Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland har fått sin första barnstrategi – målet är "ett barnvänligt Finland"

Från 2021
Uppdaterad 23.02.2021 17:34.
Ett barn med halare sitter på en gunga på en dagisgård.
Bildtext Finland ska bli ett land för alla barn, enligt den nya barnstrategi.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Finlands första barnstrategi grundar sig på Förenta Nationernas barnkonvention och har som huvudsakligt mål att skapa ett barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter, står det i rapporten.

Bättre barndom för alla lovas i ny barnstrategi

5:07

Redan under Juha Sipiläs regering inleddes det arbete som nu resulterat i en barnstrategi, då projektet Barnets tid 2040 sjösattes.

En parlamentarisk kommitté under ledning av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) och undervisningsminister Li Andersson (Vänsterförbundet) har sedan våren 2020 arbetat på att ta fram strategin, och den överlämnades till statsrådet i början av året.

Att kommittén är parlamentarisk betonades starkt under strategins lansering, bland annat av minister Kiuru. Barns välmående är inte en partipolitisk fråga eller bunden till regeringsperioder, var poängen man ville få fram.

I kommittén deltog utöver Andersson, Kiuru och andra företrädare för regeringspartierna även oppositionspolitiker såsom Päivi Räsänen (Kristdemokraterna) och Harry Harkimo (Rörelse nu).

Få konkreta förslag i strategin

I likhet med många av talen på lanseringstillfället är en stor del av barnstrategin vackra ord utan direkta åtgärdsförslag.

Den slår fast bland annat att välfärden och barnfamiljernas inkomster måste tryggas, att vuxna måste lyssna på barn och respektera barns behov.

Barn ska få vara delaktiga i viktiga frågor som berör dem, står det i strategin, och här lyfter man upp klimatförändringen och “de hot och möjligheter som digitaliseringen medför” som exempel på dylika frågor,

Det ska råda rättvisa mellan generationerna och barnen har rätt till en del av samhällets resurser, står det vidare i strategin.

Barn ska skyddas från våld och marginalisering ska motarbetas. Utsatta barn ska få den hjälp de behöver – här poängterade flera talare under lanseringen att stöd till utsatta och marginaliserade barn måste fungera bättre än i dagsläget.

Barn ska också skyddas från diskriminering. I strategin listas diskriminering på grund av barnets ursprung, hudfärg, språk, funktionsnedsättning, sjukdom, kön, religion och sexualitet som typer av diskriminering barn utsätts för. Det här är en av sakerna strategin ska råda bot på.

Barn vill sova och ha mindre mobbning

Diskriminering av barn är en viktig del av FN:s barnkonvention, och barnombudsman Elina Pekkarinen konstaterar att det är bra att konventionen nu tas på ännu större allvar i Finland.

- FN:s barnkonvention säger att barn ska ha exakt samma rättigheter som alla andra, men också egna rättigheter som till exempel att leka. Vi måste beakta barnens rättigheter då vi tar beslut som påverkar barnen, säger Pekkarinen i en välproducerad reklamvideo för barnstrategin.

I samband med strategins lansering publicerades tre videor, där barn får komma till tals och barnombudsman Pekkarinen får förklara vad strategin innebär.

I den svenskspråkiga videon som leds av 15-åriga Isabella Laakso berättar några barn vad de anser att är viktigt i livet.

Hit hör att man har föräldrar, att få sova, att alla ska ha det bra i skolan och att skolan är gratis. Förbättringsförslagen till vuxna är att man ska lyssna mer på ungdomar och barn, det ska vara mera fritid och mindre mobbning.

Videon och barnstrategin hittas på strategins egna webbsidor.

Finns med i nuvarande regeringsprogram

Barnstrategin ska fungera som ett grunddokument för att jobba mot problem som drabbar barn och barnfamiljer.

- Det viktigaste är att vi nu genom att lyssna på barnen ska skapa en hållbar framtid för barnen, över regeringsperioderna, säger minister Krista Kiuru.

Barnombudsman Elina Pekkarinen poängterar att FN:s barnkonvention nu tas i beaktande på allvar.

- Då barnkonventionen togs i bruk i Finland 1991 råkade det beklagligt nog sammanfalla med en av vårt lands värsta ekonomiska lågkonjunkturer, så implementeringen led av det.

Pekkarinen hoppas nu att myndigheterna och beslutsfattarna tar barnstrategin på allvar och börjar jobba för att implementera dess synpunkter. Minister Kiuru säger att arbetet nu börjar för regeringen och myndigheter på alla nivåer. Till exempel är kommuners uppgift särskilt nämnda i strategin.

- I regeringsprogrammet står det att regeringen ska binda sig till att använda sig av strategin. Jag hoppas att också framtida regeringar använder sig av strategin för att förbättra barns och familjers ställning, säger Kiuru.

Här hittar du den nya barnstrategin i sin helhet.

Diskussion om artikeln