Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hur ska utsläppen minskas på ett rättvist sätt? Allmänheten får vara med när regeringen gör upp en ny klimatplan

Från 2021
Ministerityöryhmän sote-linjauksia koskevat uudistukset esiteltiin 5.6.2020
Bildtext "Vi vill höra allmänhetens synpunkter på hur utsläppen kan minskas på ett effektivt och rättvist sätt", sa miljöminister Krista Mikkonen tidigare i dag.
Bild: Pekka Tynell / YLE

Trafikutsläppen ska minskas med hälften till år 2030 och klimatpolitiken ska beredas i samråd med allmänheten. Det slog Miljöministeriet fast idag då de presenterade tidtabellen för den klimatpolitiska planen på medellång sikt (KAISU).

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt baserar sig på klimatlagen, som trädde i kraft 2015. Planen utarbetas en gång per valperiod och ska innehålla ett åtgärdsprogram med åtgärder för minskning av utsläppen inom den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln.

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering fastställs att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle.

Det förutsätter att utsläppen minskas snabbare inom alla sektorer och att kolsänkorna stärks.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik, där miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Grön) är ordförande, styr det arbete som utförs med sikte på målet.

Webbenkät om synpunkter på utsläpp öppnades för allmänheten i dag

Regeringen har slagit fast att klimatpolitiken ska beredas öppet och i samråd med allmänheten. Miljöministeriet ber därför om allmänhetens synpunkter på hur utsläppen kan minskas på ett effektivt och rättvist sätt.

Olika synpunkter kartläggs genom en webbenkät som är öppen för allmänheten från den 19 januari till den 19 februari.

Enkätens tre teman – transporter, mat och boende – berör varje finländares vardag. Utsläppen från dessa utgör dessutom största delen av vårt koldioxidavtryck.

I enkäten presenteras olika åtgärder för att minska utsläppen och respondenten får svara hur dessa påverkar dem och hur godtagbara åtgärderna anses vara.

Svaren är till hjälp vid beredningen av den nya klimatpolitiska planen på medellång sikt.

Finland ska minska utsläppen från trafiken

Under webbinariet presenterades även en fossilfri trafikplan av Päivi Antikainen, enhetschef på Kommunikationsministeriet.

Utsläppen från trafiken står för en femtedel av alla växthusgasutsläpp i Finland. Utsläppen från trafiken har generellt minskat sen år 2008, men inte i tillräcklig takt för att uppnå målen.

Regeringen har slagit fast att utsläppen från trafiken borde halveras till år 2030.

Autoja nelostiellä juhannusaattona.
Bildtext År 2019 uppgick utsläppen av växthusgaser från inrikestrafiken till cirka 11,1 miljoner ton.
Bild: Ilkka Klemola / Yle

Den första fasen går ut på att främja utsläppsfria transportmedel med olika subventioner och incitament. Beslut om detta kommer att fattas i början av 2021. Åtgärderna skulle uppskattningsvis minska koldioxidutsläppen med 0,6 megaton.

Under den andra fasen ska man utvärdera åtgärder, som fortfarande kräver mera information, om hur det påverkar utsläppen. Bland annat hur branscher påverkas av att transport- och logistikindustrin blir mer digitaliserad.

Hösten 2021 kommer regeringen att bedöma om de beslut som ska fattas på EU-nivå och om de två första faserna i planen är tillräckliga för att uppnå målen.

Om målet inte ser ut att uppnås kommer regeringen att fatta beslut om andra nödvändiga åtgärder.

Förberedelserna för olika åtgärder, såsom nationell handel med utsläppsrätter för fossila bränslen och en modell för transportskatt baserad på fordonskilometer och vägklasser, kommer att fortsätta.

Klimatplanen ska överlämnas till riksdagen hösten 2021

Beredningen av den klimatpolitiska planen och klimat- och energistrategin stöds av HIISI-projektet, där man bedömer planens och strategins konsekvenser för olika utsläppssektorer, branscher, ekonomin, hälsan och miljön med mera.

Som stöd för utarbetandet av den klimatpolitiska planen på medellång sikt, tillsattes i oktober 2020 en arbetsgrupp med representanter för de centrala ministerierna och för Finlands klimatpanel i egenskap av sakkunnigorgan.

Ett utkast till planen färdigställs sommaren 2021 och överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse hösten 2021.

Diskussion om artikeln