Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nylands avfallsnämnd beslöt åter att bordlägga ärendet om slamtransporterna – väntar på den nya avfallslagen

Från 2021
Slambil och kvinna som tömemr brunn.
Bildtext Slamtömning utförs av flera mindre och större entreprenörer i Nyland. Arkivbild.
Bild: Yle/Heini Rautoma

Nylands avfallsnämnd beslöt efter omröstning att åter bordlägga ärendet om transportsystemet för avloppsslam till dess att riksdagen har behandlat avfallslagens förnyelse.

Avfallsnämnden beslutade att med rösterna 8 mot 4 bordlägga ärendet till dess att riksdagen har behandlat avfallslagens förnyelse.

Det här var andra gången i rad som ärendet remitterades med samma antal röster, denna gång genom ett motförslag av Jaana Laine (Saml).

- Jag tyckte själv att det skulle vara viktigt att få igenom beslutet då vi redan en gång bordlade det. Det skulle också vara viktigt med ett beslut då vi nu inte har ett lagenligt system i kraft, säger ordförande Elin Andersson (SFP).

Motiveringen till att ärendet bordlades var den samma som i december 2020, att vänta på att den nya avfallslagen vunnit laga kraft.

Kvinna står med armarna i kors och ler framför en blommande hägg.
Bildtext Elin Andersson är nämndens ordförande. Arkivbild.
Bild: Fredrika Lindholm/Yle

Den nya avfallslagen träder uppskattningsvis i kraft i juli, varefter avfallsnämnden tar ärendet upp till behandling ännu en gång.

- Den är nu i behandling i riksdagen så förhoppningsvis borde beslutet fattas ganska snart på följande möte, säger Andersson.

Medlemmarna som röstade för motförslaget vill däremot vara helt säkra på att avfallslagen inte för med sig ändringar för slamtransporterna, trots att det inte finns några indikationer på det.

Anderssons uppfattning är att den uppdaterade avfallslagen inte medför förändringar som gäller slamtransporterna, men nog hantering av avfall, till exempel sortering.

Tidigare beslut upphävdes av förvaltningsdomstolen

Avfallsnämnden beslöt redan 21 maj 2019 efter omröstning att man på sitt område tar i bruk ett av fas­ti­ghet­sin­ne­ha­va­ren ordnat avfallstransportsystem.

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde avfallsnämndens beslut och remitterade ären­det för ny behandling.

Förvaltningsdomstolen motiverade sitt beslut bland annat med att nämn­dens beslut var bristfälligt motiverat och otillräckligt undersökt.

I ärendet hade inte visats att villkoren i avfallslagen 37 § 1 mom. för avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren upp­fylls.

Beslut skulle fattas i december 2020

Den 10 december 2020 var ärendet upp till behandling igen. Avsikten var då att avfallsnämnden skulle godkänna att slamtransporterna övergår till kommunerna, i stället för att vara avtalsbaserade.

Avfallslagen från 2012 krävde att man inom loppet av ett år ska ha fattat beslut om att övergå till någotdera systemet.

Något sådant beslut hade alltså inte vunnit laga kraft inom nämndens medlemskommuner.

Ett beslut om övergång till kommunerna skulle i praktiken innebära att tjänsten konkurrensutsätts och bolaget Rosk'n Roll får ansvaret över upphandlingarna för sina medlemskommuners del.

Bolaget skulle alltså välja vilken eller vilka företag som får tömma slambrunnar på kommunernas område.

Bristfälliga uppgifter om slamtransporterna

En orsak till att beredningen vill ändra praxis är att det ofta saknats information om avfallshanteringen. Det är samma motivering som Högsta förvaltningsdomstolen hade då den förkastade beslutet från maj 2019.

Redan 2018 kände avfallshanteringsmyndigheten, alltså Nylands avfallsnämnd, till 47 slamtransportföretagare inom sitt område. Företagen ska enligt § 39 i avfallslagen lämna in sina transportuppgifter till nämnden.

Det året hade bara 13 agerat lagenligt och lämnat in sina uppgifter. Efter en uppmaning lämnade ytterligare 15 transportföretagare något slag av uppgifter inom utsatt tid.

Avloppslangar på slamtransportbil.
Bildtext Det finns ett drygt 40-tal företagare som transporterar slam inom nämndens område. Arkivbild.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Det här har inneburit att avfallsnämnden inte har kunnat upprätthålla det i § 143 i avfallslagen avsedda registret över avfallstransporterna.

Det har i sin tur hindrat övervakande myndigheter möjligheten att
följa upp och övervaka att slambehållarna töms regelbundet och att slammet levereras till rätt plats för en sakenlig behandling.

Ändringen röstade ner med 8–4

Nylands avfallsnämnd hade därför förhoppningar om att kunna godkänna en förändring vid sitt möte den 10 december.

Då lämnade Sibbobon Matti Kalvia (SDP) in ett motförslag, med motiveringen att nämnden vill att den nya avfallslagen vinner laga kraft innan nämnden fattar sitt beslut.

Den uppdaterade avfallslagen § 36 innebär att avtalsbaserad eller av fastighetsinnehavaren ordnad avfallstransport ska flytta över till en kommunalt anordnad avfallstransport tidigast den 1 maj 2024 och senast den 1 september 2026 på avfallsnämndens område.

Förutom den uppdaterade lagändringen önskade nämnden också garantier för att stora aktörer inte slår ut branschens småföretagare i samband med upphandlingarna.

Kalvias motförslag vann efter omröstning med 8–4 och ärendet bordlades.

Sex frågor om slamtransporterna

VAD?

Frågan har varit om din hemkommun i fortsättningen ska få bestämma vem som tömmer din bajsbrunn. Eller om du som fastighetsinnehavare får fortsätta bestämma det alldeles själv.

VEM?

Ärendet behandlades på torsdagen i Nylands avfallsnämnd, som bildades då Borgå regionala avfallsnämnd och Västra Nylands avfallsnämnd fusionerades 1.1.2019.

Du berörs av besluten i Nylands avfallsnämnd om du bor i Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola, Borgnäs, Raseborg, Lojo, Sjundeå, Vichtis, Ingå, Högfors eller Hangö. Nylands avfallsnämnd ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna.

VARFÖR?

Allting har att göra med de krav som gällande lagstiftning ställer på hur slamtransporterna ska skötas.

Den nuvarande avfallslagen trädde i kraft 2012, och kommunerna inom Nylands avfallsnämnd skulle inom ett år efter det fatta beslut om hur man i fortsättningen ordnar slamtransporterna.

För Nylands avfallsnämnds område finns fortfarande inga laga kraft vunna beslut. Slamtransporterna har behandlats flera gånger i de tidigare regionala avfallsnämnderna samt även i Nylands avfallsnämnd.

Besluten har överklagats och Helsingfors förvaltningsdomstol och Högsta förvaltningsdomstolen har skickat tillbaka ärendet för ny behandling. Därför ska Nylands avfallsnämnd fatta ett beslut i ärendet.

Nylands avfallsnämnd behandlade ärendet i maj 2019. Då var förslaget att man går över till ett system där kommunerna ansvarar för transporterna. Med rösterna 7-5 beslöt nämnden att fortsätta med nuvarande system att fastighetsinnehavaren får välja företagare.

Helsingfors förvaltningsdomstol har den 12 juni 2020 upphävt Nylands avfallsnämnds beslut och remitterat ärendet för ny behandling. Domstolen konstaterar att nämndens beslut från maj 2019 inte bevisar att villkoren i avfallslagen uppfylls.

Nylands avfallsnämnd behandlade ärendet den 10 december 2020, men det bordlades efter omröstning för Matti Kalvias (SDP) förslag mot beredningens med 8 mot 4.

HUR?

Enligt gällande avfallslag borde kommunerna i första hand ansvara för och ordna slamtransporterna. I praktiken skulle det betyda att avfallsbolaget Rosk'n Roll för medlemskommunernas del gör upphandlingarna och väljer vilken eller vilka företag som får tömma slambrunnar på kommunernas område.

Det är också möjligt att fortsätta med systemet att fastighetsinnehavaren väljer den företagare hen vill anlita själv. Men då måste vissa strikta krav i avfallslagen uppfyllas.

Enligt avfallsinspektören som berett ärendet uppfylls inte de kraven på Nylands avfallsnämnds område.

Problemet är att avfallshanteringsmyndigheten enligt lagen måste upprätthålla ett register över avfallstransporterna. Men det är svårt för kommunerna att få uppgifter om slamtransporterna av företagarna.

Det finns 47 slamtransportföretagare som kommunerna känner till i området, varav 13 har meddelat uppgifter om sina slamtransporter inom utsatt tid. Efter uppmaning har ytterligare 15 företagare inlämnat något slag av uppgifter.

Registret behövs för att myndigheterna ska kunna övervaka att slambehållarna töms regelbundet enligt lagen och att slammet levereras till korrekt behandling. På det sättet förebyggs risker för miljö och hälsa som kan uppstå om slammet behandlas eller töms på fel plats.

Avfallshanteringsmyndigheten har en lista över fastigheter som saknar kommunalt avlopp. För en betydande del av dessa fastigheter saknas uppgifter om slamtömningarna helt, och man vet inte hur dessa fastigheters avloppsslam hanteras.

VILKA?

Vilka för- och nackdelar finns det med det nuvarande systemet att fastighetsinnehavaren själv ansvarar för slamtransporterna och väljer företagare?

fördelar:
- fastighetsinnehavaren kan själv välja vem hen anlitar och när, till exempel gynna en ortsbo som erbjuder sådan service
- fastighetsinnehavaren kan välja vilket pris hen är villig att betala för tjänsten

nackdelar:
- risken finns att företagare arbetar svart
- slammet dumpas ibland på ställen där det inte får spridas
- myndigheterna har svårare att övervaka att allting går rätt till om de inte får uppgifter av transportföretagen

NÄR?

Målet i beredningen är att Nylands avfallsnämnd går över till systemet med kommunalt anordnad slamtransport tidigast den 1 maj 2024 och senast den 1 september 2026. En övergångsperiod behövs enligt lagen för att alla upphandlingar ska hinna göras och för att företagarna ska hinna anpassa sig till reglerna.