Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Förorenad jord får mellanlagras i Öjen i Sundom – invånarna är oroliga för att giftiga ämnen ska läcka ut i naturen

Från 2021
Uppdaterad 19.03.2021 21:01.
Flygfoto av jorddeponin vid Öjen, Vasa
Bildtext Intill vindkraftverket i Sundom ska jormassorna deponeras på ett två hektar stort område.
Bild: Yle/Filip Stén

Byggnads- och miljönämnden i Vasa beslöt på sitt möte på onsdagen att godkänna miljötillstånd för jordlagring i Öjen i Sundom. Det innebär att förorenade jordmassor får lagras på ett två hektar stort område intill vindkraftverket.

Jordmassorna består bland annat av rivningsrester som innehåller betong, tegel och asfalt. Det kan också finnas skadliga ämnen som tungmetallerna zink, nickel, koppar och bly i jorden och det här oroar Sundomborna.

- Det är oroväckande eftersom det handlar om giftiga jordmassor. På kort sikt kanske staden sparar lite pengar, men vilka är de långsiktiga konsekvenserna?, säger Sundombon Ulrik Winberg.

Winberg är orolig för att giftiga ämnen ska läcka ut i naturen och i grundvattnet.

- Jag är nästan säker på att det här kommer att få konsekvenser, säger Winberg.

Sundombor tycker att platsen är illa vald

Även Malin Hjerpe är oroad över att förorenad jord ska fraktas till Öjen. Hjerpe säger att man tidigare inte tänkte på konsekvenserna av att förorena mark, därför har de här problemen uppstått.

- Risken är att det går likadant med det här projektet. Att man först i efterhand inser vilka konsekvenser det för med sig, säger Hjerpe.

Både Hjerpe och Winberg anser att valet av plats är märkligt. Platsen där den förorenade jorden ska deponeras är inte förorenad sen tidigare säger Winberg.

- Det är ett konstigt beslut av Vasa stad. Den dagen vindmöllan monteras ner skulle området bli ypperlig tomtmark, säger Winberg.

Hjerpe lyfter fram att deponiområdet ligger strax intill ett Naturaområde som är ett omtyckt rekreationsområde. I närheten finns det också bostäder.

- Strax intill finns också bostadsområden och man tycker ju att tomtpriserna borde påverkas negativt av den här verksamheten. Det känns inte heller lockande att plocka bär i skogen intill depån i framtiden, säger Hjerpe.

Dam poserrar i buskage.
Bildtext Marit Nilsson-Väre säger att Vsa stad inte bad om något utlåtande och hade gått vidare med planerna även om man protesterat.
Bild: Yle/Filip Stén

Staden informerade inte Sundomborna

Marit Nilsson-Väre är ordförande för Sundom områdeskommitté. Hon säger att hon och kommittén fick reda på stadens planer av en slump. De blev informerade om vad som var i görningen av en Sundombo.

- Vi invånare hade inte fått någon information, och det är olyckligt. Om staden informerat bättre så hade missnöjet kanske inte blivit så stort, Nilsson-Väre.

Områdeskommittén beslöt att sätta sig in i ärendet och gjorde gemensam sak med Sundom bygdeförening. Gruppernas ordförande deltog i ett möte med miljösektionen och personal från Vasa stads miljöavdelning för att få mera information om ärendet.

Nilsson-Väre säger att staden inte bad om något utlåtande och därför sammankallades inte heller styrelsen. Efter mötet författade man ett utlåtande som tagits i beaktande av byggnads- och miljönämnden.

Nilsson-Väre säger att mötet var klargörande och att det verkar som om ärendet blivit missförstått.

- Det handlar ju inte om gifter eller giftig mark. Det måste ha skett ett missförstånd. Det är mark som man gräver bort när man bygger nya vägar i Vasklot, säger Nilsson-Väre.

Flygfoto av Öjens jorddeponi.
Bildtext Flygbild av deponiområdet.
Bild: Yle/Filip Stén

Handlar om mellanlagring

Nilsson-Väre säger att all jord som deponeras i Sundom kommer att återanvändas efter några år. Det som inte går att använda körs då till Stormossen, inget blir kvar liggande i Sundomskogen.

- Det är klart att ingen av oss vill ha något smutsigt på sin egen bakgård. Men samtidigt så måste jordmassorna deponeras någonstans, säger Nilsson-Väre.

Diskussionen har stundom gått het på sociala medier, men Nilsson-Väre säger att man inom områdeskommittén inte ansåg sig ha någon möjlighet att avstyra projektet.

- Nej, det hade vi inte. I stadens kungörelse står det också att verksamheten kommer att inledas även om vi protesterat. Dessutom gav både NTM-centralen och hälsovårdsmyndigheterna grönt ljus.

- Då kändes det som om allt var under kontroll, säger Nilsson-Väre.

Nilsson-Väre säger att varken områdeskommittén och bygdeföreningen är de som kan ställa sig över NTM-centralen eller övriga myndigheter.

Har områdeskommittén kommit i kläm?

- På sätt och vis, och det är klart att det är ledsamt om man känner att det inte finns ett förtroende när man försöker jobba för byn. Om man blir påhoppad fast man gjort vad man kan.

Miljötillstånd nästa vecka

Miljöinspektör Esa Hirvijärvi på Vasa stad säger att miljötillståndet för jorddeponering i Sundom ges nästa vecka. Byggnads- och miljönämnden var eniga i ärendet.

- Det förkom diskussion, men ingen omröstning i ärendet, säger Hirvijärvi.

Hirvijärvi deltog också i det virtuella mötet med Nilsson-Väre och ordförande för bygdeföreningen. Hirvijärvi säger att föreningarnas ordförande inte vara glada över projektet, men nöjdare efter mötet där de fick mera information.

Mötet resulterade i det utlåtande som sedan noterats i nämndens beslut.

Gammal jordfyllningsmark

Hirvijärvi säger att hans uppfattning är att jorddeponeringen inte är farlig för miljön eller invånarnas hälsa.

- Det är främst avfallet man vill separera från jordmassorna. Därför måste man göra den här sållningen.

Hirivjärvi säger att det rör sig om gammal jordfyllningsmark som kan innehålla exempelvis betongtegel och asfalt som måste siktas bort. Men först måste jordmassorna få torka upp så att man kan sikta dem.

- Inget av materialet kommer att stanna i Öjen. Det är bara fråga om mellanlagring. Det som deponeras för att förbli i Öjen är bara ren jord, på samma sätt som man gjort i nästan tio år, säger Hirvijärvi.

Kan det finnas farliga ämnen så som tungmetaller i jordmassorna?

- Det kan finnas en del skadliga ämnen i jorden eller på teglet och betongen, säger Hirvijärvi.

Hirivjärvi säger att invånarna inte behöver vara rädda för att röra sig i skog och mark på grund av det material som deponeras. Eftersom jordmassorna är fuktiga så uppstår det inte heller damm som skräpar ner.

Öjen var det bästa alternativet

Att man valde just Öjen beror på att det var det bästa alternativet när staden sökte en plats för att mellanlagra jord säger Hirvijärvi. Området är i stadens ägo och ligger inte nära bostäder och i området finns redan likande verksamhet.

Vad händer med det här området i framtiden?

- Tanken är att området förblir skogsmark när projektet är avslutat, det är inte planerat för bebyggelse, säger Hirvijärvi.

De första jordmassorna som kommer att deponeras härstammar från Wärtsiläs bygge i Vasklot. Hirvijärvi säger att jordmassorna är så stora att det inte finns tillräcklig kapacitet att ta emot och rensa jorden på Stormossen.

- Det skulle innebära att man måste köpa in tjänster från en entreprenör för att göra samma arbete som staden nu gör själv i Öjen. Det blir billigare genom att kommuntekniken gör arbetet själv, säger Hirvijärvi.

Då kan staden också använda den renade jorden och slipper frakta allt material till Stormossen.

Föreningarna satsar på en dialog med staden

Nilsson-Väre säger man nu satsar på att föra en dialog med staden och myndigheterna, och tar till åtgärder om projektet medför problem i Sundom.

Nilsson-Väre hoppas att de Sundombor som har starka åsikter i ärendet skulle lämna in ett utlåtande till staden.

- Vi har ju den politiska makten att lämna ett utlåtande om det behövs. Men vi kan inte kedja fast oss i Öjen för att protestera, säger Nilsson-Väre.

Diskussion om artikeln