Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Broböle damm i Sibbo kan rivas eller restaureras - ska bli lättare för laxfiskarna att leka

Från 2021
Uppdaterad 27.01.2021 15:00.
Fiskväg i fors.
Bildtext Ledamöter föreslår att Broböle damm rivs och en ny miljö byggs för laxfiskarna.
Bild: Yle / Leo Gammals

Tekniska utskottet i Sibbo behandlade på tisdagen en motion om huruvida Broböle damm ska rivas eller restaureras för att underlätta laxfiskarnas färd längs ån och förebygga översvämningar.

Kommunfullmäktiges ordförande Heikki Vestman (Saml) och 27 fullmäktigeledamöter har undertecknat en motion om att Broböle damm bör rivas.

I kommunens egen utredning framförs två alternativ för hur det här kan verkställas.

  • Dammen rivs och området kring konstruktionerna restaureras.
  • Den nuvarande fiskvägen restaureras i sin helhet. Merparten av dammen bevaras och området kring forsen saneras.

- Tanken är nu att göra en förstudie och få experters värderingar och utlåtanden så just nu har vi ingen åsikt om vilket alternativ som är att föredra, säger kommunträdgårdsmästare Kari Ojamies.

Ojamies ser flera infallsvinklar i ledamöternas förslag och åtgärder som oberoende måste göras.

- En är skyddet mot översvämningar där den nuvarande situationen inte är särskilt bra. Det är en utmaning att reglera vattennivån i dammen. En annan är att skydda laxbeståndet.

Damm med fiskväg.
Bildtext Snart beslutar politikerna om dammens konstruktioner försvinner sommaren 2022.
Bild: Yle / Leo Gammals

I utredningen nämns också alternativet att leda åns vattenmassa förbi dammen till en naturlig flodbädd, i vilken man konstruerar miljöer och lekplatser för laxfiskar och annan biota.

Utgångsläget är enligt Kari Ojamies att garantera fri framfart för fiskar och annat marint liv, samt biologisk mångfald och skydd vid översvämningar.

Enligt beredningen föreslås restaureringen inledas sommaren 2022 och vara klar senare samma år mellan oktober och december.

I beredningen uppskattas en preliminär budget för hela projektet till 183 000 euro.

Unik havsöring lever i ån

Bakgrunden till motionen bottnar i att Sibbo å är hem för ett ursprungligt laxbestånd och en utrotningshotad havsöring. Det var också orsaken till man grundade ett Natura 2000-program för Sibbo å.

I beredningen framhåller kommunträdsgårdsmästare Kari Ojamies att dammen borde ersättas med en bottentröskel och forsen återställas i lämpligt skick för vandrande fisk att leka och föröka sig i.

1-vuotiaat lohen ja tamenen poikaset on helppo erottaa toisistaan. Alla vaaleampi lohi ja yllä punapilkkuinen taimen.
Bildtext Olika laxfiskar lever och leker i Sibbo å. Arkivbild.
Bild: Vesa Vaarama / Yle

Till de viktigaste åtgärderna hör då att avlägsna hinder som försvårar fiskars möjligheter att föröka sig samt att restaurera lekbottnar där gruset döljs av så kallad stenpäls.

I beredningen poängteras att det viktigaste är att avlägsna dammens byggnationer för att frigöra de gamla lekbottnarna.

En motsvarande åtgärd gjordes i Dickursbyforsen i Vanda sommaren 2019 för att underlätta havsöringens vandring längs Kervo å.

Broböle damm befinner sig i en kulturhistoriskt speciell miljö där en kvarn och en såg verkade förut.

Dammens främsta uppgift är i dag att hålla den fem kilometer långa fiskbassängen med tillräckligt vatten under hela året.

Fiskbassäng i Sibbo.
Bildtext Dammen håller bassängens vattennivå på önskad höjd.
Bild: Yle / Leo Gammals

Vid forsens västra kant byggdes i mitten av 1990-talet en fiskväg som fortfarande används av laxfiskar som söker sig norrut. Kommunen underhåller fiskvägen, men kan inte garantera att den alltid fungerar.

Kommunen har därför sökt om hjälp av Jord- och Skogsbruksministeriet inom ramen för programmet NOUSU.

Kommunens ansökan har titeln Brobölen padon kalataloudellinen ja tulvasuojelullinen korjaus- ja ohitushanke.

I varsitt utlåtande från i fjol godkänner NTM-centralen i Nyland och Borgå museum att kommunen går vidare med planerna på att förbättra fiskvägarna och skapa en fungerande bottentröskel.

Nu går motionen vidare till kommunstyrelsen och -fullmäktige.