Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stadsstyrelsen vill att strategin bereds på nytt - varför är politikerna i Lovisa så ofta oense i viktiga frågor?

Från 2021
Lovisa kommunvapen.
Bildtext Det är oklart om Lovisa hinner godkänna strategin innan fullmäktigeperioden tar slut. Arkivbild.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Stadsstyrelsen i Lovisa beslöt att återremittera uppdateringen av stadens strategi. Varför har beslutsfattarna så svårt att samarbeta i en kommun som i övrigt är en småstadsidyll?

Enligt kommunallagen 37§ ska en kommun ha en strategi. Strategin är en sorts överenskommelse om i vilken riktning kommunen ska jobba och vilka gemensamma mål man strävar efter.

Kommunstrategin ska ses över åtminstone en gång per fullmäktigeperiod och den 8 februari var avsikten att stadsstyrelsen i Lovisa skulle godkänna uppdateringen och lämna över den till fullmäktige.

Men stadsstyrelsens ledamöter gick mot beredningen och röstade (2-7) för att utkastet återremitteras för ny beredning.

De främsta orsakerna var att:

  • Beredningen presenterade inte en uppdatering av den nuvarande strategin som omfattar åren 2017-2022, utan en helt ny strategi.
  • Förslaget var för abstrakt och borde ha innehållit fler konkreta uppgifter och mål.
  • De förtroendevaldas möjligheter att delta i strategiarbetet har varit begränsade och nämndernas utlåtanden har inte beaktats.

Det var Tom Liljestrand (SFP) som föreslog att strategin skulle skickas tillbaka till ny beredning.

- Vi har diskuterat det ganska brett mellan förtroendevalda och tycker att man borde ha utgått från den gamla strategin. Därför blev det nu återremitterat. Det här förslaget kan eventuellt sedan vara ett underlag för nya fullmäktige.

Tom Liljestrand
Bildtext Tom Liljestrand föreslog att strategin skulle återremitteras. Arkivbild.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Liljestrands förslag fick stöd av Socialdemokraterna.

- SDP:s synpunkt var att det fanns så mycket nytt att det översteg en uppdatering. Vi utgick irån att om det bara hade funnits juridiska uppgifter som borde ha specificerats och uppdaterats i utkastet så hade det gjorts, säger Arja Isotalo (SDP).

Socialdemokraterna anser att det inte är rimligt att skapa en ny strategi nu eftersom uppdateringen har dragit ut så pass mycket på tiden.

- Vi gav i uppgift att precisera sådana uppgifter som behöver uppdateras, men inte att lägga till en ny vision eller nya förlagor utan den uppgiften ger vi till det nya fullmäktige som sig bör, säger Arja Isotalo.

- Vi tyckte att den nuvarande strategin har mer fokus på utveckling av stadens alla områden än den här. Det borde också ha varit mera konkreta saker i förslaget än där nu fanns, säger Tom Liljestrand.

Arja Isotalo.
Bildtext Arja Isotalo efterlyser mer tid för att bereda ärenden. Arkivbild.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Det var bara Samlingspartiet som stödde beredningens förslag.

- Jag tycker att det borde ha varit helt rätt att godkänna förslaget för de här kvarvarande tre månaderna, eftersom det är meningen att det nya fullmäktige gör en ny strategi, säger Mia Heijnsbroek-Wirén (Saml).

Heijnsbroek-Wirén uppfattar responsen till förslaget som att byarna inte lyfts upp tillräckligt, utan att för stort fokus ligger på centrum.

- Drottningstranden är vår största satsning nu för framtiden. Det är det vi satsar på och har fattat ett stort beslut om. Vi har ett bra projekt på gång, men det är väl så att man inte upplever att en satsning på ett nytt bostadsområde gagnar hela staden.

Heijnsbroek-Wirén upplever det som bortkastad tid att så här inför kommunalvalet kräva att man nu ruckar på utkastet och naggar det i kanterna så att det tillfredsställer sittande fullmäktige.

För kort tid för att bereda förslaget

I beslutet framförs att tiden för att bekanta sig med och behandla förslaget varit för kort.

- Fullmäktige hade ett seminarium men det hölls olyckligtvis på en vardag så väldigt få förtroendevalda kunde delta. Många hade förhinder på grund av jobb, säger Isotalo.

Hon upplevde det som om avsikten var slänga den gamla strategin i soptunnan och fokusera på den nya.

- Det tyckte vi socialdemokrater inte var rimligt. När det sedan behandlades i nämnderna så konstaterade samtliga att tiden var för kort för att fördjupa sig i den.

Isotalo betonar att det hör till beslutsprocessen att makthavarna i lugn och ro ska få fördjupa och förkovra sig i ärenden som en strategi för att hitta de gemensamma målen.

- Det finns kunnigt folk i nämnderna och de bör respekteras genom att ges möjligheten att fördjupa sig i ärenden och höras.

Mia Heijnsbroek-Wiren
Bildtext Mia Heijnsbroek-Wirén hade önskat att förslaget godkänts innan valet. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Härus

Gott om tid att arbeta med strategin

Mia Heijnsbroek-Wirén instämmer inte i kritiken att strategiprocessen skulle ha varit för snabb och att det inte fanns tillräckligt med tid att fördjupa sig i förslaget.

- Nej, jag håller inte med om det. Vi hade ett strategiseminarium i augusti och dessvärre, som i många möten, är det inte hemskt många som deltar. Jag vill minnas att vi var 13 eller 14 fullmäktigeledamöter och en hel massa tjänstemän. Jag tror att de lyssnade på diskussionerna och det arbete som gjordes där.

Nämnderna nobbade också förslaget

Något måste ändå ha gått snett på vägen till stadsstyrelsens möte i februari.

Ingen av de fyra nämnder som behandlade strategiförslaget har godkänt det. I sina utlåtanden anser de att stadsstrategin inte fyller kraven i § 37 i kommunallagen.

Nämnderna efterlyser bland annat konkreta mål och styrmekanismer för att kunna bedöma hur väl strategin har genomförts.

De anser att förslaget har rikligt med problem som leder till ett resultat som inte kan förverkligas och påpekar att strategin i första hand ska leda till verksamhet som kan genomföras.

Nämnderna anser dessutom att kommunstrategin inte grundar sig på en bedömning av nuläget eller på framtida förändringar i
omvärlden och deras inverkan på kommunens uppgifter.

Nämndernas samlade omdöme är att uppdatera den gamla strategin lätt och återkomma till och bearbeta utkastet under nästa fullmäktigeperiod.

Nämnden påpekade också att innehållet i stadsstrategin endast behandlades en gång vid stadsfullmäktiges två timmar långa
strategiseminarium 18 augusti 2020.

Det grälas ovanligt ofta i Lovisa

För en vacker småstadsidyll grälas det rätt ofta i maktens korridorer i Lovisa.

Nu handlar det om strategin, men till exempel det historiska fullmäktigeavtalet som undertecknades 2018 är inte längre i kraft.

År 2020 hade både Centern och SDP lämnat avtalet.

- Vi har tyvärr haft en del konflikter och det hoppas jag skulle vara förbi. Det här strategiförslaget hade kunnat vara bättre förankrat, det vill säga gett mera möjlighet för oss förtroendevalda att vara med i strategiarbetet. Om förslaget beretts på ett annat sätt så hade det kanske behövt återremitteras, säger Tom Liljestrand.

Arja Isotalo ser också snabba beredningar som ett irritationsmoment som leder till att beslutsfattare har svårt att komma överens.

- Det här utkastet visar på just det att allting kommer i sista minuten. När ett ärende går sin runda måste man få tid att bekanta sig med det och diskutera. Då skulle vi nå en konstruktiv process som baserar sig på samarbete och som ger bra beslut. Men det är svårt om du inte vet vad du beslutar om och känner att du inte fått tillräckligt med information, säger Isotalo.

Både Isotalo och Liljestrand efterlyser så kallade aftonskolor, eller andra informella överläggningar där också tjänstemän deltar.

- Då skulle man få säga sin åsikt och försöka hitta ett gemensamt synsätt och gemensamma mål för beslut. Och det måste fungera, det får inte bara vara haranger och tomt prat, utan sakligt och relevant innehåll, säger Isotalo.

En egensinnig stad med växtvärk

Det är elva år sedan Lovisa stad tog sin nuvarande form, men tiden från de gamla kommunerna spökar ännu.

- Här känns det nog väldigt starkt att man vill bevaka och utveckla sitt eget hörn och jag hoppas att kommande fullmäktige skulle komma ifrån. Vi är en kommun och vi måste se helheter och kan inte bara bevaka våra egna knutar, säger Mia Heijnsbroek-Wirén.

Hon upplever de här motsättningarna som det största problemet med fullmäktigearbetet.

- Man upplever alltid att utvecklingen i Lovisa centrum skulle vara bort från byarna och att man inte satsar i byarna, vilket jag nog tycker att man har gjort. I synnerhet i gamla Pernåområdet har vi satsat förskräckligt mycket under alla dessa år.

Heijnsbroek-Wirén nämner investeringar i infrastruktur, gång- och cykelleder, skolor och äldreboende.

- Det är nu tio år sen fusionen så det finns säkert ännu spår av den. Det är onödigt mycket konflikter och vi borde få ett bättre samarbete till stånd. Det är alldeles klart att det skulle vara till fördel för alla, säger Tom Liljestrand.

Han håller inte heller med om att stadskärnan alltid skulle ha prioriterats under det senaste decenniet.

- Nog har vi satsat på våra stora bycentrum under de här åren och gör det fortfarande. Lovisa har heller inte gjort en så stor centralisering som Borgå gjorde redan för länge sedan.

Tom Liljestrand och Arja Isotalo är också medvetna om dilemmat med att ha ena foten eller hjärtat kvar i den gamla kommunen innan fusionen.

- Människan är sådan att hon lättare kommer ihåg de positiva sakerna än de negativa och visst hade vi det bra i våra gamla kommuner tidigare. Men tiderna har förändrats så det är nya utmaningar nu. Man borde se framåt mera och snart blir det flera nya förtroendevalda som inte kommer ihåg det gamla lika väl som äldre, säger Liljestrand.

- Vi är ett nytt Lovisa som bara är tio år gammalt och som fortfarande söker sin form. Vi som är beslutsfattare kommer från olika stadsdelar, som Strömfors, Liljendal eller Pernå. De har tidigare varit självständiga beslutsfattare, men nu måste vi se på hela Lovisa och skapa en strategi så att den tjänar alla kommuninvånare. Och vi lyckas nog följa det som vi skriver in i den, säger Isotalo.

Isotalo tror också att beslutsfattandet blir smidigare och bättre när allt fler som vuxit upp i det nya Lovisa fattar besluten.

- Men det går inte på ett år eller två, men det är den yngre generationen som har lärt sig att leva så här och ser helheten.

Förslaget kan godkännas ännu i vår

Tom Liljestrand hoppas att fullmäktige ännu i vår hinner godkänna en lätt uppdatering av strategin med bland annat färsk data.

- Jag hoppas att det hittas ett samförstånd om hur vi går vidare. Det bör nu diskuteras fullmäktigegruppernas ordförande emellan.