Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbetslivsbarometern för coronaåret 2020: De flesta som distansjobbat var nöjda – kommunalt anställda kvinnor bland förlorarna

Från 2021
Två sjukskötare i skyddsutrustning står vid en coronatestningsstation.
Bildtext Kommunalt anställda anser att arbetet har blivit mera belastande.
Bild: Mika Halme / Yle

Arbetslivsbarometern 2020 visar att distansarbetet tog ett stort kliv framåt på grund av coronapandemin. Preliminära uppgifter i den nyaste arbetslivsbarometern visar också på betydande digitala skutt på arbetsplatserna.

Som helhet har arbetsmängden ökat för en tredjedel och minskat för en sjättedel av löntagarna. Bördan har ökat särskilt för kvinnor, tjänstemän och kommunalt anställda.

Under fjolåret blev det på grund av coronapandemin vanligare att löntagare satt hemma och gjorde sitt jobb.

Omkring hälften (48 procent) av löntagarna jobbade på distans, mot 36 procent år 2019. De som har jobbat på distans har också gjort det oftare än tidigare.

Digitaliseringen framskred på arbetsplatserna både i fråga om arbetsredskap och organiseringen av arbetet, visar barometern. Nya arbetsmetoder togs i bruk inom alla sektorer och socioekonomiska grupper.

De flesta distansarbetare är nöjda

De allra flesta, 92 procent, av dem som kunde jobba på distans var mycket eller rätt nöjda med hur arbetet förlöpte under coronapandemin.

Jämfört med 2019 tyckte högre tjänstemän och statligt anställda att arbetet utvecklats i en fördelaktig riktning.

Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) säger utgående från de preliminära resultaten att multilokalitet och platsneutralitet gjort det möjligt att arbeta och vara företagare oberoende av ort och att det kan ha haft positiva effekter på såväl sysselsättningen som till exempel minskningen av utsläppen.

"Finlands framgång beror på förmågan att utnyttja de möjligheter som förändringen erbjuder. Det är klart att betydelsen av kontinuerligt lärande framhävs. Jag önskar också att arbetsgivare skulle fästa allt större uppmärksamhet vid detta", säger Haatainen.

Enligt arbetsministern har den digitala utvecklingen under coronapandemin inte enbart inneburit att processerna har gjorts elektroniska, utan förändringen har varit mycket mer omfattande och helhetsbetonad.

"Det har inneburit nya sätt att lära sig, arbeta och kommunicera. En positiv digital utveckling stärker Finlands förutsättningar att bli ett ledande land när det gäller internationell kompetens och innovationer", säger Haatainen.

Stor belastning och mycket osäkerhet för andra

Samtidigt visar förhandsuppgifterna i arbetslivsbarometern att coronaviruset har ökat på löntagarnas oro för att förlora sitt arbete jämfört med 2019.

Osäkerheten under pandemin är ändå klart mindre än vid någon tidigare ekonomisk kris i arbetslivsbarometerns 30-åriga historia, visar siffrorna.

Men särskilt kommunalt anställda är missnöjda med hur arbetsbilden har utvecklats. Arbetsmängden ökade för cirka en tredjedel (31 procent) av löntagarna.

"Den kvinnodominerade kommunsektorn har belastats hårt då man har strävat efter att säkra den offentliga servicen trots coronapandemin", säger Haatainen.

För många har coronaviruset också betytt uppsägning eller permittering.

Den här gången är det kvinnor som har upplevt större osäkerhet än männen - under tidigare svackor har männens arbeten påverkats mer.

"Coronapandemin har drabbat arbetsmarknaden hårt. De negativa effekterna har minskat genom att människornas utkomst har tryggats och företag erbjudits stöd. Pandemin har dock ännu inte besegrats" säger arbetsministern.

Arbetslivsbarometern är en sampelundersökning som gjorts sedan 1992 för att bevaka hur arbetslivskvaliteten utvecklas ur finländska löntagares synvinkel. Undersökningens uppgifter från 2020 har samlats in genom telefonintervjuer i samband med Statistikcentralens arbetskraftsundersökning under augusti och september 2019. År 2020 svarade 1 647 löntagare på undersökningen. Slurapporten kommer i slutet av året.

Källor: Ministeriets pressmeddelande, STT, Yle

Diskussion om artikeln