Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo lägger om sitt skogsbruk: Mycket mindre ekonomiskogar, mer fokus på klimat och friluftsliv

Från 2021
Uppdaterad 09.04.2021 13:48.
En skog med spångar i en backe. Målade märken på träd som visar var rekreationsrutten går. Grönt och soligt.
Bildtext Skogen i Karnais, Karnaistenkorpi, är Lojos största rekreationsområde. I Karnais finns äldre och yngre skogar samt utmärkta vandringsleder.
Bild: Lojo stad

Lojo stads syn på skogsegendomen är i förändring, precis som i Hangö. Staden talar om nya attityder och en modernisering av skogsbruket.

"Vi har varit vana med att lappa på i budgeten med pengar från avverkningar i stadens skogar. Nu vill vi ha modernt skogsbruk och sådana mål som vi kan hålla fast vid", skriver Marja-Leena Forsström (SDP), ordförande för en arbetsgrupp som tagit fram en ny vision för Lojos skogar och skogsbruk.

Tallskog.
Bildtext Ekonomiskogarna har fått tjäna som penningreserv när staden har lappat sin ekonomi. Så ska det inte vara i framtiden. Bilden är inte från Lojo.
Bild: Nora Engström / Yle

Lojo stad äger cirka 2 600 hektar skog.

Ekonomiskogens andel av Lojo stads skogar har hittills varit över 80 procent. Nu ska skogarna klassas om och ekonomiskogens andel föreslås krympa med över hälften, till under 40 procent.

Bland annat det slås fast i Lojos nya skogsstrategi som ska gälla fram till år 2050. Den nya visionen behandlas som bäst i stadens beslutande organ.

Arbetsgruppen som tagit fram strategin består av politiker, tjänstemän och forskare.

Lojo: Mindre avverkningar nu ger mer intäkter senare

De närmaste 20 åren vill Lojo avverka mindre och i stället låta skogarna växa.

Målet är att förbättra skogarnas tillstånd och på sikt också öka intäkterna.

Lojo vill nu ta avstånd från det gamla sättet att tänka. Det är ord och inga visor i den nya visionen:

I Finland har skogarna skötts enligt praxis som i huvudsak har skapats av börsbolag och av den privata sektorn. Man har då fokuserat på att maximera vinsten.

Det här vill Lojo nu förändra: vinstkravet från skogarna ska minskas genom att sänka den interna räntenivån.

Skägglav på marken som skiftar i rött av barren. I bakgrunden skymtar skog.
Bildtext Lojo justerar vinstkravet från skogarna nedåt.
Bild: Yle / Pia Santonen

Räntorna spelar en viktig roll när man diskuterar skogsbrukets ekonomi och vinstkrav. Lojo tänker nu justera räntan så att man kan låta träden i skogen växa längre, bli äldre och grövre.

Mindre avverkningar ger till en början sänkta virkesintäkter. Men på sikt tror staden att virkesvolymen ökar och då ökar också intäkterna per hektar.

Lojo har också för avsikt att FSC-certifiera sina skogar och räknar med bättre virkesintäkter eftersom miljökraven i FSC är högre.

Naturens mångfald ska hjälpa Lojo i kampen mot klimatförändringen

Ett annat mål är att ta mera hänsyn till naturens mångfald och arternas välmående i skogen.

Att värna om mångfalden (träd, växter, organismer, djur och så vidare) förbättrar skogens resiliens och ger arterna bättre chanser att klara de förändringar som klimatförändringen innebär, står det i strategin.

Lojos klimatmål har stor vikt i den nya planen där skogen också ses om en viktig kolsänka och ett kollager.

I många områden är skogarnas allra viktigaste uppgift att reglera: ta upp koldioxid från atmosfären, hjälpa med vattenbalansen och förhindra erosion, slår strategin fast.

Lojo är, precis som alla andra kommuner i Västnyland, en Hinku-kommun som vill bli klimatneutral. Termen Hinku kommer från orden “hiilineutraalit kunnat”, kolneutrala kommuner.

Träd som fälls i Britas.
Bildtext Skogen som Lojo stad äger ska få växa längre innan den avverkas - det ska gynna såväl naturens mångfald, klimatet och invånarnas rekreationsmöjligheter. På sikt ska också virkesintäkterna per hektar öka. Bilden är inte från Lojo.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

"Det var viktigt för arbetsgruppen att skapa en koppling mellan klimatförändringen, våra skogar och våra klimatmål", kommenterar Forsström.

Lojobornas möjlighet att röra sig i skogarna har heller inte glömts bort utan rekreationsaspekten utgör en viktig del av den nya strategin. Rekreationsskogarnas andel ska öka.

Ett utedass i skogen. I förgrunden en grankvist i solen.
Bildtext Rekreation i skogen har blivit allt viktigare under pandemin. Också det här vill Lojo satsa mera på - bland annat ska kartor över rekreationsrutter göras mer lättillgängliga. Bilden är från en rastplats i Karnaisskogen i Lojo.
Bild: Yle / Pia Santonen

Kort sagt handlar det enligt staden om att modernisera skogsbruket och göra det mer flexibelt. ”Nuförtiden är skogsbruksmetoderna mer varierande. I planeringen måste man tänka också på annat än ekonomin” står det i strategin.

"När vi hittills jobbat med budgeten, har skogsbrukets intäkter skrivits in lite efter behov och de har också i budgetarbetet ökats utan att kolla med experterna om vi haft brist på pengar", konstaterar Forsström.

Fler exempel ur Lojos nya skogsvision

 • Lojo vill också öka sitt skogsinnehav för att få större kolsänkor och fler skyddsområden.
 • Oanvända markområden kan förvandlas till kolsänkor.
 • Lojo utreder om myrmarker kan restaureras.
 • Träddiversiteten ska öka - det ska alltså finnas fler trädarter i Lojos skogar.
En stig i en backe i en gammal granskog. Vått väder, stenar och trädrötter syns på stigen.
Bildtext Motionärer använder skogarna i Karnais flitigt.
Bild: Yle / Pia Santonen
 • Lojos skogar ska delas i fem klasser och var och en av dem ska få en egen övergripande instruktion eller plan:
  1. skyddsområden
  2. närskogar
  3. rekreationsskogar
  4. värdefulla skogar, ligger på kulturhistoriskt eller landskapsmässigt viktiga områden
  5. ekonomiskogar

  Hittills har det bara funnits två kategorier: ekonomiskogar (82 procent av stadens egna skogar) och rekreationsskogar (18 procent). Nu sjunker ekonomiskogarnas andel till 37 procent. När- och rekreationsskogarnas andel föreslås bli 50 procent av alla skogar som Lojo stad äger.

 • Arbetsfördelningen inom skogssektorn ska bli tydligare: vem ansvarar för ekonomiskogarna, vem har park- och rekreationsskogarna på sitt bord, vems ansvar är skyddsområden och till exempel restaurering av myrmarker?
 • Staden ska avgöra om man låter konkurrensutsätta skogsbruksplanen.
 • Skogsbruket ska vara transparent. Lojoborna ska ha tillgång till allt som gäller stadens skogar. Informationen ska överlag öka.
 • Också stadens karttjänst ska kompletteras med information om bland annat friluftsleder.

Politiker, tjänstemän och forskare har samarbetat

Lojo tillsatte hösten 2019 en arbetsgrupp som tillsammans med skogsexperter från Östra Finlands universitet har förberett en ny strategi för stadens skogar.

Lojo jobbade då med en sparplan och det fördes fram krav att öka virkesintäkterna för att lappa på stadens ekonomi - resultatet blev den arbetsgrupp som nu har tagit fram en skogsstrategi.

Den nya strategin ska ligga som grund när Lojo sedan gör upp mer konkreta planer för sina skogar. Några kategoriska beslut om hyggesmetoder har inte fattats.

"Kalhyggen kan fortfarande bli aktuella om man till exempel förbereder sig att bygga på nya områden. Men det ska i så fall övervägas från fall till fall. Principen är att skogen ska få växa i fred och på det viset ge större intäkter i framtiden", förklarar Forsström.

En tjärn i skog som syns på andra sidan. Lite is på ytan.
Bildtext I Karnais finns också många tjärnar.
Bild: Yle / Pia Santonen

Universitet i Östra Finland blev Lojos samarbetspartner eftersom forskare där utvecklar olika sätt att mäta hurdana tjänster skogen står får. Det handlar då inte enbart om virkesintäkter utan också rekreationsvärden, naturens mångfald och skogens roll som kolsänka.

Dessutom kan Östra Finlands universitet hjälpa Lojo att jämföra olika skogsbruksmetoder i en situation där man behöver tänka på olika aspekter, inte enbart pengar.

"Samarbetet med Östra Finlands universitet har varit inspirerande. Deras expertis har varit grunden för hela strategiarbetet", skriver Forsström till Yle Västnyland.

Pirjo-Leena Forsström är från Nummi-Pusula och säger att skogen för henne betyder inte enbart ekonomisk utan också andlig rikedom. Skogen ger henne lugn i tillvaron.

Vart skulle du ta en besökare om du ville visa hen den finaste skogen i Lojo?

"Keräkankare i Nummi-Pusula, en över 170 hektar stor skog med stor mångfald och sällsynta arter."

Politikerna tar ställning nu

Attraktionskraftsnämnden i Lojo behandlade den färska skogsstrategin på sitt möte i början av april (7.4). Nämnden motsvarar bland annat tekniska nämnden i många andra kommuner.

Attraktionskraftsnämnden har nu godkänt strategin och föreslår att också stadsstyrelsen och fullmäktige välsignar den.

Attraktionskraftsnämnden röstade innan de kunde godkänna strategin med rösterna 10-3.

De som förlorade ville också godkänna strategin men de ville dessutom att man i frotsättningen ber om utlåtande av stadens invånare och föreningar samt av andra enheter inom staden, till exempel miljöavdelningen och idrotts- och motionsavdelningen.