Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Varifrån kommer Ingåbornas dricksvatten och vem renar det i framtiden? Kommunen står inför stora beslut och miljoninvesteringar

Från 2021
Människa fyller vattenglas under kranen
Bildtext Vi tar vattnet för givet. Men det krävs mycket arbete och pengar för ett vatten- och avloppsnät som fungerar i tid och otid. Behovet av vatten väntas öka i Ingå. Använt vatten ska också renas så det inte belastar miljön.
Bild: Mostphotos

Hur beroende vi är av ett fungerade vatten- och avloppssystem märker vi ofta först när det inte kommer vatten ur kranen eller när vi inte kan spola efter ett toalettbesök.

Vi tar den här basförnödenheten för givet, men det kräver en hel del arbete och pengar för att hålla i gång ett vatten- och avloppsnät. Det ska fungera i tid och otid så att vi får vårt dricks- och tvättvatten, så att grundvattnet hålls intakt och så att naturen inte tar skada av orenat vatten som läcker eller släpps ut.

Nu finns förslag, snart ska beslut fattas

Ingå är en av de kommuner där många utmaningar kring vatten och avlopp nu borde lösas.

Om Ingå Vatten och de fyra vattenandelslagen vill leverera tryggt hushållsvatten och behandla avloppsvattnet rätt, borde de fusioneras eller i alla fall samarbeta mera.

Det föreslås i en utvecklingsplan som Ingå kommun har beställt av konsultbolaget Ramboll och som kommunen nu ska ta ställning till.

Konsulterna föreslår också ökat samarbete med grannkommunerna och huvudstadsregionen.

Konsulterna har också gjort upp en lista över investeringar som väntar de kommande två decennierna. Investeringarnas slutsumma är inte klar eftersom alla föreslagna åtgärder inte har en prisuppskattning.

En illustrationsbild som beskriver hur Rudus område i Joddböle i Ingå kunde se ut i framtiden. Hallar och lastbilar som står parkerade framför hallarna. Vägar, skog.
Bildtext Det finns stora planer för nya verksamheter i Joddböle. De påverkar Ingås vattentjänster. En illustration (2019) visar hur det i framtiden kan se ut på området där Rudus nu bryter berg.
Bild: Sitowise/Ingå kommun

För de åtgärder som konsulterna gett en prislapp, blir slutsumman närmare sju miljoner euro. Flera av de större satsningarna borde göras nu, under de kommande fem åren.

Varför är vattenfrågan på tapeten just nu?

Det finns två orsaker till att uppdatera utvecklingsplanen för vatten- och avloppstjänster i Ingå just nu.

1. Det finns stora planer för Joddböleområdet. Där finns bland annat hamnen och där bryter företaget Rudus berg. I Joddböle fanns tidigare också Fortums stora kolkraftverk.

I Joddböle hoppas kommunen på många nya verksamheter och nya arbetsplatser. Det förutsätter nya lösningar.

Ingå vattenverk tar i dag sitt vatten från Brännbollstads grundvattentäkt. Fortums ytvattenverk fungerar som reservvattentäkt, men till följd av utvecklingen av Joddböleområdet kommer kommunen inte längre kunna använda reservtaget i Joddböle.

Behovet av vatten kommer också att öka om alla planer för Joddböle förverkligas.

2. Allt som händer i Östra Ingå.

Vatten- och avloppsfrågorna har också varit extra aktuella på grund av planerna som utmynnat i ett nytt, fjärde vattenandelslag i Ingå, Östra Ingås vattenandelslag.

Ingå kunde nu utnyttja läget och tillsammans med ortens vattenandelslag och sina grannkommuner planera och trygga vatten- och avloppslösningarna på lång sikt.

Case Degerby: Gammalt och nytt andelslag skapar speciell situation i östra Ingå

1 + 3 + 1 vattenleverantörer

I Ingå finns i dag ett kommunalt vattentjänstverk, Ingå Vatten, plus tre vattenandelslag: Degerby, Täkter och Barösunds vattenandelslag. I östra Ingå har dessutom ett helt nytt andelslag nyligen grundats.

Täkter och Barösunds vattenandelslag är rätt små. Till Täkter hör ett trettiotal fastigheter och till Barösund tio fritids- och en åretruntfastighet. I Täkter levererar andelslaget endast vatten, precis som i Degerby. I Barösund sköter andelslaget också avloppsreningen.

Det nya vattenandelslagets framtid i östra Ingå beror i hög grad på hur kommunen nu beslutar utveckla vatten- och avloppstjänsterna.

Litet vattenverk men stora moderniseringsbehov - många kommuner är i samma situation som Ingå

Varifrån ska Ingåbornas vatten komma?

Ingå Vatten får i dag sitt vatten från Brännbollstad vattentag. Fortums vattentag fungerar som reservvattenkälla.

Det nya Östra Ingå vattenandelslag levererar ännu inget vatten. Men enligt planerna ska de i början köpa vatten från Sjundeå.

På sikt borde Ingå ta i bruk nya källor för hushållsvatten, säger konsulterna. Här finns det olika alternativ.

Vägskylt i Täkterby i Ingå.
Bildtext Täkter norr om stamväg 51 har ett eget vattenandelslag med ett trettiotal kundfastigheter.
Bild: YLE/Marit Lindqvist
Flygbild över Barösund
Bildtext Barösund ligger i Ingå skärgård. I Barösund finns ett ännu mindre vattenandelslag. Det är det enda av de äldre tre vattenandelslagen som också sköter avloppsreningen åt sina kunder.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Ingå vattenverk kunde till en del höja sin kapacitet genom att ansluta Täkter vattenandelslags nätverk till det kommunala vattenverkets nätverk, föreslår konsulterna.

Konsulterna föreslår också att Ingå utreder möjligheten att ansluta till huvudstadsregionens (HRM) vattennät.

Att ta i bruk Storsandarnas vattentag finns också på förslag. Det kan dessutom trygga självförsörjningen av hushållsvatten i östra Ingå.

Det nuvarande vattentaget Brännbolstad väntas inte kunna leverera så mycket vatten som behövs i Ingå i framtiden.

Vem ska rena avloppsvattnet?

Avloppsvattnen från kommunens eget vattenverk leds i dag till reningsverket i Joddböle.

Hur man gör på sikt beror främst på i vilket skick Joddböle reningsverk är.

Om avloppsnätverket saneras, blir förutsättningarna överlag bättre, påminner konsulterna.

Konsulterna föreslår som ett första steg att östra Ingås avloppsvatten leds till HRM:s nätverk.

En lång låg röd byggnad.En bil står parkerad utanför. Grått vinterväder, lite snö.
Bildtext Kommunens reningsverk finns i Joddböle. Bilden är från 2012.
Bild: Yle/Veronica Montén

I praktiken ska avloppsvattnet då rinna i ett rör till Störsvik i Sjundeå och därifrån vidare till ett av huvudstadsregionens stora reningsverk i Esbo. Ingå kommunfullmäktige har redan beslutat om pengar för förbindelseröret från Degerby till Störsvik, 1,5 miljoner euro.

Men det borde också utredas om hela kommunens avloppsvatten kan ledas till HRM-området, alltså till huvudstadsregionens avloppsnät.

I den nya linjen mellan Degerby och Störsvik kommer det nämligen också att finnas plats för kyrkbyns avloppsvatten.

Tanken har funnits i Ingå länge. Kommunen deltog därför redan vid millennieskiftet i byggandet av en överföringsledning från Sjundeå vidare till HRM-området.

"Bygg nya ledningar mellan kommundelarna och utred nya samarbeten"

Oberoende av om Ingå satsar på eget vatten och egen avloppsrening eller om Ingå går med i huvudstadsregionens stora nätverk så kommer det att kosta och kräva investeringar också i Ingå.

Konsulterna har också gjort upp en lista över satsningar som krävs för att Ingå ska få ett vatten- och avloppsnät som uppfyller både dagens och framtidens krav.

Många av investeringarna föreslås redan för perioden 2020-2025.

Här är några exempel på de första årens satsningar och vem som skulle betala dem:

  • Bygg en vatten- och avloppsledning mellan Degerby vattentag och Störsvik, cirka 7 kilometer. Kostnad 1,85 miljoner euro. Betalare: Ingå kommun och Östra Ingås vattenandelslag. Kommunen har redan beviljat pengar för den här investeringen.
  • Ta i bruk vattentaget Storsandarna. Kostnad 350 000 euro. Betalare: Ingå kommun.
  • Bygg vattenledning och eventuellt tryckavlopp mellan Storsandarnas vattentag och stamväg 51, cirka 2,8 kilometer. Kostnad 580 000 euro. Betalare: Ingå kommun (vattenledningen), Östra Ingås vattenandelslag (tryckavloppet).
  • Bygg vattenledning och tryckavlopp mellan Degerby vattentag och Stubböle, cirka 3,5 kilometer. Kostnad 930 000 euro. Betalare: Ingå kommun och Östra Ingås vattenandelslag.

Stort paket och många kockar

Beslutsfattarna i Ingå diskuterade vattenverkets utvecklingsplan på en aftonskola i början av november. Tekniska nämnden behandlade rapporten i slutet av året. Följande steg är kommunstyrelsen som väntas behandla vatten- och avloppsfrågorna i januari.

Politikerna i tekniska nämnden i Ingå har inte varit eniga i alla frågor. Men de ber nu kommunstyrelsen besluta om nästa steg: att utvecklingsplanen läggs offentligt fram och att kommunen ber om utlåtanden av de berörda parterna, bland annat vattenandelslagen, grannkommunerna och den övervakande statliga myndigheten.

Sedan kan man gå vidare i beslutsprocessen.

En husmodell står på en stor mängd sedlar.
Bildtext Det är inte gratis att upprätthålla vatten- och avloppstjänster. Enligt lagen bör vattenverket i en kommun vara självbärande. Intäkterna ska med andra ord räcka såväl till personalens löner och andra driftskostnaderna som till de investeringar som behövs.
Bild: Mostphotos

Debatten är knappast över. Också beslutet att framlägga planen krävde också en omröstning där rösterna föll fem mot fyra. De fyra som förlorade skulle ha velat remittera planen och hålla ett nytt möte om frågorna innan man går vidare.

Beslutsfattarna i Ingå måste hur som helst i något skede besluta hur de vill ha det med vatten och avlopp i framtiden.

Till saken hör att Ingå inte kan bestämma vad som helst när det gäller vatten- och avloppstjänster. Det är lagarna som utgör ramen för allt.

När det gäller östra Ingå har statliga myndigheter antytt att avloppsfrågan där måste lösas. Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral meddelade i december att Degerbys detaljplaneområde enligt lagen måste höra till vattentjänstverkets verksamhetsområde både för vattenlednings- och avloppsnätverkets del.

Källor: Protokollet och bilagor från tekniska nämndens möte i Ingå 8.12.2020, e-postbrevväxling med Lena Selén om vatten och avlopp i Degerby.

Diskussion om artikeln