Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Egna intressen drar krokben för beslutsfattare - jäv vanligt i markfrågor på kommunnivå

Från 2021
En kvinna med glasögon sitter vid ett skrivbord fullt med kanslimaterial.
Bildtext De förtroendevalda är skyldiga att meddela om sitt släktskap och sina kopplingar till olika intressegrupper, säger Carina Wärn som är kanslichef i Pedersöre kommun.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Många kommuners beslutsfattare kan ha andra intressen än de som bedöms vara i kommunens intresse. Därför ska förtroendevalda jäva sig då de har grund för det, för att utesluta intressekonflikter. I Pedersöre är alla folkvalda Purmobor jäviga i vindkraftsfrågor som rör den egna kommundelen. Det kan också bli en demokratifråga - som kan spetsas till efter nästa kommunalval.

Flera österbottniska kommuner har fattat stora beslut om utbyggnad av vindkraften. Många förtroendevalda är också markägare, eller släkt med markägare som berörs av planerna. Enligt lag får man inte bestämma i ärenden om man kan få egen vinning av utfallet.

På Kommunförbundet behandlar man årligen tusentals jävsfrågor, vilket visar omfattningen på jävsfenomenet.

- Delvis är det planläggning och markanvändning, där man funderar på vilket innehav som gör en jävig och hur avlägsna släktingar som räknas. Och ju större och mera komplicerade ärenden, desto viktigare att man går igenom jävsfrågan på förhand, så det inte blir en obehaglig överraskning i efterhand för någon, säger Ida Sulin, som är ledande jurist på Kommunförbundet.

Ida Sulin
Bildtext Lagens paragraf är tydlig, men det finns ofta rum för tolkning, varför tusentals jävsärenden årligen hamnar hos Kommunförbundet, säger deras ledande jurist Ida Sulin.
Bild: yle/Anna Dönsberg

Eget ansvar ha koll

Just planläggningsfrågor har medfört många fall där förtroendevalda i Pedersöre fått anmäla jäv. En aktuell plan på en vindkraftspark i Purmo berör kring 280 markägare i byn, så snart nog alla bybor har någon koppling till någon av av markägarna. I kommunstyrelsen fick fyra medlemmar meddela om jäv inför behandlingen.

Carina Wärn som är kanslichef på Pedersöre kommun har gått igenom bindningar med alla folkvalda i kommunen.

- De förtroendevalda ska själva känna till sina kopplingar, om det sedan handlar om släktband eller andra förtroendeuppdrag eller företagskopplingar, säger Wärn.

Lagen tycker hon är ganska klar, även om jävsreglerna är omfattande. Huruvida de är logiska är svårt att säga.

- Jag har tänkt att det hänger ihop med arvsrätt. Så att ifall din mosters man äger mark som behandlas, så är du jävig, för du kan ärva din moster om hon saknar egna barn. Men gäller det en kusin, är du inte jävig, för du kan inte ärva en kusin, säger Carina Wärn.

"Det gäller att rätta sig enligt lagen"

Inte heller på Kommunförbundet tar man ställning till om jävsreglerna är logiska.

- Jag kan inte uttala mig om ifall gränsdragningen är logisk. De här lagarna är rätt gamla. Och det är bara att rätta sig enligt dem, säger Ida Sulin.

Och även om paragraferna är tydliga, så till vida att de klart statuerar vilka släktband som är grund för jäv, så finns det jävsparagrafer som ger utrymme för tolkning.

- Det är ju inte alltid så att lagens bokstav tillsammans med verkligheten ger en klar bild. Det finns exempelvis stadgar som säger att om opartiskheten är äventyrad så är man jävig. Det är ju en bedömningsfråga från fall till fall. Det är klart att det finns rättsfall som visar åt något håll - men en del av de här jävsreglerna är ju bedömningsfrågor, säger Ida Sulin.

Grannbyarna bestämmer

Att Pedersöres kommunfullmäktige nyss fattade beslut om planläggning av en ny vindkraftspark i Purmo ställde knutpatriotismen i en ny dager. Fyra styrelsemedlemmar var jäviga då de hade koppling till markägare på området.

- Så vi hade ingen från Purmo med att fatta beslutet som rörde Purmo, säger kommunstyrelseordförande Greger Forsblom (SFP).

Så betyder det att beslutsfattarna från grannbyarna bestämmer om Purmos angelägenheter?

- Ja, så kan man se det. Eller så säger man att det är Pedersörebor som besluter om kommunens angelägenheter, säger Forsblom.

En man med glasögon pekar på en väggkarta över Pedersöre
Bildtext Greger Forsblom.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Snart blir det kommunalval, som kommer att möblera om bland beslutsfattarna i våra kommuner. Det innebär också nya bindningar och jävssituationer.

- Då man tar en position i kommunen ska man själv hålla reda på när man är jävig och när man inte är det. Det är en av sakerna man har ansvar för själv och något som måste göras, speciellt om det kommer in nya människor, understryker Ida Sulin.

För just frågan om när man inte är jävig kan också vara knepig. Saknar man laglig grund för jäv, ska man sitta med och fatta beslutet.

- Det finns också en risk för att man jävar sig “för säkerhets skull”, ifall man är rädd för att man kunde vara jävig, säger Carina Wärn.

Olagligt jäva sig i onödan

I Pedersöre är man därför noga med att understryka att ifall man inte har grund för jäv, förväntas man axla sitt ansvar som förtroendevald.

- Här är reglerna mera otydliga, om man har ekonomiska kopplingar till någon part, och när gränsen går där. Och tyvärr kanske man jävar sig onödigt lätt för att inte behöva ta de här obekväma besluten. Sådana risker finns tyvärr, säger Greger Forsblom.

Just onödigt jäv är också en fråga som dykt upp hos Kommunförbundet. Och ledande juristen fördömer sådant tillvägagångssätt.

- Det finns rättsfall, där folkvalda har dömts efter att ha jävat sig utan juridisk grund. Man är satt att fatta beslut i de fall man inte är jävig i en fråga, säger Ida Sulin.

I Pedersöre är Greger Forsblom ändå trygg i att jävsreglerna stöder demokratin, och att ortsborna kan vara trygga med sina beslutsfattare.

- Reglerna är tydliga kring jäv, så kommuninvånarnas intressen är skyddade, säger Forsblom.