Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ekar, almar och hasselbuskar ska få mera plats att växa på Ramsholmen i Ekenäs

Från 2021
Uppdaterad 19.04.2021 15:32.
Vitsippor i en skog.
Bildtext Snart är det dags för vitsipporna att slå ut på Ramsholmen i Ekenäs.
Bild: Helena Rosenblad \ Yle

Ekenäs pärla Ramsholmen får en ny skötselplan. Tanken är att bevara områdets natur men samtidigt se till att skogen inte växer igen.

Andra ädla lövträd än lönn ska få mera plats. Lönnen dominerar på nästan hela området, och lönnarna hindrar andra lövträd och buskar att växa.

Genom att gallra bort lönnsly och unga lönnar ska ek, alm, lind och hasselbuskar få mera plats att växa.

Det är en av punkterna i den nya skötselplanen för Ramsholmen, Hagen och Högholmen.

Ett omkullfallet träd ligger på marken i en skogsdunge.
Bildtext Träd som fallit i storm i november 2020. Bilden är från Hagen som utgör en del av Ramsholmens naturskyddsområde.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Området är ett naturskyddsområde och hör till Natura 2000-nätverket. Naturen med sina stora lövträd och den rikliga blomningen under vårarna är unik.

Men hur den unika miljön ska skötas har delat meningar. I en intervju från 2017 efterlyste skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson vid Raseborgs stad en bättre balans mellan att freda och ansa.

Den reviderade skötselplanen gör det möjligt att gallra mera på Ramsholmen.

De huvudsakliga förändringarna i den nya skötselplanen för Ramsholmen

  • Kortare bitar, under tre meter, av murken ved i närheten av huvudstigarna får föras bort.
  • Enskilda ädla lövträd får gynnas genom att fälla konkurrerande träd.
  • Större exemplar av lärkträd och hästkastanj får stå kvar.
  • Gåsören föreslås göras till betesmark.
  • En del klibbalar på Ramsholmen ringbarkas för att främja ask.

Tanken är att röja mest sly kring huvudrutterna på Ramsholmen och Hagen, där vitsipporna täcker marken under våren och en mer parklik miljö eftersträvas.

Lönnsly röjs också kring hasselbuskarna, skogslindarna, de stora ekarna och almarna. Unga lönnar som hotar att växa in i kronan på stora ekar ska fällas.

Murkna och farliga träd får fällas. Fällda och omkullfallna träd ska till största delen bli kvar i skogen, eftersom den murkna veden är en viktig del av naturens mångfald.

Men vid huvudrutterna kan kortare och mindre stammar avlägsnas av estetiska skäl.

Invasiva arter ska också röjas bort.

karta över Ramsholmen
Bildtext Den reviderade skötselplanen gäller Ramsholmen, Hagen och Högholmen.
Bild: Raseborgs stad

I planen har rutterna delats upp i olika klasser. Terrängcykling är enligt planen bara tillåtet på huvudrutterna. Det här för att hindra slitage och trygga fåglarnas häckning.

Till skillnad från Hagen och Ramsholmen ska Högholmen i större grad lämnas i naturtillstånd.

Tekniska nämnden godkände 13.4 skötselplanen för Hagen, Ramsholmen och Högholmen med tillägget att ärendet ska delges NTM-centralen.

Miljö- och byggnadsnämnden ska 14.4 fatta beslut om att sända planen till NTM-centralen i Nyland för godkännande.

Ramsholmen i Ekenäs ska skötas på ett nytt sätt - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln