Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Äldreservicen i Raseborg får gott betyg men stora skillnader finns i antalet olycksfall och hur de rapporteras

Från 2021
Uppdaterad 27.04.2021 10:34.
En hemvårdare lägger på en stödstrumpa på en klients vänsta fot.
Bildtext De flesta olyckor som skedde både hemma och på äldreboenden i Raseborg i fjol handlade om att klienter föll. Bilden har inget med fallolyckor i Raseborg att göra.
Bild: Yle/Alexander Beijar

Olycksfall, främst där äldre har fallit, är överlägset den vanligaste situationen som äventyrat klientsäkerheten inom Raseborgs äldreservice. Det framkommer ur äldreservicens utvärderingsberättelse för 2020.

Det som kom på andra plats vad gäller äventyrande av klientsäkerhet handlar om risksituationer vid läkemedelsbehandling.

Farosituationerna var troligtvis fler än vad som rapporterats antar äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola, som har sammanställt utvärderingsberättelsen.

Magert resultat, få har fyllt i enkäten

För första gången har äldreservicen i Raseborg låtit göra en enkät om tjänsternas kvalitet och tillräcklighet. Enkäten har besvarats av klienter inom äldreservice, anhöriga till klienter och personal inom äldreservice.

De flesta var nöjda med de tjänster som äldreservicen i Raseborg erbjuder och också möjligheterna att påverka. Skolvitsordet landar på medeltalet 8,3, men det var sist och slutligen ganska få som tog del av enkäten. Totalt deltog 249 klienter, 81 anhöriga till klienter och likaså 81 från personalens sida.

Till äldreservicen hör de som bor på vårdhem, äldre som får vård hemma och enheten för förebyggande verksamhet som omfattar hemförlovningsteamet, seniorrådgivningen och dagverksamheten.

Få felanmälningar betyder inte att det har skett få fel

Så långt om vårdens kvalitet, tillräcklighet och vilka möjligheter klienter, anhöriga och personal har att påverka.

Hur har då anmälningarna, det vill säga fallen där klientsäkerheten äventyrades, fördelats under fjolåret?

Inom hemvården i Raseborg rapporterade personalen om sammanlagt 494 händelser, men antalet anmälningar varierade avsevärt mellan verksamhetsenheterna.

En kvinna med glasögon, kort hår. Bakom, på väggen, hänger en väggkalender.
Bildtext Kirsi Ala-Jaakkola vill att personalen inom äldreservicen ska ha låg tröskel och rapportera om alla situationer som har orsakat eller kunde ha orsakat fara för både klienter och dem själva.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Personalen vid Raseborgs största enhet inom hemvården, det vill säga hemvården i Ekenäs, rapporterade endast om 45 händelser, hemvården i Tenala-Bromarv anmälde 83 händelser medan personalen i Karis hemvårdsteam rapporterade om 176 händelser.

Hemvården i Pojo skrev överlägset mest rapporter om fall där klientsäkerheten äventyrades eller kunde ha äventyrats, personalen anmälde 241 händelser.

Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola poängterar att ett litet antal felanmälningar inte betyder att det har skett få fel.

- Mest tror jag det handlar att personalen i Pojo har förstått betydelsen av att göra de här anmälningarna. Det här är något alla enheter borde ha som arbetsmetod i vardagen där man noterar sakerna och för dem vidare till sin förman. Då kan man granska de här fallen och tillsammans fundera på hur man i framtiden kan undvika att det sker olyckor och nära på situationer, säger Ala-Jaakkola.

Drygt 1 600 fall där klientsäkerheten äventyrades är i underkant

Drygt 1 600 rapporter om olyckor eller situationer som kunde ha lett till olyckor kan låta mycket, men enligt äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola borde fallen vara fler under ett år, de har bara inte rapporterats.

Raseborgs stadsstyrelse har tagit del av utvärderingsrapporten och gav som vägkost till social- och hälsovårdsnämnden att nämnden bör granska Pojo-området så att verksamheten blir mer enhetligt.

Kirsi Ala-Jaakkola tror att stadsstyrelsen har tolkat rapporten fel.

- Jag vet inte om det är det högre antalet olyckor och nära på situationer man syftar på eller något annat i rapporten, men jag måste be om att få en förklaring. Det kan ju hända att styrelsen har tolkat siffrorna så att situationen i Pojo skulle vara sämre på grund av siffrorna, fast det är precis tvärtom.

Mest anmälningar på boendeenheterna

Inom enheten för boendeservice dygnet runt gjordes i fjol sammanlagt 885 anmälningar.

Fallolyckor och andra olyckor har skett klart mera på dygnetruntboenden än någon annanstans.

En äldre man har ryggen vänd mot kameran, går med rollator i korridor
Bildtext Äldreservicen i Raseborg ska lägga mer krut på förebyggande arbete, bland annat hur man förhindrar fallolyckor.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Orsakerna kan bero på klienternas funktionsförmåga och fysiska tillstånd, aktivitet eller den kontinuerliga övervakningen inom boendeservice, står det att läsa i äldreservicens utvärderingsberättelse.

Artikeln fortsätter efter arenaklippet där Kirsi Ala-Jaakkola intervjuas

Det sker en hel del olyckor inom äldreomsorgen i Raseborg - kanske fler än vad som rapporteras

4:16

Några fall till socialombudsmannen

Sex personer har kontaktat socialombudsmannen under 2020 i frågor som berör äldreomsorgen.

Kontakterna har gällt brister i hemvårdens verksamhet, det vill säga fel delade läkemedel, anteckning om besök av hemvården även om detta inte har skett, allmänt missnöje med hemvårdstjänsterna och det faktum att kontaktpersonens anhöriga inte har beviljats plats inom boendeservice.

Vad nu och framtidsplaner

Eftersom största delen av de betydande risksituationerna i fjol var olycksfall kommer Raseborgs äldreservice att lägga mera krut på att förebygga fallolyckor.

Raseborg har länge deltagit i HUS nätverksarbete för förebyggande av fallolyckor i hemmet, men det behövs ett mera effektivt ingripande.

Risksituationer i anslutning till läkemedelsbehandling ska också förebyggas genom säkrare handlingsmodeller; allt från hur platsen där medicinerna förvaras ser ut till hur mediciner delas ut.

Ny utvärdering nästa år

Ledningsgruppen för äldreservice konstaterar att trots ett utmanande år har många saker framskridit och året har varit lyckat.

Inom äldreservicen är personalandan god och det finns en positiv attityd till att utveckla och förbättra verksamheten.

En del av de utvecklingsuppgifter som planerades för det gångna året har inte blivit färdiga bland annat på grund av coronapandemin.

Enheten för förebyggande verksamhet som i åratal har varit en dröm inom äldreservice och dess verksamhet kunde officiellt inledas efter sommaren.

Så lyder alltså ledningsgruppens slutsummering.

Äldreservicen ska härefter utvärderas varje år och målet är att få fler personer att delta i utfrågningen.

Det betyder att staden måste informera och marknadsföra enkäten bättre. Personal ska vid behov också hjälpa både klienter och deras anhöriga med att fylla i frågeformuläret via en mobil apparat och en elektronisk länk, något som i synnerhet äldre kan ha svårt att klara av.

Diskussion om artikeln