Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ledningen för Hangö hamn Ab får kritik i hemligstämplat revisionsprotokoll: De interna anvisningarna har inte fungerat

Från 2021
Uppdaterad 28.04.2021 18:20.
Flygbild av Hangö hamn.
Bildtext Hangö hamnbolag utvidgade Västra hamnen ut mot havet. Projektet har senare synats i sömmarna och nu har det kommit fram uppgifter som visar att hamnens ledning och ägarstyrning inte har fungerat som de ska.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Revisorn för Hangö hamn Ab kritiserar hamnbolagets ledning för bristande interna anvisningar. Det här enligt uppgifter till Yle Västnyland.

Kritiken knyter an till den specialrevision som hamnbolagets styrelse beställde i november och som blev klar i december 2020.

Enligt de uppgifter som i höstas gavs ut om specialrevisionen hade inga oegentligheter skett inom bolaget.

Ett pressmeddelande som konstaterar att en inga oegentligheter framkom vid en specialrevision vid Hangö hamn Ab hösten 2020.
Bildtext Hamnbolaget gav ut ett kort pressmeddelande efter specialrevisionen hösten 2020.
Bild: Hangö hamn

De nya uppgifterna finns i ett revisionsprotokoll till den årliga revisionsberättelsen, som ska behandlas i samband med bokslutet under bolagsstämman i dag (28.4). Materialet är ämnat för internt bruk, det vill säga hemligstämplat.

En revisors uppgift är att utföra det som kallas revision. Revisorn går igenom bokföringen och verksamheten i till exempel ett bolag. Revisorn ska vara oberoende av den organisation hen granskar.

Revisorn: Brist på styrning och intern kontroll

Revisorn för Hangö hamn riktar sin kritik i huvudsak mot att det inte har funnits tillräcklig styrning och tillräckliga interna anvisningar inom bolaget.

Revisorns kritik gäller ledningen på samtliga tre nivåer: stadens koncernledning, hamnbolagets styrelse och hamnbolagets vd.

Revisorn prickar hamnbolagets styrelse för att den "godkänt ett så stort projekt som utvidgningen av Västra hamnen, utan att skapa tillräckliga instruktioner och metoder för att övervaka det" (fritt översatt från texten på finska).

Hamnbolagets vd Anders Ahlvik "har försummat sin uppgift då han i den operativa rollen inte förhindrat situationer där intressekonflikter kan uppstå", skriver revisorn.

Och ägarens, det vill säga Hangö stads, koncerndirektiv har enligt revisorn "inte varit i enlighet med de krav som kommunallagen ställer på god ledning och förvaltning av kommunalt ägda dotterbolag."

Ägaren: Vi har redan vidtagit åtgärder

Hangö stads koncernledning är den som har ägaransvar för Hangö hamnbolag. Koncernledningen består av stadsdirektör Denis Strandell och stadsstyrelsen. Torbjörn Ekholm (SFP) är stadsstyrelsens ordförande.

två män på parkeringsplats.
Bildtext Hangös stadsdirektör Denis Strandell och stadsstyrelsens ordförande Torbjörn Ekholm ingår i koncernledningen för Hangö stads dotterbolag. Hangö hamn är ett av dotterbolagen.
Bild: Monica Slotte / Yle

Torbjörn Ekholm säger till Yle Västnyland att man redan under hösten tog ett aktivare grepp om ägarstyrningen. Han är också den som stadsstyrelsen i Hangö valt att ska närvara på hamnens bolagsstämma i egenskap av ägarens representant.

- Vi har redan innan den här saken började debatteras, i stadsstyrelsen hösten 2020, beslutat att stärka koncernledningens roll.

Ekholm menar att det nu finns en större politisk insyn i verksamheten än tidigare.

- Vi har ändrat på koncerndirektiven. Tidigare var det endast stadsdirektören som deltog i stadens dotterbolags styrelsemöten. Men nu har också stadsstyrelsens ordförande och även vice ordförande rätt att delta, förklarar Ekholm.

Torbjörn Ekholm, stadsstyrelsens ordförande.
Bildtext Torbjörn Ekholm har stadsstyrelsens förtroende för att representera staden på dotterbolagens möten.
Bild: Yle/Maria Wasström

Enligt Ekholm ska ägaren, Hangö stad, sköta sitt bolag lika bra som om det var frågan om en privatpersons eget bolag.

Vd Anders Ahlvik: Vi har lärt oss nya saker

Hamnbolagets vd Anders Ahlvik säger till Yle Västnyland att man tar till sig kritiken, men att den i det här skedet snarast är en formalitet.

- Vi har fått revisorns kommentarer som vägkost och lärt oss nya saker under processens gång.

- Samtidigt bör vi ställa högre krav på att revisionen ytterligare granskar rutinerna och konsulterar ledningen i förhand för att trygga rutinerna och för att undvika liknande saker i framtiden.

Han ser inte att finns anledning att ytterligare kommentera saken.

- Specialrevisionen är utförd och resultatet är behandlat i bolaget. Därmed är ärendet avslutat. Att revisorn i ett revisionsprotokoll till revisionsberättelsen, som behandlas på bolagsstämman, skriver så här, är dessutom ingen offentlig information.

Revisorn: Styrelsen borde också ha haft bättre koll

Också hamnbolagets styrelse får kritik.

Enligt revisorn har bolagets styrelse inte försäkrat sig om att bolaget haft tillräckliga mekanismer som identifierar risken för jäv i samband med upphandlingsprocesser.

Personalen har inte heller fått tillräckligt tydliga instruktioner om hur de ska anhålla om lov för privat bisyssla eller hur de ska redovisa för inkomster från egna företag eller privat näring.

De interna kontrollmekanismerna är viktiga för att inte situationer där frågor om jäv, intressekonflikt och till och med möjlig korruption kan uppstå.

Hangö hamns nuvarande styrelse består av politiskt utnämnda ledamöter.

Styrelsemedlemmarna är:

  • Henry Holm (SDP)
  • Risto Alén (Saml)
  • Ulf Böckerman (SDP)
  • Dick Carstens (SFP)
  • Urpo Hyttinen (Vf)
  • Eero Koli (Obunden)

Henry Holm har fungerat som ordförande sedan tidigare ordföranden Johan Wikström (SFP) avgick kring tiden när specialrevisionen var aktuell i december.

En precisering av ekonomiskt ansvar

Utöver den övriga kritiken kommer revisorn också med en slutsats: Hamnbolagets styrelse och vd är enligt aktiebolagsslagen ersättningsskyldiga, ifall hamnbolaget skulle bli tvunget att betala tillbaka de pengar som EU beviljat i samband med utvidgningen av Västra hamnen.

Anders Ahlvik.
Bildtext Vd Anders Ahlvik säger att EU redan har godkänt den del av hamnens utvidgning som de finansierat.
Bild: Yle/Petra Thilman

Enligt lag är ledamöterna i ett aktiebolag nämligen ekonomiskt ersättningsskyldiga inför bolaget. Så i princip är revisorns slutsats om den personliga ersättningsskyldigheten inget anmärkningsvärt.

Enligt bolagets vd Anders Ahlvik är ersättningsscenariot i vilket fall som helst inte aktuellt.

- Revisionsprotokollet till revisionsberättelsen bör betraktas som en precisering ifråga om ekonomiskt ansvar, ifall EU hade konstaterat några oegentligheter gällande de pengar som beviljades för utvidgningen av Västra hamnen. Men projektet är nu avslutat och stödet utbetalt till fullo. Således är det här snarast en formalitet.

Nuvarande hamnstyrelsen villig att fortsätta

Bolagsstämman har tidigare blivit uppskjuten en gång under våren, på beslut av stadsstyrelsen i Hangö. Någon orsak till uppskjutningen har stadsstyrelsen inte gått ut med.

Till ärenden som behandlas på bolagsstämman hör sådant som beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och vd.

Dessutom väljs styrelse för nästa räkenskapsperiod.

Ordförandeklubba i Borgå stadshus
Bildtext Styrelsen för det kommunala aktiebolaget Hangö Hamn har ett viktigt ansvar.
Bild: Yle/Robin Halttunen

Yle Västnyland har talat med samtliga medlemmar i den nuvarande styrelsen och nästan alla är villiga att fortsätta om bolagsstämman ger dem förnyat förtroende.

Endast Risto Alén avböjde att kommentera saken för egen del.

Det är stadsstyrelsen som till bolagsstämman ger förslag på ledamöter till den nya styrelsen. Den informationen är inte offentlig innan stämman är avslutad.

Följande mandatperiod avviker från det normala eftersom det ordnas kommunalval i juni.

Vanligen sitter en styrelse räkenskapsåret ut, men det är i princip också möjligt att välja en ny styrelse efter kommunalvalet, beroende på valresultatet.

En frustrerad röst

Styrelseledamöterna är förtegna om hur det har varit om att jobba under den gångna perioden.

De har internt kommit överens om att inte kommentera interna frågor efter höstens läcka.

Undantaget är De obundnas representant Eero Koli. Koli har gjort sig känd som en tidvis kontroversiell frifräsare i Hangö.

Eero Koli är också medlem i Hangö stadsfullmäktige.

Han säger att han upplever en intressekonflikt där hans roll och ansvar som fullmäktigeledamot strider mot hur saker skötts i hamnbolagets styrelse.

- Vi har blivit sidsteppade, man har satt munkavle på oss och enligt min åsikt har specialrevisionen inte utförts enligt den beställning som var vår.

Han tycker att det som skulle bli en specialrevision endast blev en ytlig granskning.

Eero Koli, ordförande för Hem och skola vid Karjaan yhteiskoulu. Politiker i Hangö.
Bildtext Eero Koli är sin vana trogen kritisk mot hur saker sköts.
Bild: Marica Hildén / Yle

På frågan om han inte talar med dubbel tunga, säger han att det behövs sådana som han som gör obekväma uttalanden om hur kommunens ärenden sköts.

- Jag sitter i hamnbolagets styrelse, men i första hand sitter jag i fullmäktige. Hangö hamn är ett kommunalt aktiebolag och Hangöborna har rätt att få veta vad som sker i deras bolag då det rullar med deras pengar. I yttersta hand är det fullmäktige som svarar för stadens verksamhet gentemot invånarna.

Han säger sig ändå vara villig att fortsätta i styrelsen om ägaren så vill.

Den restriktiva informationslinjen är ett medvetet val

Strax före jul i fjol, informerade hamnbolagets vd i ett pressmeddelande, att inga oegentligheter uppdagats inom bolaget och att man inte kommenterar ärendet mer i offentligheten.

Aktiebolaget har enligt lag heller ingen skyldighet att öppna upp specialrevisionen i detalj eller att ens i allmänna ordalag berätta om den.

Hangö hamn. Sommar. Några blå-vita Finnlines båtar i hamn. Bilden är tagen från havet mot land. I bakgrunden kan man skymta Hangös vattentorn.
Bildtext Hangö hamn är en källa till inkomst och sysselsättning i staden. Men hamnen är också en identitetsfaktor och en källa till stolthet för Hangöborna.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Med tanke på att specialrevisionen utfördes på ett kommunägt bolag, kunde hamnen dock ha valt att ge lite mer kött på benen.

Anders Ahlvik motiverar varför man medvetet valde en restriktiv informationslinje.

- Vi har redogjort för processen och slutsatserna men detaljerna innehåller uppgifter om anställda, interna arbetsprocesser och andra utomstående företag, något som vi inte har rätt att presentera.

Stadsdirektör Denis Strandell säger att han i ett läge "där hemligstämplad information läckt ut igen" inte ger några som helst kommentarer som berör hamnbolagets verksamhet eller dess ägarstyrningspolicy.

Yle Västnyland har valt att rapportera om de brister i hamnens ledning och ägarstyrning som revisorn fäster uppmärksamhet vid eftersom aktiebolaget Hangö hamn är en verksamhet som helt och hållet ägs av Hangö stad. Bolaget har en stor ekonomisk och sysselsättande betydelse för Hangö och hela regionen Västnyland.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln