Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ord står mot ord när staden Raseborg och vårdbolaget Attendo diskuterar kostnader

Från 2021
Uppdaterad 21.04.2021 14:46.
En ingång till en byggnad. På en skylt vid sidan om ingången står det Attendo Villa Pentby.
Bildtext Attendo har erbjudit staden Raseborg att bli underhyresgäst och sköta verksamheten på Villa Pentby.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Attendo hävdar att staden inte kan producera högklassig vård till samma pris som vårdbolaget - staden är av annan åsikt och säger att siffrorna inte är jämförbara.

Det är kyliga relationer mellan vårdföretaget Attendo och staden Raseborg.

Attendo driver vårdhemmet Villa Pentby och staden köper tjänsterna. Regionförvaltningsverket slog i mars larm om missförhållanden på Villa Pentby och krävde bland annat att Attendo måste öka sin personalstyrka på boendet.

Efter det erbjöd Attendo staden att ta över - först en del av och sedan hela - verksamheten på Villa Pentby.

Förhandlingar är på gång men något beslut om framtiden har ännu inte fattats.

Attendo beskyller staden

Attendo anser att det är staden som gjort det svårt för vårdbolaget att sköta sin uppgift på Villa Pentby.

Attendo har skickat ut ett pressmeddelande där vårdbolaget i kraftiga ordalag kristiserar Raseborgs stad bland annat för att staden inte är villig att betala tillräckligt för vården.

Simo Saaranen är områdeschef för Attendo Care i Södra Finland
Bildtext Regionchef Simo Saaranen på Attendo tycker att det är sällsynt svårt att förhandla med Raseborg.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen

Enligt Attendos regionchef Simo Saaranen kostar det betydligt mer för staden att producera tjänsterna än vad staden är villig att betala Attendo.

Han hänvisar till uppgifter som ger vid handen att stadens kostnader överstiger 150 euro per vårddygn medan det upphandlade pris som staden erbjuder Attendo är 133 euro.

Här får han ändå mothugg av Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg:

- Det går inte att jämföra med 1+1=2, men att det blir dyrare för oss skriver jag inte under, säger Benita Öberg.

Benita Öberg
Bildtext Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg hoppas på en konstruktiv dialog med Attendo. Attendo tycker däremot att staden dikterar alla villkor.
Bild: Maria Wasström / Yle

Öberg hävdar att de siffror Attendo utgår ifrån är beräkningar där också anstaltvårdsenheter som inte är serviceboenden ingår. Personalresursering och klientavgifter är olika på olika boenden.

Därför anser Öberg att siffrorna inte är jämförbara trots att de är hämtade ur stadens egna protokoll.

I stället plockar hon fram andra uträkningar som visar att staden lyckas producera tjänster för resurserat serviceboende till ett lägre pris än vad staden nu betalar Attendo för motsvarade service.

Det här betalar Raseborg för resurserat serviceboende

Raseborg erbjuder resurserat serviceboende dygnet runt i Tenala-Bromarf servicehem, Hagahemmet i Ekenäs, Lyckebo i Pojo samt Villa Anemone i Karis.

Olika enheter kostar olika mycket.

Kostnaderna rör sig mellan 130 och 150 euro per vårddygn.

Hagahemmet flyttade i början av året till Gammelboda och fungerar i hyrda lokaler. Där uppskattas kostnaden per vårddygn vara 135 euro.

På Villa Anemone är stadens kostnader högst, cirka 150 euro per dygn och klient, eftersom fastigheten också hyser lokaler som används för annat än specifikt vårdboende, som gymnastiksal.

I de övriga enheterna uppger staden att kostnaden per vårddygn är 130,55 respektive 130,91 euro.

Allt syns inte i prislappen

Öberg påpekar att stadens priser inte är jämförbara med Attendos eftersom egna fastigheter kostar även om de står tomma och att vård i egen regi ger synergieffekter som inte syns i priserna.

Dit räknar hon bland annat gemensam ledning och administration och flexibel användning av personal.

- Sist men inte minst handlar det om utvecklingen av vården vilket inte är lika lätt då man har köptjänster. Då kan vi inte påverka kvaliteten på vården på samma sätt, säger Öberg.

För närvarande betalar Raseborg 138,11 euro till Attendo per vårddygn på Villa Pentby.

Som ett resultat av konkurrensutsättning tillsammans med andra västnyländska kommuner har priset för nästa avtalsperiod sjunkit till 133,19 euro, vilket irriterar Attendo.

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Villa Pentbys invånare får leva i osäkerhet angående vem som sköter vården i framtiden. Både staden och Attendo försäkrar ändå att meningsskiljaktigheterna inte ska påverka vården.
Bild: Yle/Minna Almark

- Många tror att privat vård är dyrare än kommunal när det i många fall är precis tvärtom, säger Saaranen och pekar uttryckligen ut Raseborg. Dessutom hävdar han att kraven på ökad bemanning är orimliga.

Han påpekar att personaldimensioneringen på Raseborgs egna boenden är lägre än vad man nu kräver av Attendo.

Varför ska vi ha högre bemanning än vad stadens egna vårdhem behöver ha?

Simo Saaranen, Attendo

- För det första är det Regionförvaltningsverket och inte staden som har bestämt att Villa Pentby behöver fler vårdare, säger för sin del Benita Öberg.

Hon hänvisar till att fastigheten Villa Pentby består av flera enheter vilka alla bör vara bemannade också nattetid vilket i sin tur medför att personaldimensioneringen blir högre än det lagstadgade minimikravet och också högre än minimikravet i upphandlingen.

- Staden har samma erfarenheter från gamla Hagahemmet där fastigheten bestod av flera enheter vilka alla krävde nattpersonal, säger Öberg.

Staden borde bidra när utgifterna ökar

Attendo anser för sin del att en ökad personaldimensionering borde påverka priset.

- Det är ju helt klart att om staden bedriver verksamheten så gäller samma krav på oss, säger däremot Öberg men framhåller också att kostnadsskillnader är frågor som går att diskutera.

Simo Saaranen tycker ändå det är märkligt att kraven plötsligt skärpts, efter mer än tio års verksamhet i byggnaden:

- Ganska speciellt är det att kraven plötsligt stiger så här rejält trots att samma verksamhet fungerat i byggnaden redan i tio års tid, funderar Saaranen.

- Ingen annanstans har vi stött på liknande krav trots att vi har motsvarande vårdhem på orter i hela landet, tillägger han.

Inom den här månaden ska Attendo enligt Regionförvaltningsverkets krav ha anställt sex nya vårdare, vilket Saaranen anser vara svårt - och dyrt.

Därför har Attendo överklagat Regionförvaltningsverkets beslut och ärendet blir en fråga för förvaltningsdomstolen.

- Regionförvaltningsverket har tidigare konstaterat att det nattetid räcker med en vårdare per tjugofem klienter på Villa Pentby. Vid kontrollen fanns det två vårdare på drygt 40 klienter. Nu kräver de plötsligt det dubbla, förundrar sig Simo Saaranen.

Attendo motsätter sig Regionförvaltningsverkets beslut på ett antal punkter.

Regionförvaltningsverket hoppas på snabb behandling

Attendo har alltså överklagat Regionförvaltningsverkets beslut till Tavastehus förvaltningsdomstol. Det betyder också att det beslut som Regionförvaltningsverket fattade i början av mars inte har vunnit laga kraft.

Förvaltningsdomstolen har bett Regionförvaltningsverket om ett utlåtande senast den 14 maj. Regionförvaltningsverket skriver i ett pressmeddelande att man hoppas på en snabb behandling av ärendet.

Så länge ärendet i förvaltningsdomstolen pågår träder inte beslutet om mera personal till Villa Pentby i kraft.

Fortsatta förhandlingar

Benita Öberg säger att staden nu gör upp alternativa lösningsmodeller för hur vården kan skötas i framtiden. En möjlighet är att staden tar över vården.

Hon påpekar att beläggningsgraden påverkar kostnaderna på vårdhemmen.

På Villa Pentby finns plats för 60 klienter men staden köper för tillfället 42 platser av Attendo. Om staden tar över verksamheten är strävan att fylla alla platser.

Artikeln kompletterades 21.4 kl 14.45 med stycket där Regionförvaltningsverket hoppas på snabb behandling av Attendos överklagande till förvaltningsdomstolen.

Diskussion om artikeln