas
- myndigheterna har svårare att övervaka att allting går rätt till om de inte får uppgifter av transportföretagen

NÄR?

Målet i beredningen är att Nylands avfallsnämnd går över till systemet med kommunalt anordnad slamtransport tidigast den 1 maj 2024 och senast den 1 september 2026. En övergångsperiod behövs enligt lagen för att alla upphandlingar ska hinna göras och för att företagarna ska hinna anpassa sig till reglerna.